Plenum den 19 januari 2004 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM den 19 januari 2003 kl. 1300.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: vtm Barbro Sundback och ltl Britt Lundberg).

  28 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Britt Lundberg på grund av skolplaneringskommitténs resa till Åbo och vtm Barbro Sundback på grund av SAMAK:s årsmöte i Sverige. Beviljas.

   

  Meddelas att landskapsstyrelsens svar på ltl Anders Erikssons enkla fråga nr 3/2003-2004 kommer att avges vid plenum inkommande onsdag den 21 januari.

  Antecknas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Finansutskottets betänkande nr 3/2003-2004 om landskapsstyrelsens framställning angående förslag till tredje tilläggsbudget för år 2003. (FR 5/2003-2004).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 21 januari. Godkänt.

   

   

  Föredras för remiss efter bordläggning ärende nr 2:

   

  Republikens presidents framställning angående godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet. (RP 10/2003-2004).

   

  Beslut om remiss till lagutskottet har tidigare fattats. Ärendet bordlades den 14.1. Diskussionen fortsätter. Begärs ordet? Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 3:

   

  Lagutskottets betänkande nr 8/2003-2004 angående förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland. (RP 8/2003-2004).

   

  Enligt 69 § 1 mom. självstyrelselagen kan lagen inte ändras annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Lagtingets beslut skall fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Riksdagen har den 7 november 2003 i den ordning som gäller för grundlag antagit det föreliggande förslaget till ändring av självstyrelselagen.

   

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen besluta att för sin del godkänna det i republikens presidents framställning ingående lagförslaget till ändring av självstyrelselagen eller att förkasta detsamma.

   

  Diskussion.

   

  Ltl Anders Eriksson:

  Fru talman!

  Det lär knappast löna sig om jag för fjärde gången försöker argumentera för min ståndpunkt i detta ärende. Det torde vara klart för de flesta vid det här laget att många frågor fortfarande är öppna, åtminstone för mig när det gäller den s.k. bötesparagrafen. Det har framförts från dem som har en annan åsikt i det här ärendet att det inte är någon risk att böterna kommer att utfalla, det är så sällan den här typen av bötesförläggande utdöms, men samtidigt har man sagt att om det är så att det görs har man en väldigt lång tid på sig att EU-anpassa lagen. Det som är det märkliga med utformningen av föreliggande lagförslag är att vi fortfarande är tvungna att betala böter, om det blir så att de utfaller, inte i förhållande till vår egen befolkning och vår egen betalningsförmåga utan till hela republiken Finlands betalningsförmåga. Då har det igen invänts att möjligheten finns att böterna kan sänkas om det visar sig att det är på ett område med begränsad regional räckvidd, som lagutskottet nämnde, men det har inte heller exemplifierats på något sätt, så jag tycker fortfarande att det är väldigt många frågor som är öppna.

   

  Jag vill till sist bara påminna om att den parlamentariska referensgruppen som hade sitt slutsammanträde den 13 november 1999 – det är så länge sedan – skrev så här: ”Bestämmelserna borde utformas så att landskapet inte riskerar att ådömas böter eller motsvarande som baseras på medlemslandet Finlands befolkningstal.” Det här beslutet var helt enhälligt. Alla partier var företrädda. Just denna invändning tycker jag fortfarande är synnerligen relevant.

   

  Mot den här bakgrunden ser jag ingen annan råd än att i detaljbehandlingen föreslå att lagförslaget förkastas.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

   

  Föreläggs lagförslaget för godkännande i tredje behandling i den lydelse det antagits av riksdagen enligt riksdagens skrivelse nr 26/2003. Begärs ordet?

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag om förkastande.

   

  TALMANNEN: Under behandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att lagtinget inte skall godkänna det i republikens presidents framställning avsedda förslaget till ändring av självstyrelselagen. Omröstning kommer därför att verkställas. Omröstningpropositionen ställs så att de som röstar för lagutskottets förslag om godkännande röstar ja och de som röstar för ltl Anders Erikssons förslag att förslaget  inte skall godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Öppen omröstning kommer att verkställas. Jag ber ltl Gun Carlson och ltl Raija-Liisa Eklöw biträda vid rösträkningen. Talmannen erinrar ånyo om att lagtingets beslut i tredje behandling skall omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Rösterna avges efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen: ja, Beijar: ja, Grönlund: ja, Eklund: nej, Eriksson: nej, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Ehn: ja, Gunell: ja, vtm Sundback borta, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund borta, Runar Karlsson: ja, Lundberg borta, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Wiklöf: ja, Winé: ja, Karlström: ja, Alm: ja, Sundman: ja, Boman: nej.

   

  Vid omröstningen har avgetts 24 ja-röster och 3 nej-röster.

   

  Lagtinget har sålunda med i 69 § självstyrelselagen erforderlig majoritet för sin del godkänt det i republikens presidents framställning ingående förslaget till ändring av självstyrelselagen i den lydelse lagen antagits av riksdagen enligt riksdagens skrivelse nr 26/2003.

   

  Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs motiveringen för enda behandling. Diskussion. Motiveringen är godkänd i enda behandling.

   

  Föreläggs därefter det i lagutskottets betänkande ingående klämförslaget för godkännande i enda behandling. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Föreläggs klämförslaget för godkännande. Godkänt.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för första behandling ärende nr 4:

   

  Lagutskottets betänkande nr 9/2003-2004 angående republikens presidents framställning om godkännande av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen. (RP 9/2003-2004).

   

  Först tillåts allmän diskussion; efter avslutad diskussion kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss? Inget förslag om remiss. Ärendets första behandling är avslutad.

   

   

  FÖRSTA VICETALMANNEN:

   

  Föredras för enda behandling ärende nr 5:

   

  Talmanskonferensens framställning nr 4/2003-2004 angående talmannens representationsersättning. (TMK 4/2003-2004).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Godkänd.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtingets nästa plenum är i dag kl. 13.30. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.15).