Plenum den 1 november 1999 kl. 12:00

Protokoll

 • PLENUM DEN 1 NOVEMBER 1999 KL. 12.00.

  ÅLDERSTALMAN BARBRO SUNDBACK:

   

  Bästa lagtingskamrater, inbjudna gäster och övrig publik samt lagtingets personal.

  Det är med en viss förtjusning som jag öppnar just det här lagtinget. Det beror på att det för första gången finns så mycket kvinnor i lagtinget att det kanske t.o.m. spelar någon roll för den kommande politiken. Innan det här lagtinget får sin slutliga utformning hyser vi en viss förhoppning om att en tredjedel av ledamöterna kommer att vara kvinnor. Det är en viktig del av demokratin att kvinnor får lika starkt inflytande som män på alla samhällets områden - och naturligtvis särskilt inom politiken. Vi kan i och med detta val konstatera att röstarna också tycker att det är viktigt och de har därför valt in många kvinnor, men för att politiken verkligen skall vara jämställd till sitt innehåll och till arbetssättet behövs det samarbete mellan män och kvinnor.

   

  Jag har fått väljarnas förtroende att sitta i detta parlament i 20 år och ytterligare fyra år till; jag har suttit i varierande församlingar där i alla fall kvinnorna har varit en väldigt liten minoritet. Att jag har blivit ålderstalman har nog mycket att göra med att jag är kvinna. Det har också att göra med att jag är socialdemokrat och alltid har varit det, men framför allt ändå det att jag har varit kvinna: jag har inte platsat i systemet, det har alltid funnits någon eller några män som har passat bättre än mig. Det är inte någonting som jag är bitter över; för mig har det viktigaste varit att jag har fått väljarnas förtroende precis på de villkor som jag har fungerat i politiken - jag har inte försökt göra om mig på något sätt. Därför tycker jag att det är så roligt att det har kommit in många kvinnor denna gång och jag hoppas verkligen att det skall synas i politikens innehåll och också i arbetssättet.

   

  Jag vill avsluta med en liten anekdot. Under den gångna perioden har vi haft en medlem i lagtinget som har fött flera barn och det visade sig att det inte fanns i lagtingsordningen någonting som reglerade mammaledighet och sådana saker. Det har visat sig att det överhuvudtaget inte har varit någonting som man har tänkt på förut. Jag tror inte att frågan ännu är reglerad, men det är någonting som kanske det här lagtinget lyckas med med gemensamma krafter. Det kanske blir aktuellt under denna period också, t.o.m. för sådana som är pappalediga.

   

  Med detta hälsar jag er alla välkomna och nu skall vi övergå till det formella.

   

   

  Plenum börjar.

  Enligt lagtingsordningens 20 § skall den lagtingsman som längst innehaft uppdrag som ledamot av lagtinget föra ordet vid arbetsårets första plenum och härvid förrätta val av talman samt en första och en andra vicetalman. Har två eller flera tillhört lagtinget lika lång tid, förs ordet av den till åren äldsta av dem. Med anledning härav har jag intagit talmannens plats.

   

  Förvaltningschefen Rainer Åkerblom, som på landshövdingens uppdrag verkställt fullmaktsgranskning, har översänt en alfabetisk förteckning över de befullmäktigade ledamöterna.

   

  Jag ber sekreteraren förrätta namnupprop enligt förteckningen.

   

  Upprop.

   

  Ålderstalman Barbro Sundback

  Ulf Andersson

  Ronald Boman

  Raija-Liisa Eklöw

  Karl-Göran Eriksson

  Per-Erik Eriksson

  Sune Eriksson

  Viveka Eriksson

  Olof Erland

  Ragnar Erlandsson

  Lars Holmberg

  Bert Häggblom

  Christer Jansson

  Dennis Jansson

  Runar Karlsson

  Gun-Mari Lindholm

  Fredrik Lindqvist

  Britt Lundqvist

  Jan-Erik Mattsson

  Sune Mattsson

  Anne-May Pehrsson

  Olof Salmén

  Ritva Sarin-Grufberg

  Anne-Helena Sjöblom

  Leo Sjöstrand

  Jörgen Strand

  Dan-Anders Sundman

  Hasse Svensson

  Lotta Wickström-Johansson

  Lasse Wiklöf

   

  30 lagtingsledamöter är närvarande.

   

  Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 55 §, vilken föreskriver följande:

   

  "Val, där en enda person skall utses, sker med i 68a § 2 mom. och 68e § nämnda undantag sålunda, att envar röstande på en blank valsedel antecknar sin kandidat, och den förklaras vald som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna. Uppnås inte  sådan röstövervikt, förrättas nytt val. Får inte heller då någon mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett tredje val mellan de två som vid den andra omröstningen uppnått de högsta röstetalen. Vid tredje om­röstningen förklaras den vald som erhållit de flesta rösterna. Uppkommer lika röstetal i andra eller tredje omröstningen, avgörs företrädet genom lottning."

   

  Först vidtar val av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till envar lagtingsman. Jag uppmanar ledamöterna tydligt anteckna anteckna namnet på sin kandidat på den utdelade valsedeln och jag vill uppmärksamgöra ledamöterna på att vi har kandidater som har samma efternamn och att det därför är viktigt att ni antecknar både förnamn och efternamn tydligt. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom. Upprop.

   

  Jag ber ledamöterna Eklöw och K-G Eriksson att biträda vid rösträkningen.

   

  30 röstsedlar är inlämnade.

   

  Rösträkningen har givit vid handen att 17 röster har avgivigts för Sune Eriksson, 12 röster för Ragnar Erlandsson och 1 röst för Christer Jansson.

   

  Då sålunda Sune Eriksson har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 1999-2000.

   

  Härefter förrättas val av första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna på den utdelade valsedeln skriva sin kandidats både för- och efternamn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

   

  Jag ber ledamöterna Eklöw och K-G Eriksson att biträda vid rösträkningen.

   

  30 röstsedlar är inlämnade.

   

  Rösträkningen har givit vid handen att Ragnar Erlandsson har erhållit 25 röster, Anne-May Pehrsson 2 röster, Viveka Eriksson 1 röst, Christer Jansson 1 röst och dessutom har en blank röst avgivits.

   

  Då sålunda Ragnar Erlandsson i första omgången har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets första vicetalman för arbetsåret 1999-2000.

   

  Härefter förrättas val av andra vicetalman på samma sätt som tidigare förrättade val. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

   

  Jag ber ledamöterna Eklöw och K-G Eriksson att biträda vid rösträkningen.

   

  30 röstsedlar är inlämnade.

   

  Rösträkningen har givit vid handen att 17 röster har avgivits för Bert Häggblom, medan 12 röster har avgivits för K-G Eriksson och 1 röst för Anne-May Pehrsson.

   

  Då sålunda Bert Häggblom har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 1999-2000.

   

  Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den i lagtingsordningen 20 § föreskrivna högtidliga försäkran.

   

  Talman Sune Eriksson:

  Fru ålderstalman!  Jag Sune Eriksson försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna  tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

   

  Första vicetalman Ragnar Erlandsson:

  Värderade ålderstalman! Jag Ragnar Erlandsson försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefatt­ningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna  tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

   

  Andra vicetalman Bert Häggblom:

  Jag Bert Häggblom försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag och skapa ett gott samarbete mellan ledamöterna.

   

  Ålderstalmannen: Mitt uppdrag är till denna del avslutad och jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.

   

  TALMANNEN: Jag tackar ålderstalmannen för väl utfört värv. Jag tackar också lagtinget för det förtroende som har givits mig och vicetalmännen och jag hoppas att vi framöver i endräkt kan arbeta i Ålands lagting det åländska samhället och ålänningarna till fromma. Tack skall ni ha!

   

  Valet av talman och vicetalmän kommer enligt lagtingsordningens bestämmelser att tillställas landshövdingen och landskapsstyrelsen.

   

  I lagtingsordningen föreskriven gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålles i dag kl. 13.00 i Mariehamns S:t Görans kyrka. Samling utanför självstyrelsegården kl. 12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal.

  Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 12.30).