Plenum den 17 december 2003 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den 17 december 2003 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Veronica Thörnroos, ltl Winé och vtm Harriet Lindeman).

  27 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller vtm Harriet Lindeman på grund av Samfundet Folkhälsans festlighet i Helsingfors samt ltl Veronica Thörnroos på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Finansutskottets betänkande nr 2/2003-2004 angående förslag till budget för år 2004. (FR 1/2003-2004 jämte FM 1-50/2003-2004).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum torsdagen den 18.12. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Landskapsstyrelsens svar med anledning av vtm Barbro Sundbacks spörsmål angående om- och tillbyggnad av Ålands lyceum. (S 1/2003-2004).

   

  Enligt 38 § AO skall då svaret eller meddelandet om att svar avges första gången föredras ärendet bordläggas till plenum som hålls tidigast följande dag. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 19.12. Godkänt.

   

   

  Föredras för remiss ärende nr 3:

   

  Republikens presidents framställning om godkännande av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen. (RP 9/2003-2004).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 4:

   

  Lagutskottets betänkande nr 3/2003-2004 angående godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.(RP 5/2003-2004).

   

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

   

  Lagutskottets betänkande nr 4/2003-2004 angående godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 6/2003-2004).

   

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 6:

   

  Lagutskottets betänkande nr 5/2003-2004 angående godkännande av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Chile, å andra sidan, samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 7/2003-2004).

   

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 7:

   

  Lagutskottets betänkande nr 6/2003-2004 angående godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalen med dessa stater. (RP 1/2003-2004).

   

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

   

  Föredras för första behandling ärende nr 8:

   

  Lagutskottets betänkande nr 7/2003-2004 angående förordningen om bringande i kraft av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar samt republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar. (RP 4/2003-2004).

   

  Först tillåts allmän diskussion; efter avslutad diskussion kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion.

   

  Ltl Roger Eriksson:

  Fru talman!

  Lagutskottet har behandlat förordningen om bringande i kraft av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar samt republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar.

   

  I beredningen har lagutskottet hört miljöjuristen Helena Blomqvist. Vi kunde genast konstatera att förordningen inte har så stor påverkan på det åländska samhället.  Förordningen berör många kemikalier som inte är tillverkas eller förekommer i någon större omfattning här i landskapet. Landskapsstyrelsen har även den 9 februari 1999 meddelat att de inte har något att invända mot konventionen. Lagutskottet har dock konstaterat att konventionen berör områden där Åland har behörighet, bl.a. miljövård, reglering av kemikalier och bekämpningsmedel etc. De lagstiftningsområden som vi har behörighet på har tidigare skötts via blankettlagstiftning och det är smidigast om kompletteringen fortsättningsvis sker på samma sätt.

   

  Fru talman!

  Det har dykt upp en kuriositet i detta ärende då vi nu i efterhand skall ge bifall till 1983 års förordning om bringande i kraft av 1979 års konvention samt ett protokoll som komplement till ovannämnda konvention.  I tiden godkände det dåvarande landstinget konventionen den 29 januari 1981. Regeln var då att landstingets bifall kunde inhämtas endast om ett fördrag sattes i kraft genom en lag och inte som nu att fördrag kan bifallas genom en förordning. Det betyder att ett fel har begåtts i tiden. Jag vet inte varför det har gått så här, men det kan vara textdelen i regeringspropositionen från 21 november 1980, där det talas om ”konventionens karaktär och ämnets nyhet”, så det är kanske det som har satt flugor i huvudet på någon. Felet har alltså hängt med ända från regeringspropositionen, presidentframställan, lagutskottet och stora utskottet i det dåvarande landstinget. Det är, som sagt, en kuriositet och trots dessa fel har förordningen publicerats i Ålands författningssamling 1984, så det har nog varit gällande gentemot medborgarna ändå.

   

  Viktigare är att under lagutskottets arbete framkom det att det har publicerats en rapport, Åländsk utredningsserie 2003:2, som behandlar miljöeffekterna, närmast växthuseffekten. Det finns också ett miljöpolitiskt handlingsprogram från 1999 med anledning av landskapsstyrelsens meddelande för den som är intresserad att läsa.

   

  Miljöjuristen Blomqvist meddelade oss att luftkvaliteten har blivit bättre på Åland på senare tid, enligt mätstationen i Guttorp. Det är inte fråga om någon vetenskaplig undersökning utan bara ett generellt konstaterande av henne.

   

  I övrigt är det inte så mycket att säga om detta ärende. Lagutskottet har fört en debatt och alla har ställt sig enhälligt bakom betänkandet som finns på era bord.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avlutad. Väcks förslag om remiss? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.

   

   

   

  Föredras för första behandling ärende nr 9:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 1/2003-2004 angående växtskydd. (FR 4/2003-2004).

   

  Först tillåts allmän diskussion; efter avslutad diskussion kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion.

   

  Ltl Anders Englund:

  Fru talman!

  Näringsutskottet har behandlat landskapsstyrelsens framställning angående växtskydd. I samband med EU-anslutningen tillsattes också en gemensam arbetsgrupp med riket, den s.k. Uronen-gruppen, som bl.a. utredde frågor om behörighet mellan riket och landskapet i jordbruksfrågor och där kom uppgifter om bestämmelserna som rör växtskyddskrav på importerat odlingsmaterial fram. Växtskyddsbestämmelsens ändamål är att hindra och bekämpa uppkomst samt spridande av skadegörare på odlade och vilt växande ekonomiskt värdefulla växter; med skadegörare avses djur, växter, virus eller andra organismer som kan skada odlingsväxterna här i vårt landskap. Växtskyddet är också en viktig del av jordbrukslagstiftningen inom EU. Som parentes kan sägas att vi har olika zoner i Europa med krav på växtpass och vi har en aning strängare krav inom våra områden än man t.ex. har inom tätbebyggda områden i Holland.

   

  I stora drag kan man säga att det är en bra lagstiftning. Vi vill ju också ha kvalitet på våra växter och det som vi skall konsumera och då är det viktigt att vi inte får in nya skadegörare som kan förstöra en del.

   

  Näringsutskottet har i detta ärende hört växtinspektören Annika Hollsten, jordbruksinspektören Stefan Isaksson och lagberedaren Olle Ekström. Utskottet föreslår enhälligt att lagtinget antar den i framställningen föreslagna lagändringen utan ändring.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.

  Föredras för enda behandling ärende nr 9:

   

  Talmanskonferensens framställning angående ltla Kalle Alms och Danne Sundmansanhållan om befrielse från uppdrag i självstyrelsepolitiska nämnden. (TMK 3/2003-2004).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Ärendets enda behandling är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

   

  Med anledning av beslutet om befrielse meddelar talmannen att fyllnadsval till de båda uppdragen kommer att förrättas vid plenum inkommande fredag den 19 december. Kandidatlistor skall inlämnas till lagtingets kansli senast i morgon torsdag kl. 15.00.

  Antecknas.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Ltl Camilla Gunells enkla fråga angående privatisering av färjförbindelser. (EF 2/2003-2004).

  Svar på frågan skall avges inom tio dagar efter det landskapsstyrelsen mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras skall landskapsstyrelsen meddela lagtinget om detta och om orsaken till svar inte ges.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i morgon torsdag kl.13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.20).