Plenum den 1 november 2001 kl. 12:00

Protokoll

 • PLENUM den 1 november 2001 kl. 12.00.

  ÅLDERSTALMAN BARBRO SUNDBACK:

  Plenum börjar.

  Enligt lagtingsordningens 20 § skall den lagtingsledamot som längst innehaft uppdrag som ledamot av lagtinget föra ordet vid arbetsårets första plenum och härvid förrätta val av talman samt en första och en andra vicetalman. Har två eller flera tillhört lagtinget lika lång tid, förs ordet av den till åren äldsta av dem. Med anledning härav har jag intagit talmannens plats.

   

  Jag ber sekreteraren förrätta namnupprop enligt förteckningen.

  27 lagtingsledamöter är närvarande.

  Ltl Lindeman och ltl Svensson är borta på grund av inställda flygförbindelser och ltl Perämaa är borta på grund av inställda färjturer. Dessa ledamöter anhåller således om befrielse från deltagande i detta plenum. Befrielserna är beviljade.

   

  Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 55 §, vilken föreskriver följande:

   

  "Val, där en enda person skall utses, sker med i 68a  § 2 mom. och 68e §  nämnda undantag sålunda, att envar röstande på en blank valsedel antecknar sin kandidat, och den förklaras vald som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna. Uppnås inte sådan röstövervikt, förrättas nytt val. Får inte heller då någon mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett tredje val mellan de två som vid den andra omröstningen uppnått det högsta röstetalet. Vid tredje omröstningen förklaras den vald som erhållit de flesta rösterna. Uppkommer lika röstetal i andra eller tredje omröstningen, avgörs företrädet genom lottning.”

   

  Först vidtar val av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till envar lagtingsledamot. Jag  uppmanar ledamöterna tydligt anteckna namnet på sin kandidat på den utdelade valsedeln, både förnamn och efternamn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom  Upprop.

   

  Jag ber lagtingsledamöterna Eklöw och Andersson att biträda vid rösträkningen.

   

  27 röstsedlar är inlämnade.

   Rösträkningen har givit vid handen att 16 röster har avgivits för Viveka Eriksson,  7 röster för Lotta Wickström-Johansson, 1 röst för Sune Mattsson och 1 röst för Ragnar Erlandsson. Ytterligare har  2 blanka röstsedlar avgetts. Då  Viveka Eriksson sålunda erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2001-2002.

   

  Härefter förrättas val av första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna på den utdelade valsedeln skriva sin kandidats namn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

   

   Jag ber lagtingsledamöterna Eklöw och Andersson att ånyo biträda vid rösträkningen.

   

  27 röstsedlar har avlämnats.

   

  Rösträkningen har givit vid handen att Christer Jansson har erhållit 19 röster, Harriet Lindeman 4 röster och Barbro Sundback 3 röster. Vidare har 1 blank röstsedel avgivits. Då sålunda Christer Jansson  i första omgången erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till landstingets förste vicetalman för arbetsåret 2001-2002.

   

  Härefter förrättas val av andra vicetalman på samma sätt som tidigare förrättade val. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

   

  Jag ber lagtingsledamöterna Eklöw och Andersson att biträda vid rösträkningen.

   

  27 röstsedlar har avlämnats.

   

  Rösträkningen har givit vid handen att 15  röster har avgivits för Bert Häggblom, 5 röster har avgivits för Harriet Lindeman, 3 för Barbro Sundback, 1 för Lasse Wiklöf och 1 för Ronald Boman, medan 2 blanka röstsedlar har avgivits. Då sålunda Bert Häggblom har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2001-2002.

   

  Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den i lagtingsordningens 20 § föreskrivna högtidliga försäkran.

   

  Talman Viveka Eriksson:

  Värderade ålderstalman, värderade lagtingsledamöter!

  Jag Viveka Eriksson försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

   

  Första vicetalman Christer Jansson:

  Ålderstalman!

  Jag Christer Jansson försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

   

  Andra vicetalman Bert Häggblom:

  Värderade ålderstalman, talman och vicetalman samt lagtingsledamöter!

  Jag Bert Häggblom försäkrar, att jag vill i utövningen av talmansbefattningen efter all min förmåga upprätthålla den rätt, som enligt grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.

   

  Ålderstalmannen: Ålderstalmannens uppdrag är härmed fullgjort.  Men innan jag överlämnar klubban till Viveka Eriksson vill jag säga några ord.

   

  Detta är ett historiskt val eftersom det är första gången som en kvinna väljs till talman i Ålands lagting. Jag har tillsammans med sekretariatet försökt se hur bra Åland står när det gäller jämställdhetsaspekten jämfört med de nordiska parlamenten. Om man relaterar valet av en kvinna till talman i parlamentet till när rösträtten infördes för kvinnor är det normala att det tar 80 år för oss kvinnor att komma till talmansposten! Det är alltså precis 80 år det har tagit för den första kvinnan att få plats här i talmanspresidiet på den första och viktigaste posten. När denna mandatperiod inleddes önskade jag, eftersom vi har en betydande andel kvinnor i parlamentet, att detta skulle återspegla sig i självstyrelseutvecklingen och framför allt i utvecklingen av den åländska demokratin. Jag tycker att det här är ett av de verkligt framgångsrika stegen som vi har tagit i det avseendet, så det är med stor glädje jag får be den nyvalda talmannen komma fram och jag skall överräcka talmansklubban så att hon får överta ledningen av förhandlingarna.

   

  TALMANNEN: Först vill jag tacka lagtinget för förtroendet. Meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer enligt lagtingsordningens bestämmelser att tillställas landshövdingen och landskapsstyrelsen.

   

  I lagtingsordningen föreskriven gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag klockan 13.00 i Mariehamns S:t Görans kyrka. Samling utanför självstyrelsegården kl. 12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag klockan 14.00 i lagtingets plenisal. Tvyärr måste jag också meddela att presidenten på grund av det oväder som råder har fått förhinder och hon kommer inte att närvara vid vår öppningshögtid.

  Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 12.28).