Plenum den 11 mars 2019 kl. 14:00

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Andra behandling. 1

  1    Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

  Lag- och kulturutskottet betänkande LKU 10/2018-2019

  Landskapsregeringens svar RP 3/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019

  Andra behandling. 2

  2    Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstsavdraget

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2018-2019

  Anslutningsmotion AM 1/2018-2019

  Andra behandling. 3

  3    Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2018-2019

  Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 4/2017-2018

  För kännedom.. 3

  4    Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

  Landskapsregeringens svar RP 6/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 6/2018-2019

  5    Införandet av ITS-direktivet

  Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2018-2019

  6    Produktionsstöd för el

  Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2018-2019

  Plenum slutar 3

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering.

  Lagtingsledamoten Axel Jonsson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

  26 ledamöter är närvarande.

  Antecknas.

  Andra behandling

  1        Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

  Lag- och kulturutskottet betänkande LKU 10/2018-2019

  Landskapsregeringens svar RP 3/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019

  Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  2        Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstsavdraget

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2018-2019

  Anslutningsmotion AM 1/2018-2019

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådana de godkänts i första behandlingen eller förkasta dem.

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslagen för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling och därefter kan eventuella klämförslag läggas fram. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 25a och 29 §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland. Begärs ordet?

  Lagförslaget är godkänt. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget i anslutningsmotionen. Talmannen konstaterar att utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Lagförslaget är förkastat. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motiveringar förläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Bert Häggblom

  Tack, fru talman! Ett klämförslag av följande lydelse har tidigare aviserats i den första behandlingen: ”Att landskapsregeringen beaktar de målsättningar som framförts av lagtingsledamot Axel Jonssons m.fl. anslutningsmotion AM 1/2018-2019 i kommande ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland”.

  Ltl Brage Eklund

  Jag ber att få understöda ltl Bert Häggbloms förslag.

  Talmannen

  Ltl Bert Häggblom, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Att landskapsregeringen beaktar de målsättningar som framförts av lagtingsledamot Axel Jonssons m.fl. anslutningsmotion AM 1/2018-2019 i kommande ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland”.

  Om ett förslag till en kläm, med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska förslaget enligt 75 § i arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas.

  Lagtingsledamot Bert Häggbloms klämförslag bordläggs därför till lagtingets plenum den 13 mars 2019.

  Andra behandling

  3        Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2018-2019

  Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 4/2017-2018

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslaget för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs betänkandets kläm. Talmannen konstaterar att utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Kan förslaget omfattas? Omfattat. Lagförslaget är förkastat.

  Föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen.

  Slutligen föreläggs betänkandets åtgärdskläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

  Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  För kännedom

  4        Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

  Landskapsregeringens svar RP 6/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 6/2018-2019

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 13 mars 2019.

  5        Införandet av ITS-direktivet

  Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2018-2019

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 13 mars 2019.

  6        Produktionsstöd för el

  Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2018-2019

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 13 mars 2019.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls den 13 mars 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.