Plenum den 12 mars 2003 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den 12 mars 2003 kl.  13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Perämaa, ltl Roger Jansson, ltl Wickström-Johansson, vtm Christer Jansson och ltl A-M Pehrsson). Ltl Wickström-Johansson infann sig efter uppropet.

  25 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Pehrsson och ltl Perämaa på grund av Skärgårdssamarbetets möte. Beviljas.

   

  Meddelas att landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Barbro Sundbacks enkla fråga nr 6/2002-2003 kommer att avges vid plenum inkommande måndag den 17 mars. Antecknas.

   

  Föredras för remiss ärende nr 1:

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av tobakslagen för landskapet Åland. (FR 15/2002-2003).

   

  Ärendet avförs från listan och upptas till behandling den 17.1.

   

  Föredras för enda behandling ärende nr 2:

   

  Finansutskottets redogörelse angående behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2002. (FUR 1/2002-2003).

   

  Enligt 36a § 4 mom. LO skall finansutskottet för varje år till lagtinget avge redogöresle över handläggningen  av godkännande eller annan behandling av ärende rörande tjänstekollektivavtal.

   

  Först tillåts diskussion och därefter antecknar sig lagtinget redogörelsen till kännedom. Diskussion.

   

  Ltl Sjölund:

  Fru talman!

  Den sedvanliga redogörelsen över finansutskottets behandling av ärenden som rör landskapets tjänstekollektivavtal för 2002 är inte väldigt omfattande. Det som utskottet har gjort är att utskottet har godkänt ett avtal som innebar ett ramavtal om anställningsvillkoren for landskapets tjänstemän. Det är alltså så att utskottet behandlar de avtalsuppgörelser som har en inverkan på landskapets budget. I det här fallet konstaterade utskottet att de anslag som reserveras för löneförhöjningar inte räckte till, men dock så att landskapsstyrelsens målsättning var att de kostnader som löneförhöjningarna medförde skulle rymmas inom respektive verksamhets budgetram. Till den delen var det alltså inga direkta budgetkonsekvenser. Sedan finns det sex stycken avtal som utskottet antecknat sig till kännedom. De har noterats, utskottet har tittat på dem och konstaterat att det är den typen av avtal som inte föranleder en behandling i utskottet utan som då har antecknats till kännedom.

   

  Därför föreslår utskottet att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal för 2002 till kännedom.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar sig redogörelsen till kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls den 17.3. kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 13.08).