Plenum den 14 maj 2003 kl. 09:30

Protokoll

 • PLENUM den 14 maj 2003 kl. 09.30.  

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Sjöblom, ltl Sundback, ltl Wiklöf, ltl Holmberg, vtm Christer Jansson, ltl J-E Mattsson och ltl Boman).

  23 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Wiklöf på grund av kommunalt förtroendeuppdrag, vtm Christer Jansson och ltl Holmberg på grund av styrelseuppdrag i Ålands penningautomatförening samt ledamöterna Boman och Sjöblom på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

   

   

  Ltl Jan-Erik Mattssons förslag till hemställningskläm i anslutning till landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål angående energipolitiken. (S 5/2002-2003).

   

  Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum den 12 maj, har ltl Jan-Erik Mattsson, understödd av ltl Eklöw, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsstyrelsen av följande lydelse:

   

  ” att landskapsstyrelsen i enlighet med avsikterna i energiplaneringen att utvidga vindkraftens andel i energiförsörjningen och med hänsyn till allmänna natur- och kulturintressen fastställer principer för omfattning och lokalisering av vindkraft så att besked snarast, dock före 1 juli 2003, kan ges till föreliggande ansökningar om användningen av Stora och Lilla Båtskär.”

   

  Detta kallas ltl Jan-Erik Mattssons  förslag. Är redogörelsen riktig? Riktig.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar för att landskapsstyrelsens svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja, de som röstar för   ltl Jan-Erik Mattssons förslag till hemställan  röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för nej.

   

  Lagtinget har därmed beslutat godkänna ltl Jan-Erik Mattssons förslag till hemställan.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för enda behandling ärende nr 2:

   

  Ltl Lasse Wiklöfs förslag till hemställningskläm i anslutning till social- och miljöut-skottets betänkande nr 4/2002-2003 angående lagstiftning om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FR nr 8/2002-2003).

   

  Ltl Wiklöf, understödd av ltl Sundback, har vid ärendets tredje behandling föreslagit antagande av en hemställningskläm av följande lydelse:

   

  ”Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att landskapsstyrelsen som princip skall eftersträva att lagförslag av särskild betydelse för Ålands befolkning skall lämnas till lagtinget i fulltextform för vinnande av överskådlighet.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  Omröstning kommer att förrättas. Den som röstar för utskottets betänkande röstar ja; den som stöder ltl Wiklöfs klämförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig.

   

  Ltl Lindqvist: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Dennis Jansson: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson att biträda vid omröstningen. Ja för utskottets förslag och nej för klämförslaget. Omröstning verkställs efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Lindqvist: nej, Sjöblom borta, Sundback borta, Wiklöf borta, Lindeman: nej, Strand: nej, P-E Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg borta, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson avstår, vtm Christer Jansson borta, J-E Mattsson borta, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 14 ja-röster och 8 nej-röster medan en ledamot har avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtinget gör nu uppehåll i arbetet över sommaren. Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 8 september 2003 kl. 13.00, om inte lagtingets presidium enligt 69 § AO finner det nödvändigt att sammankalla lagtinget till plenum före nämnda dag.

   

  Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 9.41).