Plenum den 18 april 2016 kl. 13:00

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Andra behandling. 1

  1    Produktionsstöd för el

  Finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2015-2016

  Enda behandling. 2

  2    Ny hälsoskyddslagstiftning

  Ltl Bert Häggbloms klämförslag

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 4/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2015-2016

  För kännedom.. 2

  3    Avskaffande av skogsvårdsavgiften

  Finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2015-2016

  4    Förslag till första tilläggsbudget för år 2016

  Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2015-2016

  5    Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2016-2019

  Landskapsregeringens meddelande M 3/2015-2016

  Plenum slutar 2

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande.

  Lagtingsledamöterna Britt Lundberg, Mikael Staffas och Tony Wikström anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i möte i Nordiska rådet.

  Lagtingsledamoten Ingrid Johansson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom.

  Lagtingsledamoten Harry Jansson anmäler om ledighet från plenum den 20 april på grund av privata angelägenheter.

  Antecknas.

  Andra behandling

  1        Produktionsstöd för el

  Finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2015-2016

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Enda behandling

  2        Ny hälsoskyddslagstiftning

  Ltl Bert Häggbloms klämförslag

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 4/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2015-2016

  Vid ärendets andra behandling har lagtingsledamoten Bert Häggblom, understödd av vicetalman Veronica Thörnroos, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Att landskapsregeringen får i uppdrag att inom valperioden inkomma med en framställning om en egen åländsk lag inom hälsoskyddslagstiftningen”.

  Detta kallas ltl Bert Häggbloms förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Bert Häggblom

  Herr talman! Jag önskar öppen omröstning.

  Ltl Veronica Thörnroos

  Talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.  

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Harry Jansson och Roger Eriksson att biträda vid rösträkningen.

  Den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att ltl Bert Häggbloms kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 13 ja-röster, 12 nej-röster och 5 var frånvarande.  

  Lagtinget har omfattat utskottets betänkande.

  Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.

  För kännedom

  3        Avskaffande av skogsvårdsavgiften

  Finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2015-2016

  Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 20 april 2016.

  4        Förslag till första tilläggsbudget för år 2016

  Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 25 april 2016. Talmannen vill påminna om att motionstiden utlöper fredagen den 22 april 2016 klockan 12.00.

  5        Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2016-2019

  Landskapsregeringens meddelande M 3/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 20 april 2016.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls den 20 april 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat.