Plenum den 12 december 2011 kl. 13:00

Protokoll

 • Plenum börjar. 1

  Meddelande. 1

  Bordläggning. 2

  1    Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2011-2012)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2011-2012)

  Bordläggning. 2

  2    Bostadssparpremie

  Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2011-2012)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012)

  Föredras. 2

  3    Val av första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2011-2012

  (V 16/2011-2012)

  Andra behandling. 3

  4    Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012)

  Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s)

  Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)

  Enda behandling. 3

  5    Ltl Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

  Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2011-2012)

  Enda behandling. 3

  6    Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

  Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2011-2012)

  För kännedom... 4

  7    Förslag till andra tilläggsbudget för år 2011

  Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2011-2012)

  Plenum slutar. 4

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.

  Lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i en BSPC-arbetsgrupp för grön tillväxt och energieffektivitet. Beviljas.

  Meddelande

  Meddelas lagtinget för kännedom att utskottens presidier nu är följande: Ordförande för lag- och kulturutskottet är lagtingsledamoten Katrin Sjögren. Viceordförande för utskottet är lagtingsledamoten Göte Winé.

  Ordförande för finans- och näringsutskottet är lagtingsledamoten Jörgen Pettersson. Viceordförande för utskottet är lagtingsledamoten Mika Nordberg.

  Ordförande för social- och miljöutskottet är lagtingsledamoten Christian Beijar. Viceordförande för utskottet är lagtingsledamoten Mattsson Åke.

  Ordförande för justeringsutskottet är lagtingsledamoten Tony Asumaa. Viceordförande för utskottet är lagtingsledamoten Brage Eklund. Antecknas.

   

  Meddelas vidare att val av landskapsrevisorer för granskningsåret 2012 kommer att förrättas vid plenum den 19 december 2011. Kandidatlistor för valet ska vara inlämnade till lagtingets kansli senast fredagen den 16 december klockan 15.00. Antecknas.

  Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för budgetbehandlingen. Enligt den preliminära tidtabellen kommer finans- och näringsutskottets betänkande på bordet måndagen den 19 december. Ledamöterna ombeds därför att ha beredskap att hålla budgetdebatt tisdagen den 20 december kl.09.30 till dess att debatten avslutas. Omröstningarna planeras till onsdagen den 21 december klockan 13.00. Tidtabellen slås fast måndagen den 19 december.

  Remissdebatten om tilläggsbudgeten kommer att hållas måndagen den 19 december. Antecknas.

  Bordläggning

  1        Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2011-2012)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2011-2012)

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 14.12. Godkänt.

  Bordläggning

  2        Bostadssparpremie

  Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2011-2012)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2011-2012)

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 14.12. Godkänt.

  Föredras

  3        Val av första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2011-2012

  (V 16/2011-2012)

  Med anledning av att lagtingsledamoten Gunnar Jansson på begäran har befriats från uppdraget som första vicetalman förrättas val av en ny första vicetalman. Valet förrättas enligt arbetsordningens 89 §, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.

  Nu förrättas valet av lagtingets första vicetalman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.

  Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Torbjörn Eliasson och Petri Carlsson att biträda vid rösträk­ningen.

  29 st. röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 24 röster har avgivits för lagtingsledamoten Viveka Eriksson och ytterligare har 5 blanka röstsedlar avgivits.

  Eftersom lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras hon härmed vald till lagtingets första vicetalman för återstoden av arbetsåret 2011-2012.

  Jag ber nyvalda vicetalman att avge sin försäkran.

  Första vicetalman Viveka Eriksson

  Fru talman, lagtingskollegor! Jag, Viveka Eriksson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Andra behandling

  4        Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012)

  Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2011-2012-s)

  Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)

  Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det lagförslag som ingår i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

  Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Enda behandling

  5        Ltl Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

  Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2011-2012)

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. Lagtinget har således befriat lagtingsledamoten Runar Karlsson från uppdraget som ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet för den återstående mandatperioden. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Enda behandling

  6        Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

  Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2011-2012)

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. Lagtinget har således befriat lagtingsledamoten Christian Beijar från uppdraget som ersättare i lag- och kulturutskottet för den återstående mandatperioden. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Med anledning av ärende nr 5 och 6 på dagens lista så kommer fyllnadsval att förrättas vid plenum den 14 december. Kandidatlistor ska vara inlämnade i morgon den 13 december kl. 15.00.

  För kännedom

  7        Förslag till andra tilläggsbudget för år 2011

  Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2011-2012)

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 19.12.2011.

  Plenum slutar

  Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 14 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.