Lagtingets högtidliga öppnande den 2 november 2020 kl. 14:00

Protokoll

 • Landshövdingens och talmannens tal

  Värderade herr talman, värderade ledamöter av Ålands lagting! Det gångna året, men framförallt de tio senaste månaderna, har ställt det åländska samhället, såväl den privata som den offentliga sektorn, samt invånarna på Åland, inför svåra och allvarliga utmaningar, som knappast någon hade förväntat sig. Den så kallade Covid 19 pandemin svepte in som en mörk slöja och den ligger fortsatt kvar, utan några påtagliga tecken om ett ljus i antågande.

  Som bekant hänför sig lagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur till rikets behörighet, medan förvaltningsbehörigheten och därmed det operativa ansvaret och arbetet med att bekämpa smittsamma sjukdomar ankommer på landskapsregeringen och andra myndigheter som anges i landskapslag, främst ÅHS.

  Det finns all anledning att uttrycka en erkänsla och ett tack för det gedigna arbete som självstyrelsemyndigheterna och berörd personal – allt från beslutsfattarna, landskapsläkaren och personalen vid ÅHS – har axlat för att efter all sin förmåga och på bästa möjliga sätt lotsa Åland och ålänningarna genom den pågående pandemin.

  De såväl politiska som juridiska frågeställningar som har aktualiserats kring den i landet gällande beredskapslagen, samt det sätt på vilket nämnda lag och anslutande av statsmakten vidtagna lagstiftningsåtgärder och utfärdade rekommendationer har stått i samklang med det åländska självstyrelsesystemets grunder, är frågor som med all rätt måste sorteras ut inför framtiden, men som förhoppningsvis inte i nuläget ska vare sig försvåra bekämpandet av den pågående pandemin och inte heller försämra relationerna mellan självstyrelsen och statsmakten.

  Herr talman! Den första januari träder de nya bestämmelserna i självstyrelselagen om landskapets ekonomi i kraft, men på det sätt som de nya bestämmelserna förutsätter har åtgärder redan kunnat vidtas under innevarande år.

  Processen med att ändra avräkningsgrundens storlek från gällande 0,45 % till 0,47 % förväntas bli godkänd av riksdagen före medlet av denna månad, det vill säga den procentsats som ska gälla vid uträknande av avräkningsbeloppet, som framdeles ska bestå av de i statsbokslutet redovisade inkomsterna, med undantag för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, rundradioskatt, källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga, samfundsskatt, tonnageskatt, lotteriskatt samt nya statslån. Därtill ska hälften av Ålands befolkningsandel beaktas vid denna uträkning.

  Samtidigt som den statliga inkomstbasen för uträknandet av avräkningsbeloppet på ovan nämnt sätt blir märkbart snävare från och med årsskiftet, tas det samtidigt i bruk ett nytt kompletterande system, benämnt skatteavräkning, som innebär att de på Åland debiterade statliga förvärvs- och kapitalinkomstskatterna, källskatten som betalas av begränsat skattskyldiga, samfundsskatten och tonnageskatten, samt den på Åland betalda lotteriskatten, ska återföras av statsmedel till Åland.

  Såväl det ”nya” avräkningsbeloppet som skatteavräkningen ska verkställas årligen i efterhand, men redan i september före respektive skatteår fattar Ålandsdelegationen beslut om avräkningsbeloppets respektive skatteavräkningens uppskattade storlek inför det kommande året, vilka förskottsbelopp sedan betalas ut under berört skatteår till självstyrelseorganen i månatliga rater ur statsmedel.

  Den 24 september i år fattade Ålandsdelegationen för första gången beslut utgående från det nya systemet, avseende år 2021, varvid avräkningsbeloppet uppskattades till ca 189 miljoner euro och skatteavräkningen till ca 80 miljoner euro, eller således sammanlagt drygt 269 miljoner euro.

  För år 2019 uppgick det fastställda avräkningsbeloppet till knappa 240 miljoner euro och för innevarande år 2020 beräknas det till ca 221 miljoner euro.

  Med andra ord är det beräknade beloppet för år 2021 ca 30 miljoner euro högre än avräkningsbeloppet för år 2019 och ca 48 miljoner högre än det för innevarande år beräknade avräkningsbeloppet.

  I det nya ekonomiska systemet ingår återföringen av de lotteriskatter som har uppburits på Åland redan i skatteavräkningsdelen, samtidigt som det inte längre kommer att utgå någon separat skattegottgörelse. Eftersom återföringen av de åländska lotteriskatterna sker med ett års fördröjning och skattegottgörelsen med två års fördröjning, så kommer självstyrelsen år 2021 att erhålla, dels återföring av de år 2020 uppburna lotteriskatterna, och dels den eventuella skattegottgörelsen för år 2019, och som avslutning på dessa särbetalningar utbetalas i början av 2022 den sista eventuella skattegottgörelsen, som då hänför sig till år 2020.

  Det kan i sammanhanget vara skäl att framhålla att det i dessa ekonomiskt osäkra tider har varit svårt för Ålandsdelegationen att kalkylera och bedöma utfallet av 2021-års avräkningsbelopp, och framförallt den så kallade skatteavräkningsdelen, men av erfarenhet vet vi att tjänstemännen vid landskapsregeringens finansavdelning har en gedigen förmåga att följa skeendena inom landets offentliga ekonomi och hur utfallet i förlängningen fortlöpande tenderar att bli för självstyrelsens vidkommande.

  Herr talman! Revideringen av självstyrelselagen har som bekant inte varit någon friktionsfri resa.
  Efter ett långt och mödosamt arbete har parterna nu förhoppningsvis fått förslaget om de nya ekonomiska bestämmelserna slutligt i hamn; nu återstår endast att riksdagen inom de närmaste veckorna godkänner den förhöjda avräkningsgrunden från 0,45 till 0,47 %, och så här långt finns det inget som tyder på motsatsen.

  Som en del av totalreformen av självstyrelselagen har arbetet med att analysera och klarlägga självstyrelselagens förhållande till grundlagen redan tagit några viktiga steg. Den 11 september arrangerade justitieministeriet ett hörande, vid vilket bland annat fyra sakkunniga i ämnet deltog, och vilka sakkunniga även har inlämnat sina skriftliga utlåtanden till ministeriet. Även till denna del kan man förutspå att det inte kommer att bli en alldeles okomplicerad sak att finna fram till sådana regleringar i den reviderade självstyrelselagen, vilka såväl statsmakten som självstyrelseorganen kan enas om.

  Värderade herr talman, bästa lagtingsledamöter! Den pandemi som drabbat stora delar av världen har skördat många människoliv och försatt den ekonomiska verkligheten inför utmaningar som ingen vare sig kan eller kunde förutspå, förutom att de kommer att vara såväl långvariga som ytterst krävande.

  Inom vårt land är Åland, enligt tillbudstående uppgifter och utredningar, den region vars näringsliv, ekonomi och sysselsättning troligtvis har drabbats mest, och som därmed kommer att ha den största utmaningen framför sig i arbetet med att återerövra allt det som redan har gått förlorat, och som med största sannolikhet kommer att gå förlorat under de närmaste åren.

  Det är således ingen lätt uppgift som det åländska samhället ställs inför och det är inte några avundsvärda förväntningar som kommer att ställas på de åländska självstyrelseorganen. För egen del kan jag försäkra att vi inom statsförvaltningen på Åland, inom ramarna för vad som är möjligt, har en vilja att efter bästa förmåga bistå självstyrelsen i detta krävande arbete.

  Jag ber avslutningsvis att få framföra Republikens presidents lyckönskningar till det talmanspresidium som under det kommande året skall leda lagtingets arbete, till fromma för befolkningen på Åland.

  På Republikens presidents vägnar förklarar jag härmed lagtingets arbetsår 2020-2021 öppnat. Tack för ordet!


  Värderade herr landshövding Peter Lindbäck! Pandemi är ordet som satt hela världen i gungning detta år. För Ålands del har coronaviruspandemin medfört att sjöfarten och turistnäringen slagits ut på ett sätt som fått oanade konsekvenser och kommer att ha oanade konsekvenser. Livsnerven med transporter till och från Åland har tidvis varit stängd.

  Tillväxtprognosen är enligt ÅSUB detta år en nedgång på 16 procent och en nedgång på 9 procent nästa år. Detta ska jämföras med nedgången på Island som under deras ekonomiska kris var 8 procent. Den enskilt största orsaken till den nuvarande ekonomiska situationen är restriktionernas påverkan på passagerarrederierna och turistnäringen.

  Människor som levde i förvissning om att de hade en trygg anställning och utkomst har vaknat upp till en helt annan vardag med otrygghet och osäkerhet om framtiden. Förhoppning om en snabbt övergående viruspandemi har grusats. Införande av beredskapslag som alla trott gällde bara i krigstid infördes. Självstyrelsens grundfundament har fått stora sprickor som det för framtiden gäller att återställa.
  Påfrestningarna i relationen mellan landskapets myndigheter och statsmakten har varit stora och är det fortfarande. Beslut som påverkat Åland och ålänningarnas vardag har fattats på annat håll än i landskapet Åland. Det nordiska samarbetet har lyst med sin frånvaro vad gäller en gemensam handlingsplan mot pandemin. Om en handlingsplan i Norden hade fattats gemensamt i början av pandemin skulle gränserna kunnat vara öppna. Vi vet vilka konsekvenser detta har haft för vårt landskap. Gränser har under året stängts utan närmare analys av följder för olika regioner. Ålänningarna har sjukdomsmässigt drabbats ytterst lite och ingen person har vårdats på sjukhus oaktat att gränserna öppnades delvis under sommaren.

  Bästa landshövding! Här kommer din arbetskapacitet och diplomatiska ådra att vara viktig för att vårt samhälle ska kunna återuppbyggas där statsmakten är involverad.

  Under året kan vi konstatera att arbetet med självstyrelselagens ekonomiska system fördröjts och vår förhoppning är nu att ändringen antas i riksdagen så den kan träda i kraft som beräknat. Beträffande övriga delar av självstyrelselagen behöver vi ert bistånd så att en ny självstyrelselag som är värd namnet kan uppnås. Båda parter behöver nu vinnlägga sig om att arbetet fortskrider och de oklarheter som råder finner en lösning genom diplomati och välvilja mot Ålands folk. Oss väl och ingen illa är ett ledord som vi hoppas alla rikspolitiker och tjänstemän ska förstå när vi hävdar våra krav vid utvecklande av vår självstyrelse.

  Till Er värderade landshövding vill jag rikta självstyrelsens tack för det goda arbete Ni utfört för dialog med statsmakten. Er gedigna kunskap och renommé som en medlare mellan självstyrelsen och statsmakten är viktig för att vi skall kunna verka i dessa tuffa tider. Jag vill att Ni bästa landshövding riktar ett tack till självstyrelsens yttersta beskyddare republikens president Sauli Niinistö för hans kontinuerliga insatser till självstyrelsens fromma. Presidenten har alltid ställt upp då företrädare för självstyrelsen begärt att få tala med presidenten om de problem som föreligger. Vår förhoppning är att detta bemötande också ska ske hos alla företrädare för statsmakten. Under pandemin har presidentens ledarskap visat den trygga statsman han är. Den trygghet och balans han utstrålar är ett föredöme för alla ledare i hela världen.

  År 2021 är det år då Åland 100 inleds och vi firar konventionen om Ålands demilitarisering och neutraliserings 100 års jubileum. Demilitariseringens rötter sträcker sig tillbaka till 1856 men neutraliseringen tillkom genom 1921-års konvention som var en del av den paketlösning som Nationernas förbund presenterade för att lösa Ålandsfrågan. Demilitariseringen och neutraliseringen är sedan dess intimt förknippade med självstyrelsen och har även kommit att bli en del av en regional sedvanerätt vilket betyder att fler länder än signatärmakterna är förbundna att respektera statusen.

  Demilitariseringen och neutraliseringen kan tyckas vara lika självklar för oss som luften vi andas men den har med all säkerhet format den åländska identiteten. Författare Gunvor Javén beskrev det här så fint när hon sade att åländska barn tror att en korpral är en fågel och att en fältväbel är en blomma. Medvetenheten om hur viktigt det är för oss att värna Ålands status har dock ökat genom åren och Åland har mer och mer tagit rollen av ett subjekt i frågan istället för att vara ett passivt objekt som andra beslutar över. Som ett led i den här utvecklingen antog lagtinget år 2014, på förslag av landskapsregeringen, en policy för Ålands demilitarisering och neutralisering där Ålands tolkning av de olika bestämmelserna i konventionen framgår, en tolkning som numera till stora delar delas av Finlands regering.

  Även om jubileumsåret riskerar att präglas av pandemin ska vi minnas att demilitariseringen och neutraliseringen verkligen är värda att uppmärksamma. Min förhoppning är att också nya generationer av åländska ungdomar ska värna vår status så att detta bara blir det första i en räcka av flera hundra års jubileum.

  I statsminister Sanna Marins regeringsprogram framgår ”I samband med 100-årsjubileet för självstyrelsen ska Ålands självstyrelse lyftas fram internationellt såsom ett exempel på en lyckad och framgångsrik självstyrelselösning”.

  Värderarde landshövding! Vi är således beredda att stå som värdar för utländska besök om presidenten så önskar.

  Bästa lagtingsledamöter! Då ni ifjol deltog i valrörelsen och gav löften och framförde framtida åsikter för ert lagtingsarbete visste ingen vad som komma skulle. Ingen kunde, varken ni eller era väljare, förutse den pandemi som skulle drabba vårt landskap så ekonomiskt svårt som den har gjort. Människor har förlorat sina jobb och mist fotfästet för en tid. Företagsekonomiska förutsättningar har slagits i spillror. Det gäller för oss som valda politiker att visa mod och väg så att envar ålänning kan känna sig trygg i sin situation. Det krävs idérikedom och initiativkraft av alla.

  Vår landskapsbudget har idag ett underskott som vi måste tackla på ett tufft sätt samtidigt som tryggheten på vårt Åland tryggas. Vi kan inte överlämna ett överskuldsatt Åland till nästa generation. Jag är övertygad om att vi med gemensamma krafter ska lyckas uppnå de mål om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som lagtinget anammat. Låt oss därför låta allas åsikter komma fram och de beslut som fattas är de bästa för Ålands folk. Låt oss vara lyhörda mot allmänhetens råd som båda ger oss mod och kreativitet. Låt oss ta tillvara vindens kraft runt våra öar för att förbättra miljön inte bara för oss.

  Jag vill också lyfta fram de hjälpsamma gärningar ledamöter här i salen har gjort under coronapandemin som ligger utanför lagtingsuppdraget. Stora insatser har gjorts genom att bemanna coronatelefonen.

  Vi lever på en plats på jorden där politikers telefonnummer och mejladresser ligger öppet på nätet, för vem som helst att tillgå. Vi har en frihet som ingen annan i världen har, vill jag påstå. Åland är en plats där folkvalda och alla andra går man ur huse för att bistå i att hjälpa när det behövs. Låt oss alla under kommande tuffa år ställa upp för våra medmänskor och ge uppmuntran och hjälp för de som tillfälligt tappat fotfästet i tillvaron. Ett samtal och uppmuntran betyder så mycket. För det gedigna arbete ni som lagtingsledamöter har utfört under det gångna året vill jag rikta mitt djupaste tack.

  Bästa lantråd Veronica Thörnroos och ministrar! Det år som gått har varit fullt av utmaningar som ni inte hade en aning om när ni tíllträdde. Ert största uppdrag som regering är att skydda envar ålännings liv och hälsa mot den pandemi som härjar fritt i världen. Hittills har ni visat styrka och kapacitet att fixa detta. Ingen ålänning har avlidit av Covid-19 pandemin och ingen har vårdats på sjukhuset, hittills måste jag tillägga. Långa tider har vi trots inresande varit covidfria. Att tvätta händerna, hålla avstånd och visa sunt omdöme har varit ord som gått in i oss alla. Ni måste med eftertryck fortsätta att uppmana alla ålänningar och besökare att hålla covidsmittan borta då en viss trötthet kan skönjas att börja breda ut sig bland allmänheten. Lantrådet har visat en outröttlig vilja, styrka och balans och har skapat stort förtroende bland allmänheten under krishanteringen. Ett stort tack till dig! För Er har nog sömn varit en bristvara detta år.

  Ni andra i regeringen har också uppvisat mod och handlingskraft i de otaliga tilläggsbudgetar vi har fått till lagtinget och där er kreativitet för lösningar har varit föredömliga. Det har aldrig funnits någon mall för det ni har hittat på det här året. Det finns inte mallar på hur vi ska lösa det här. Vi har aldrig upplevt det här i landskapet tidigare. Ni har fått bryta ny mark.

  Er omställningsbudget har vi att se fram emot när ni får tid att plocka upp era framtidsplaner när pandemins härjningar avtar. Ni ska komma till oss i lagtinget med tuffa budgetäskanden med besparingar samtidigt som Ålands befolkning ska känna sig i trygga händer. Ni har haft utmaningar men nu kommer den svåraste tiden någonsin att var minister i Ålands regering. Det kommer att krävas mod och styrka för att på bästa sätt kunna uppnå de krav som detta lagting och ålänningarna ställer på Er. När servicenivån i samhället försämras uppkommer kritik. Här ska ni komma ihåg att den som är republikens president idag var en bestämd finansminister som, jag vill påstå, visade vägen för andra politiker hur en sund samhällsekonomi kan uppnås. Folket uppskattar politiker som tar tag i problem så glöm inte detta och våga fatta tuffa beslut, och detta fick vi också höra idag i kyrkan av den utomordentliga predikan där vi fick närvara.

  Jag önskar er, bästa landskapsregering med förvaltning, lycka till i ert fortsatta arbete med att verkställa våra beslut och förvalta landskapets olika avdelningar. Ni bör framföra lagtingets tack till förvaltningen för det arbete som åstadkommits under dessa svåra tider och på det sätt många ställt upp under dygnets alla timmar. Tack ska ni ha!

  Bästa lagtingsdirektör Susanne Eriksson! En förutsättning att lyckas med att utföra ett gott arbete är att känna arbetsglädje. När vi lagtingsledamöter kliver in genom lagtingsdörren möts vi av ett stort leende och välkomnande av din personal vilket sedan fortplantar sig till alla dina medarbetare och oss. Det arbete ni och hela personalen gör är oerhört viktigt och utgör hörnstenar i lagtingets arbete. Ert personliga intresse och engagemang som självstyrelsens försvarare och utvecklare är en stor styrka för oss i lagtinget. Tack för Ert arbete under året som präglats av pandemin. Under kommande år inför jubiléet med självstyrelsen behövs era uppoffringar fortsättningsvis. Ett stort tack till dig och er alla i personalen!

  Jag vill avsluta med en slutkläm. Jag vill sluta med ledord som jag lärde mig bland mina första arbeten ombord på ett rederi som nu drabbats enortm hårt av pandemin. Ombord sommararbetade läraren vid hotell- och resturangskolan Birger Lindqvist som inte längre finns bland oss men som alltid sade när det körde ihop sig om det var något problem ”vi fixar detta”. Detta hade han lärt sig av två av sina elever på hotell- och resturangskolan som alltid då det körde ihop sig sade detta och alla lugnade ner sig och allt ordnade upp sig. Så oberoende av mörka moln ”tillsammans ska vi ålänningar fixa detta”. Tack!


Händelser under plenum

14:00Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:31 Plenum/frågestund avslutades