Plenum den 1 mars 2004 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den  1 mars 2004 kl. 13.00.   

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: vtm Barbro Sundback, ltl Lasse Wiklöf och ltl Ronald Boman. Vtm Sundback infann sig efter uppropet).

  27 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet för tiden 1.3-3.3 anhåller ltl Ronald Boman och ltl Lasse Wiklöf på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

  Herr landshövdingen:

  Ärade fru talman!

  Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna dels republikens presidents framställning om bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon och dels republikens presidents framställning om bifall till förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftförorening avseende tungmetaller och dels republikens presidents framställning om bifall till förslag till lag om godkännande av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om hur vissa projekt som påverkar användningen av miljön skall handläggas i ett inlösningsförfarande och om ändringen av kärnenergilagen.

   

  TALMANNEN: Tack herr landshövdingen! Lagtinget kommer att i vederbörlig ordning behandla republikens presidents framställning.

   

   

  Meddelas att den allmänna motionstiden vidtar i och med att vårsessionen nu inleds. Motionstiden utlöper torsdagen den 11 mars 2004 kl. 12.00.
  Antecknas.

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/2003-2004 angående ändring av besvärsbestämmelserna i byggnadslagen. (FR 3/2003-2004).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 3.3. Godkänt.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående bestämmelser om permittering av landskapets tjänstemän. (FR 6/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 8.3.

   

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av djurskyddslagen. (FR 7/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 8.3.

   

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående ny landskapslagstiftning om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen. (FR 8/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 15.3.

   

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående trafikbrottslag för landskapet Åland. (FR 9/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 8.3.

   

   

  Landskapsstyrelsens meddelande angående Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2004 och verksamhet år 2003. (M 2/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 3.3.

   

   

  Landskapsstyrelsens meddelande om regeringskonferensen angående ett fördrag om upprättande av en konstitution för Europa. (M 3/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 3.3.

   

   

  Vtm Barbro Sundbacks m.fl. lagmotion angående ändring av hyreslagen för landskapet Åland. (LM 1/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 10.3.

   

   

  Vtm Barbro Sundbacks m.fl. lagmotion angående ändring av landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland. (LM 2/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 10.3.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 3.3. kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.10).