Plenum den 20 december 2002 kl. 09:30

Protokoll

 • PLENUM den 20 december kl. 09.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  29 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Boman på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

  Herr landshövdingen:

  Fru talman!

  Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republikens presidents framställning om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan.

   

  TALMANNEN: Herr landshövdingen! Lagtinget kommer i föreskriven ordning att behandla republikens presidents framställning.

   

   

  Föredras för fortsatt enda behandling ärende nr 1:

   

  Finansutskottets betänkande nr 1/2002-2003 angående budget för landskapet Åland 2003. (FR 3/2002-2003 och FM  1-79/2002-2003).

   

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 19 december. Detaljbehandlingen vidtar.  I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar, dock så att där ändringsförslag inte aviserats föreläggs huvudtitlarna i sin helhet. Därefter föreläggs inkomsterna enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar om ändringsförslag aviserats och i övrigt i sin helhet, sedan betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  UTGIFTERNA

  Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar.

   

  Föreläggs 41 Ht i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs 42 Ht i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs 43 Ht enligt kapitel.

  43.01. Godkänt. 43.04. Godkänt.

  43.05. Radio- och TV-verksamhet.

   

  Ltl A-H Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår att i detaljmotiveringen för kapitlet fogas följande text: ”Lagtinget beslutar att avgiften för TV-innehav fastställas till 165 euro.”

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag föreslår att under 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet beloppet minskas med 250.000 euro till 1.940.000 euro.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 43.05.61 Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar sänks med 482.000 euro till 158.000 euro.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Anne-Helena Sjöbloms förslag.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Salméns förslag och också ltl Sundmans förslag.

   

  Ltl G-M Lindholm: Avstår.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anne-Helena Sjöbloms understödd av ltl Sundback, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under kapitlet 05 enligt den lydelse som framgår av utdelat förslag.  Vtm Salmén, understödd av ltl Häggblom har föreslagit  att anslaget under moment 43.05.60 sänks med 150.000 euro enligt finansmotion nr 24. Ytterligare har ltl Sundman, understödd av ltl Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 43.05.61 sänks med 482.000 euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om de tre förslagen var för sig.

   

  Först röstas om ltl Anne-Helena Sjöbloms förslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Anne-Helena Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Härefter företas omröstning om vtm Salméns förslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med vtm Salméns ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Slutligen företas omröstning om ltl Sundmans förslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 43.10. Godkänt. 43.15. Understödjande av politisk verksamhet. Godkänt. 43.20 Planläggnings- och byggnadsväsendet. Godkänt. 43.25. Främjande av bostadsproduktion.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under 43.25.83 Bostadslån sänks med 5 miljoner euro.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl  Sundman, understödd av ltl Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 43.25.83 sänks med 5 miljoner euro i enlighet med finansmotion nr 27. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  43.27.40.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under momentet Understöd för befrämjande av förnybar energi höjs med 400.000 euro till 500.000 euro för förverkligande av vindkraft i Krogstad.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda det gjorda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har  ltl Sundman, understödd av ltl Häggblom,

   föreslagit att anslaget under moment 43.27.40 höjs med 400.000 euro i enlighet med finansmotion nr 28. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  43.30. Brand- och räddningsväsendet. Godkänt. 43.32. Alarmcentralen. Godkänt. 43.40. Fastighetsförvaltning.

   

  Ltl Anne-Helena Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår att motiveringarna under kapitel 43.40 stryks och att i stället införs följande: ”En utredning görs av en oberoende och sakkunnig person om det ekonomiska och förvaltningsmässiga förutsättningarna att bilda ett under landskapsstyrelsen lydande affärsverk som har till uppgift att förvalta och sköta landskapets bebyggda fastigheter.”

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag vill stöda ltl Anne-Helena Sjöbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sjöblom, understödd av ltl Roger Jansson och ltl Sundback, föreslagit ett tillägg  till detaljmotiveringen under kapitel 43.40 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 41. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  43.60 Ålands polismyndighet.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset sänks med 100.000 euro till 150.000 euro samt att motiveringens andra och tredje stycke stryks och ersätts av följande text: ”Föreslås ett anslag om 150.000 euro för byggande av en övergång till fastigheten norr om polishuset för att möjliggöra en upphyrning av de tilläggsutrymme som behövs när alarmcentralen flyttas till polishuset.”

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda det förslag som ltl Sundman framförde.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av ltl Häggblom,

  föreslagit att anslaget under moment 43.60.74 sänks med 100.000 euro samt att till detaljmotiveringen fogas ett tillägg i enlighet med  finansmotion nr 29. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundmansändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  43.70. Motorfordonsbyrån. Godkänt. 43.80. Posten på Åland. Godkänt. 43.95 Enligt förvaltningsområde icke fördelade utgifter. Godkänt.

   

  Föreläggs 44 Ht enligt kapitel. 

  44.01. Allmän förvaltning. Godkänt. 44.05 Allmänna stöd till kommunerna.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 44.05.32 Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna höjs med 500.000 euro samt att under moment 44.05.35 Kompensation för sänkning av samfundsskatt till kommunerna också höjs med 500.000 euro.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Strands förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Strand, understödd av ltl Wiklöf föreslagit att anslaget under moment 44.05.32 höjs med  500.000 euro i enlighet med reservation till betänkandet. Vidare har ltl Strand, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit att anslaget under moment 44.05.35 höjs med 500.000 euro i enlighet med hans reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om de båda omröstningsförslagen var för sig.

   

  Först röstas om förslaget beträffande moment 44.05.32. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Strand ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber att få föreslå öppen omröstning.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Ja för finansutskottets betänkande och nej för ltl Strands ändringsförslag. Upprop.

   

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: avstår, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 17 ja-röster och 11 nej-röster, medan en ledamot har avstått från att rösta. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Därefter omröstas om förslaget beträffande moment 44.05.35. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Strand ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber att få föreslå öppen omröstning.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Perämaa och Roger Jansson att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Ja för finansutskottets betänkande och nej för ltl Strands ändringsförslag. Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: avstår, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 17 ja-röster och 11 nej-röster, medan en ledamot har avstått från att rösta. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  44.10 Särskilda understöd, lån och investeringar.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till motiveringen under momentet 44.10.32 Bidrag för samhällsekonomiska projekt. Förslaget lyder: ”Landskapsstyrelsen bör tillsammans med Finström kommun under året revidera Godbyprojektet så att nya trovärdiga investerings- och driftskalkyler visas för en mindre simhall alternativt ishall, dock så att totalkostnaden får vara högst 1,5 miljoner euro.”

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 44.10.32 Bidrag för samhällsekonomiska projekt höjs med 50.000 euro till 1.550.000 euro samt att motiveringen under momentet ges följande tillägg: ”Under året görs en utredning av ett tekniskt allaktivitetsområde som kan tjäna som beslutsunderlag för en samhällsekonomisk satsning.”

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans förslag.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Strands ändringsförslag.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Under 44.10.74 föreslår jag ett tillägg till motiveringen enligt finansmotion nr 2: att ett delanslag om 400.000 euro upptas under moment 44.10.74 för ett förverkligande av kk-huset samt att det första stycket i motiveringen i budgeten stryks och ersätts med följande: ”Landskapsstyrelsen kommer under året att bjuda kk-husets drift på den öppna marknaden och i anbuden skall kulturlivets behov beaktas.”

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få undertstöda ltl Anne-Helena Sjöbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Strand, understödd av ltl Lindeman, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen till moment 44.10.32 enligt den lydelse som framgår av hans reservation till betänkandet. Ltl ltl Sundman, understödd av ltl Häggblom, har föreslagit att anslaget under moment 44.10.32 höjs med 50.000 euro enligt finansmotion nr 62 och också tilllägg till motiveringen i enlighet med finansmotion nr 62. Vidare har ltl Sjöblom, understödd av ltl Sundback, föreslagit att anslaget under moment 44.10.74 höjs med 400.000 euro och att til motiveringen fogas ett tillägg i enlighet med finansmotion nr 2. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas var för sig.

   

  Först verkställs omröstning om ltl Strands ändringsförslag. De som röstar för finansutskottets betänkande röstar ja; de som röstar för ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Andersson och Sjöblom att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Ja för finansutskottets betänkande och nej för ltl Strands ändringsförslag. Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: nej, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: avstår, Svensson: ja, Wickström-Johansson: nej, vtm Christer Jansson: nej, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: avstår, Pehrsson: ja, Häggblom: avstår, Lindholm:avstår, vtm Salmén: avstår, Sundman: avstår, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 16 ja-röster, 7 nej-röster och 6 ledamöter har avstått från att rösta. Lagtinget har således omfattat finansutskottets betänkande.

   

  Därefter förrättas omröstning om ltl Sundmans förslag. De som röstar för finansutskottets betänkande röstar ja; de som röstar för ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Slutligen förrättas omröstning om ltl Sjöbloms ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  44.20. Penningautomatmedel.

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag föreslår att anslaget om 1.149.000 euro utgår liksom också motiveringen.

   

  Ltl Anne-Helena Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår under 44.20.51 att bidraget inte beviljas till bolaget innan driftsbolaget klart redovisar hur de planerade omsorgsverksamheterna skall finansieras.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Salméns förslag.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sjöbloms utmärkta förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har vtm Salmén, understödd av ltl Lindholm, föreslagit att anslaget under moment 44.20.51 utgår.  Vidare har ltl Sjöblom, understödd av ltl Sundback, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment 44.20.51 enligt den lydelse som framgår av hennes reservation till finansutskottets betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om de båda förslagen var för sig.

   

  Först röstas om vtm Salméns förslag, sedan om ltl Sjöbloms förslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med vtm Salméns ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag föreslår att det förrättas öppen omröstning.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Englund och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: avstår, Englund: ja, Dennis Jansson: ja, Roger Jansson: ja,  Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, Lindeman: ja, Strand: ja, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: avstår, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 23 ja-röster, 4 nej-röster och två ledamöter har avstått. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter förrättas omröstning om ltl Sjöbloms ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  44.90 Pensioner och pensionsavgifter. Godkänt. 44.95 Enligt förvaltningsområde icke fördelade utgifter. Godkänt.

   

  Föreläggs 45 ht enligt kapitel.

  45.01. Allmän förvaltning.

   

  Ltl Lindholm: Fru talman! Jag föreslår att motiveringarna under kapitel 01 kompletteras med en text av följande lydelse: ”Landskapsstyrelsen tar under 2003 initiativ till samordnandet av barnhabiliteringen.” Detta i enlighet med finansmotion nr 64.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda det gjorda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Lindholm, understödd av ltl Häggblom, föreslagit ett tilllägg till detaljmotiveringen under kapitel 01enligt den lydelse som framgår av  finansmotion nr 64.  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas.  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  45.10 Övriga sociala uppgifter.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under 45.10.50 höjs med 23.000 och att lagtinget beslutar att bostadsbidraget ändras i enlighet med förslagen i motionens motivering.

   

  Ltl Lindholm: Fru talman! Jag föreslår att ett nytt moment 45.10.60 upptas och att man utökar det med ett anslag om 200.000 euro för grundandet av Ålands antidrogfond.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Sjöbloms förslag och begär samtidigt öppen omröstning.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman!  Jag ber att få stöda ltl Lindholms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sjöblom, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit att anslaget under moment 45.10.50 höjs med 23.000 euro i enlighet med finansmotion nr 17 samt ett tillägg till detaljmotiveringen i enlighet med motion nr 17.  Vidare har ltl Lindhollm, understödd av ltl Häggblom, föreslagit ett nytt moment 45.10.60 och ett anslag om 200.000 euro enligt finansmotion nr 32. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om ändringsförslagen var för sig.

   

  Först verkställs omröstning om ltl Sjöbloms ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Roger Jansson bistå vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop.

  Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: ja , Roger Jansson: ja,  Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: avstår, Strand: avstår, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 20 ja-röster och 7 nej-röster, medan 2 ledamöter har avstått från att rösta. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter förrättas omröstning om ltl Lindholms ändringsförslag. De som röstar för finansutskottet betänkande röstar ja; de som röstar för ltl Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  45.15. Av kommunerna anordnade sociala tjänster.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår en text till motiveringen, enligt det utdelade förslaget, att ”Lagtinget omfattar inte i det här skedet landskapsstyrelsens förslag till att ålägga Ålands Omsorgsförbund k.f. ansvaret för Fixtjänst och uppmanar landskapsstyrelsen att nå en hållbar överenskommelse med kommunerna om finansieringen av verksamheten för Fixtjänst.”

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Sjöbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sjöblom, understödd av ltl Sundback, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under kapitlet 15 enligt det förslag som utdelats på ledamöternas bord. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  45.20. Mottagande av flyktingar. Godkänt. 45.25. Penningautomatmedel för social verksamhet. Godkänt. 45.30. Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter. Godkänt. 45.35. Övrig veterinärvård. Godkänt. 45.50. Allmän miljövård. Godkänt. 45.52. Naturvård.

   

  Ltl Häggblom: Jag föreslår att anslaget under moment 45.52.88 sänks med 100.000 euro i enlighet med finansmotion nr 35.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag ber att få understöda det av ltl Häggblom lagda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Häggblom, understödd av ltl Sundman, föreslagit att anslaget under moment 45.52.88 sänks med 100l.000 euro i enlighet med finansmotion nr 35. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggblomsändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  45.54. Vattenförsörjning och vattenvård.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Under moment 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder föreslår jag att anslaget höjs med 500.000 euro.

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Häggbloms förslag om mera pengar.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Häggblom, understödd av  vtm Salmén, föreslagit att anslaget under moment 45.55.60 höjs med  500.000 euro i enlighet med finansmotion nr 36. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  45.56. Avfallshantering. Godkänt. 45.58. Ålands miljölaboratorium. Godkänt. 45.59. Ålands miljöprövningsnämnd. Godkänt. 45.70. Ålands hälso- och sjukvård.

   

  Ltl Lindholm: Fru talman! För att garantera vård på svenska föreslår jag att moment 45.70.20 höjs med 500.000 euro i enlighet med finansmotion nr 59.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Lindholm, understödd av ltl Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 45.70.20 höjs med 500.000 euro i enlighet med finansmotion nr 59. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag understöder öppen omröstning i detta angelägna ärende.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Perämaa och Anne-Helena Sjöblom bistå. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: avstår,  Sjöblom: ja, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: avstår, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: avstår, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har givit som resultat 17 ja-röster och 9 nej-röster, medan 3 har avstått från att rösta. Lagtinget har sålunda omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 46 Ht enligt kapitel.

  46.01. Allmän förvaltning. Godkänt. 46.03. Studieservice. Godkänt. 46.05. Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag ber att få föreslå en förändring enligt min motion så att detaljmotiveringen får följande tillägg: ”Landskapsstyrelsen avser under år 2003 att besluta om en flyttning av Ålands hantverksskola till Ålands husmodersskola och inleda en planering av verkstadsutrymmen där.”

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Lindeman, understödd av ltl Roger Jansson, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen för kapitel 05 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 52. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Lindemans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46.07. Biblioteksverksamheten. Godkänt. 46.09. Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Under 46.09.04 föreslår jag att momentet för Ålands kulturdelegations utgifter höjs med 10.000 euro för en utredning om kulturlivets sysselsättande effekter samt övriga ekonomiska betydelse för samhällets och besöksnäringens utveckling samt under 46.09.30 föreslår jag att anslaget höjs med 80.000 euro och med följande tillägg: ”Föreslås att anslaget under momentet höjs med 80.000 euro så att basbeloppet per innevånare för kommunal kulturverksamhet uppgår till samma nivå som för idrott och motion.”

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Sjöbloms tvenne förslag.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Under 46.09.56 Understöd för Ålands brandkårsmuseum föreslår jag att anslaget sänks med 6.000 euro med hänvisning till att Ålands kulturdelegation håller på och utarbetar riktlinjer för stöd till privata museer.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sjöbloms sistnämnda förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sjöblom, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit att anslaget under moment 46.09.04 höjs med 10.000 euro i enlighet med finansmotion nr 5. Vidare har ltl Sjöblom, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit att anslaget under 46.09.30 höjs med 80.000 euro i enlighet med finansmotion nr 6. Ytterligare har ltl Sjöblom, understödd av ltl Sundback, föreslagit att anslaget under moment 46.09.56 sänks med 6.000 euro i enlighet med finansmotion nr 16. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om de tre ändringsförslagen var för sig.

   

  Först röstas om förslaget beträffande moment 46.09.04. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med  ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter röstas om förslaget beträffande moment 46.09.30. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Slutligen röstas om förslaget beträffande moment 46.09.56. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46.11. Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott. Godkänt. 46.13. Penningautomatmedel för kulturell verksamhet. Godkänt. 46.15. Grundskoleväsendet.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 46.15.30 Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter får följande tillägg: ”I revideringen av landskapsandelsystemet beaktar landskapsstyrelsen den småskaliga skolstrukturen i landskapet och utformar systemet så att det uppmuntrar kommunerna att behålla en decentraliserad skolstruktur.”

   

  Ltl Lindholm: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 46.15.33 höjs med 1.070.000 euro i enlighet med motiveringarna till finansmotion nr 38.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans förslag och ltl Lindholms förslag angående pensionerna till grundskolorna.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av ltl Häggblom, föreslagit ett tillägg till motiveringen under moment 46.15.30 i enlighet med finansmotion nr 74. Vidare har ltl Lindholm, understödd av ltl Häggblom föreslagit att anslaget under moment 46.15.33 höjs med 1.070.000 euro enligt finansmotion nr 38. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om förslagen var för sig.

   

  Först röstas om ltl Sundmans ändringsförslag avseende moment 46.15.30. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundmans, ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Härefter röstas om ltl Lindholms ändringsförslag avseende moment 46.15.33. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning om grundskollärarpensionerna.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Propositionen som sådan är godkänd, men jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Andersson och Roger Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: avstår, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: avstår, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: avstår, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 18 ja-röster och 8 nej-röster, medan 3 ledamöter har avstått från att rösta. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46.17. Yrkesutbildning. Godkänt. 46.19. Vuxenutbildning. Godkänt. 46.20. Europeiska unionen – Målprogram 3, åtgärd 1 och 2. Godkänt. 46.25. Ålands läromedelcentral. Godkänt. 46.32. Ålands folkhögskola. Godkänt. 46.34. Ålands musikinstitut. Godkänt. 46.35. Ålands lyceum.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår att under moment 46.35.20 Ålands lyceums verksamhetsutgifter anslaget höjs med 35.000 euro för en idrottsinriktad gymnasieutbildning.

   

  Ltl Lindholm: Fru talman! Jag ber att få understödja det av ltl Jörgen Strand lagda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Strand, understödd av ltl  Lindholm, föreslagit att anslaget under moment 46.35.20 höjs med 35.000 euro i enlighet med finansmotion nr 12. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46.40. Ålands sjömansskola. Godkänt. 46.41. Ålands sjösäkerhetscentrum. Godkänt. 46.42. Ålands yrkesskola. Godkänt. 46.44. Ålands naturbruksskola. Godkänt. 46.46. Ålands husmodersskola.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till motiveringen under kapitlet 46.46 i enlighet med finansmotion nr 15: ”En integrering av husmodersskolans verksamhet med Ålands vårdinstitut skulle på ett hedervärt sätt ge den utbildning som i 80 år bedrivits av och för kvinnor en modernisering och en tidsenlig anpassning till förändrade förhållanden i familje- och arbetslivet samt bidra till ökade utrymmen för Ålands vårdinstituts behov.”

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag föreslår att momentet under 46.46.20 Ålands husmodersskola höjs med 42.000 euro och det betyder att verksamheten kan fortgå också nästa år.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Sjöbloms förslag och ltl Bert Häggbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sjöblom, understödd av ltl Sundback, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under kapitlet 46 i enlighet med finansmotion nr 15. Vidare har ltl ltl Häggblom föreslagit att anslaget under moment  46.46.20 höjs med 42.000 euro i enlighet med finansmotion 75. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om de båda förslagen var för sig.

   

  Först verkställs omröstning om ltl Sjöbloms ändringsförslag.  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter verkställs omröstning om ltl Häggbloms ändringsförslag under moment 46.46.20. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46.48. Ålands hotell- och restaurangskola. Godkänt. 46.50. Ålands vårdinstitut. Godkänt. 46.52. Ålands handelsläroverk. Godkänt. 46.55. Högskolan på Åland. Godkänt. 46.60. Museibyrån.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 46.60.20 sänks med 312.000 euro i enlighet med finansmotion nr 49.

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag understöder ltl Häggbloms förslag om minskning av anslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Häggblom, understödd av vtm Salmén, föreslagit att anslaget under moment  46.60.20 sänks med 312.000 euro i enlighet med finansmotion nr 49. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46.80. Ålands landskapsarkiv. Godkänt.

  Föreläggs 47 Ht.

  47.01. Allmän förvaltning.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Under moment 47.01.01 föreslår jag att anslaget höjs med 40.000 euro enligt finansmotion nr 65; sjöfartsutvecklaren bör vara kvar.

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Häggbloms förslag om förstärkning på den här fronten.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Häggblom, understödd av vtm Salmén, föreslagit att anslaget under moment 47.01.01 höjs med  40.000 euro i enlighet med finansmotion nr 65. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  47.03. Näringslivets främjande.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till kapitelmotiveringen under 47.03 Näringslivets främjande enligt följande lydelse: ”En Sverige-kommission tillätts under 2003 med uppdrag att komma med konkreta åtgärder för att underlätta handel och övrigt näringslivsutbyte med Sverige.” Vidare föreslår jag en höjning av anslaget under moment 47.03.41 Turismens främjande med 50.000 euro för fortsatt stöd för Ålandsbutiken i Stockholm.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår under moment 47.03.88 Aktieteckning i bolag att anslaget om 800.000 euro för IT-byns finansiering utgår.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda de två av ltl Sundman gjorda förslagen och också det ltl Sjöblom gjorda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av ltl Häggblom, föreslagit  att till kapitlets detaljmotivering fogas en motivering enligt finansmotion nr 40 samt att anslaget under moment 47.03.41 höjs med 50.000 euro i enlighet med finansmotion nr 61. Vidare har ltl Sjöblom, understödd av ltl Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 47.03.88 sänks med 800.000 euro i enlighet med finansmotion nr 14. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om ändringsförslagen var för sig.

   

  Först röstas om ltl Sundmans ändringsförslag beträffande motiveringen till kapitel 47.03.  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter röstas om ltl Sundmans ändringsförslag under moment 47.03.41. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   Slutligen verkställs omröstning om ltl Sjöbloms ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  47.05. Europeiska unionen – Målprogram 2. Godkänt. 47.15. Främjande av lantbruket. Godkänt. 47.17. Europeiska unionen – Program för landsbygdens utveckling. Godkänt. 47.21. Främjande av skogsbruket. Godkänt. 47.22. Jakt- och viltvård. Godkänt. 47.24. Främjande av fiskerinäringen. Godkänt. 47.26. Europeiska unionens strukturprogram för fiskerisektorn. Godkänt. 47.40. Arbetsförmedlingen.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 47.40.20 sänks med 220.000 euro och att anslaget under moment 47.40.54 sänks med 350.000 euro.

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag understöder ltl Häggbloms förslag i båda fallen.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Häggblom, understödd av vtm Salmén, föreslagit att anslaget under moment 47.40.20 sänks med 220.000 euro i enlighet med finansmotion nr 41 samt att anslaget under moment 47.40.54 sänks med 350.000 euro i enlighet med finansmotion nr 42. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om de båda förslagen var för sig.

   

  Först tas till omröstning moment 47.40.20. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter verkställs omröstning om 47.40.54. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  47.41. Europeiska unionen – Målprogram 3, Åtgärd 3. Godkänt. 47.43. Yrkesvägledningen. Godkänt. 47.44. Ålands teknologicentrum. Godkänt. 47.46. Försöksverksamheten.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår att anslaget om 100.000 euro under 47.46.44 Om- och tillbyggnad för Ålands försöksstation utgår ur landskapets budget för år 2003.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sjöbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sjöblom, understödd av ltl Sundback, föreslagit att anslaget under moment 47.46.44 om 100.000 euro skall utgå i enlighet med finansmotion nr 18. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  47.49. Ålands svinavelsstation.

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under momentet stryks och följande motivering i stället insätts: ”Svinavelsstationen och dess anläggningar säljs till privata intressenter. Sålunda upptas inget anslag.”

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har vtm Salmén, understödd av ltl Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 47.49.21 utgår med  ett tillägg till motiveringen i enlighet med finansmotion nr 43. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med vtm Salméns ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  47.52. Skötsel av jordegendomar. Godkänt. 47.55. Skötsel av egna skogar. Godkänt. 47.58 Ålands fiskodling, Guttorp. Godkänt.

   

  Föreläggs 48 Ht enligt kapitel.

  48.01. Allmän förvaltning. Godkänt. 48.10. Övrig trafik.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Under moment 48.10.45 föreslår jag att anslaget sänks med 260.000 euro.

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag stöder ltl Häggbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Häggblom, understödd av  vtm Salmén, föreslagit att anslaget under moment 48.10.45 skall minskas med 260.000 euro i enlighet med finansmotion nr 44. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggblom ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  48.20. Sjötrafiken.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till motiveringen av följande lydelse: ”Landskapsstyrelsen begär under året in anbud på drift av samtliga färjor som i dag drivs i egen regi. Gör landskapsstyrelsen bedömningen att anbuden är totalekonomiskt fördelaktigare jämfört med kostnaden för drift i egen regi återkommer landskapsstyrelsen i tilläggsbudget med förslag till privatisering.”

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag stöder det här verkligt viktiga förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Häggblom, understödd av vtm Salmén, föreslagit att till detaljmotiveringen i betänkandet under kapitel 48.20 fogas en text enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 45. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  48.30. Vägar, broar, hamnar och linfärjor. Godkänt. 48.50. Verkstad och lager. Godkänt.

   

  Föreläggs 49 Ht i dess helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar.

   

  Avd. 31. Godkänd. Avd. 32. Godkänd.

  Avd. 33. föreläggs enligt kapitel.

   

  33.01 Allmän förvaltning. Godkänt. 33.03. Extern informationsverksamhet. Godkänt. 33.04. Främjande av jämställdheten. Godkänt. 33.05. Radio- och TV-verksamhet.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet sänks med 1.452.000 euro till 482.000 euro så att TV-licensen blir 50 euro, vilket torde vara kostnadstäckande för TV-kostnaderna.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår under moment 33.05.60 att meningen som anger att avgiften höjs till 200 euro utgår ur detaljmotiveringen och ersätts med: ”Genom en effektiverad uppbörd av TV-avgiften kan en avgiftsbelopp om 175 euro fastställas.”

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda det av ltl Sundman gjorda förslaget.

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber att få understöda det av ltl Strand gjorda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Strand, understödd av ltl Roger Jansson, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment 33.05.60 enligt den lydelse som framgår av hans reservation till betänkandet. Vidare har ltl Sundman, understödd av ltl Häggblom, föreslagit att anslaget under momentet sänks med 1.452.000 euro enligt finansmotion nr 58. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. Talmannen föreslår att de båda ändringsförslagen först ställs mot varandra, varefter det segrande förslaget ställs mot finansutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  I den första omgången ställs ltl Strands förslag mot ltl Sundmans förslag. De som röstar för ltl Sundmans förslag röstar ja; de som röstar för ltl Sundman förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen avstår.  Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har i denna omgång omfattat ltl Strands ändringsförslag.

   

  Härefter ställs ltl Strands ändringsförslag mot finansutskottets betänkande. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  33.15. Understödande av politisk verksamhet. Godkänt. 33.25. Främjande av bostadsproduktion. Godkänt. 33.27. Elsäkerhet och energi. Godkänt. 33.30. Brand- och räddningsväsendet. Godkänt. 33.32. Landskapsalarmcentralen. Godkänt. 33.40. Fastighetsförvaltning.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Eftersom det finns ett antal fastigheter att sälja föreslår jag att anslaget under moment 33.40.01 höjs med 1 miljon euro till 1.250.000 euro.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda det gjorda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av ltl Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 33.40.01 höjs med 1 miljon euro i enlighet med finansmotion nr 20. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  33.60. Ålands polismyndighet. Godkänt. 33.70. Motorfordonsbyrån. Godkänt. 33.80. Posten på Åland. Godkänt. 33.95. Enligt förvaltningsområde icke fördelade inkomster.

   

  Avd. 34 föreläggs enligt kapitel.

  34.10. Särskilda understöd, lån och investeringar. Godkänt. 34.20.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att det upptas ett nytt anslag under moment 34.20.51 Avkastning av Veikkaus verksamhet, där 1 miljon euro upptas.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda det förslag som följer gällande lag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av ltl Häggblom, föreslagit ett anslag om 1 miljon euro under ett nytt moment 34.20.51 i enlighet med finansmotion nr 22. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  34.90. Pensioner och pensionsavgifter. Godkänt. 34.95. Enligt förvaltningsområde icke fördelade inkomster. Godkänt.

   

  Avd. 35 föreläggs i dess helhet. Godkänd.

  Avd. 36 föreläggs i dess helhet. Godkänd.

  Avd. 37 föreläggs i dess helhet. Godkänd.

  Avd. 38 föreläggs enligt kapitel.

   

  38.01. Allmän förvaltning. Godkänt. 38.10. Övrig trafik. Godkänt. 38.20. Sjötrafiken. Godkänt. 38.30. Vägar, broar, hamnar och linfärjor. Godkänt. 38.50. Verkstad och lager. Godkänt.

   

  Avd. 39 föreläggs enligt kapitel.

  39.01. Finansiella inkomster.

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag föreslår i enlighet med finansmotion nr 11 att under ett nytt moment 39.01.25 Inkomst av aktieförsäljning upptas ett anslag om 10 miljoner euro med motiveringen från ltl Strands reservation till finansutskottets betänkande under samma moment lydande: ”Ett anslag om 10 miljoner euro upptas som inkomst från försäljningen av aktierna i Ålands Turisthotell Ab för att fonderas för byggandet av kk-huset.”

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att anslaget under 39.01.25 Inkomster höjs med 12.360.000 euro. Således är det utdelade förslaget felaktigt. Det gäller inkomster, försäljning av Ålands Turisthotells aktier för att se till att underskottet minimeras.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Roger Janssons ändringsförslag.

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag understöder ltl Häggbloms förslag om försäljning av hotellet.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Under moment 39.01.94 Dividendinkomster föreslår jag att anslaget höjs med 100.000 euro.

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag understöder ltl Häggbloms förslag om höjning.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Roger Jansson, understödd av ltl Lindeman, föreslagit att anslaget under moment 39.01.25 höjs med 10 miljoner euro i enlighet med finansmotion nr 11 samt att detaljmotiveringen kompletteras enligt reservationen till betänkandet. Vidare har ltl Häggblom, understödd av vtm Salmén, föreslagit att anslaget under momentet höjs med 12.360.000 euro i enlighet med finansmotion nr 23. Ytterligare har ltl Häggblom, understödd av vtm Salmén, föreslagit att anslaget under moment 39.01.94 höjs med 100.000 euro i enlighet med finansmotion nr  48. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. Talmannen föreslår att de båda ändringsförslagen gällande moment 39.01.25 först ställs mot varandra, varefter det segrande förslaget ställs mot finansutskottets betänkande. Ltl Häggbloms förslag beträffande moment 39.01.94 föreläggs separat. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  I den första omgången ställs ltl Roger Janssons förslag mot ltl Häggbloms förslag. De som röstar för ltl Roger Janssons förslag röstar ja; de som röstar för ltl Häggbloms förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen avstår. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för nej.  Lagtinget har omfattat ltl Häggbloms ändringsförslag.

   

  Härefter ställs ltl Häggbloms ändringsförslag mot finansutskottets betänkande. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter föreläggs ltl  Häggbloms ändringsförslag beträffande 39.01.94. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  39.10.92. Skatter och inkomster av skattenatur.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 39.10.92 Återbäring av lotteriskatt höjs med 300.000 euro till 2 miljoner euro.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av ltl Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 39.10.92 skall höjas med 300.000 euro i enlighet med finansmotion nr 21. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  39.20. Återbetalade lån. Godkänt. 39.30. Upptagna lån. Godkänt. 39.90. Återförda anslag. Godkänt. 39.98 Överföring från föregående budgetår. Godkänt.

   

  KLÄMMARNA

  Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig. Begärs ordet?

   

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

   

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

   

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

   

  ALLMÄNNA MOTIVERINGEN

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering. Talmannen föreslår att motiveringarna föredras enligt mellanrubriker i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Allmänna motiveringens inledning

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Utgående från det beslut som har fattats föreslår jag att följande motivering skall infogas: ”Lagtinget emotser att landskapsstyrelsen under året inkommer med förslag till inbesparingar utgående från finansmotionerna samt egna förslag.”

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag stöder det av ltl Häggblom upplästa förslaget.

   

  TALMANNEN: Ltl Häggblom, understödd av vtm Salmén, har under detaljbehandlingen föreslagit ett tillägg till den allmänna motiveringens inledning enligt utdelat förslag. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs Ekonomisk politik. Godkänt.

   

  Landskapet och kommunerna

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår följande skrivning: ”För att ge kommunerna en rimlig tid att säkerställa välfärden inom skola, vård och omsorg bör betalningsansvaret för grundskollärarnas pensioner överföras under en fyra års period börjande 1.1.2004 och ca hälften av belastningen kompenseras via landskapsandelssystemet.”

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag föreslår följande komplettering enligt det utdelade förslaget:

  ”Det är inte rimligt att samfundsskatt och kapitalskatt som tillkommer de åländska kommunerna konfiskeras utan kompensation från landskapet som de facto gynnas av statens intäkter ökar.

   

  Landskapet bör därför fullt ut kompensera kommunerna för den förlorade samfundsskatten och kapitalskatten.”

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber att få understöda de av ltl Strand och ltl Wiklöf framförda förslagen.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Wiklöfs förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Wiklöf, understödd av ltl Roger Jansson och ltl Sundback, har föreslagit ett till motiveringen under rubriken ”Landskapet och kommunerna” enligt utdelat förslag. Likaså har ltl Strand, understödd av ltl Roger Jansson, föreslagit en ny motiveringstext enligt den lydelse som framgår av utdelat förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om förslagen var för sig.

   

  Först verkställs omröstning om ltl Strands ändringsförslag. De som röstar för finansutskottets betänkande röstar ja; de som röstar för ltl Strands ändringsförslag röstar nej.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag understödet förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Englund biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: nej, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: avstår, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: avstår, Lindholm: avstår, vtm Salmén: avstår, Sundman: avstår, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 19 ja-röster och 5 nej-röster, medan 5 ledamöter har avstått från att rösta. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Härefter verkställs omröstning om ltl Wiklöfs förslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Wiklöfs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag förslår öppen omröstning.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer att verkställas. Jag ber ltla Perämaa och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: nej, Englund: nej, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 16 ja-röster och 13 nej-röster. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Sammanfattning av den ekonomiska politiken

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! I enlighet med ltl Strands reservation till finansutskottets betänkande föreslår jag att det under rubriken ”Sammanfattning av den ekonomiska politiken” intas en text lydande: ”Lagtinget ser inget skäl till att i detta läge uppgöra ett lagförslag om permittering av tjänstemän.”

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Roger Janssons förslag.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår en komplettering av texten enligt finansmotion nr 72, som lyder: ”En ny utvidgad och fördjupad regionalpolitik skapas i demokratisk interaktion med de människor som lever och bor i avfolkningskommuner i rand- och skärgårdsområdena.”

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Sjöbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Roger Jansson, understödd av ltl Lindeman, har föreslagit att andra stycket i utskottets motivering utgår och ersätts med den motivering som framgår av reservationen till betänkandet. Ytterligare har ltl Sjöblom, understödd av ltl Sundback, föreslagit en ny motiveringstext enligt den lydelse som framgår av hennes reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om förslagen var för sig.

   

  Först verkställs omröstning om ltl Roger Janssons förslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Roger Janssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Härefter verkställs omröstning om ltl Sjöbloms ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Utveckling av självstyrelsen

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Under rubriken Utvecklingen av självstyrelsen ”Beskattningen” föreslår jag följande text i enlighet med reservation av ltl Strand till finansutskottet, förslag nr 9:

  ”Lagtinget förutsätter att en bred uppvaktning kan ordnas hos regeringen som klargör Ålands enhälliga begäran att utan dröjsmål överföra behörigheten över samfunds- och kapitalskatten till självstyrelsen.”

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår en ny underrubrik ”Skattegränsen” enligt förslag nr 10 i motion 1 följande text: ”Lagtinget förutsätter att landskapsstyrelsen i brådskande ordning förmår Finland att jämställa handelsvillkoren för åländska företag med finländska företag på både den nationella marknaden och EU-marknaden genom att förenkla skattegränslagstiftningen och göra förbättringar för den åländska exporten.”

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få uttala mitt stöd för ltl Roger Janssons förslag och tillika för ltl Strands förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Roger Jansson, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit ett tillägg till motiveringen enligt den lydelse som framgår av reservationen som är fogad till betänkandet, förslag nr 9. Vidare har ltl Strand, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit ett tillägg till motiveringen enligt reservationen och förslag nr 10. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om förslagen var för sig.

   

  Först upptas omröstning om ltl Roger Janssons ändringsförslag. De som röstar för finansutskottets betänkande röstar ja; de som röstar för ltl Roger Janssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Andersson och Sjöblom biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop.

  Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: nej, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: avstår, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som reslutat 17 ja-röster och 11 nej-röster, medan en ledamot har avstått från att rösta. Majoritet för ja.

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Härefter verkställs omröstning om ltl Strands ändringsförslag. De som röstar för finansutskottets betänkande röstar ja; de som röstar för ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Sjöfartspolitiken: Godkänd.

   

  Investeringar

   

  Ltl Strand: Fru talman! Med anledning av finansmotion nr 1, förslag nr 14, föreslår jag följande tillägg: ”Med anledning av den osäkerhet beträffande markfrågorna som råder i Grelsby föreslås att landskapsstyrelsen senast i samband med första tilläggsbudget för år 2003 presenterar ett upplägg för en golfbanesatsning i vilket framgår vilken bana av Grelsby, Föglö eller annan som har de bästa driftsförutsättningar samt hur stort privat kapital som krävs av intresserade entreprenörer.”

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber först att få understöda ltl Strands förslag och komma med ytterligare ett tillägg till motiveringen under rubriken ”Investeringar” av följande lydelse: ”Lagtinget föreslår att kk-husets planering slutförs i snabb takt och att landskapsstyrelsen senast i samband med första tilläggsbudget för 2003 presenterar en hållbar tidtabell för förverkligandet av kk-huset.”

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Roger Janssons ändringsförslag.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Också jag vill understöda ltl Roger Janssons ändringsförslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Roger Jansson, understödd av ltl Lindeman och ltl Sundback, har föreslagit ett tillägg till motiveringarna, med den motiveringstext som ingår i reservationen, förslag nr 13. Vidare har ltl Strand, understödd av ltl Roger Jansson, föreslagit ett tillägg som fogas till motiveringen enligt den lydelse som också framgår av reservationen, förslag nr 14. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas om förslagen var för sig.

   

  Först verkställs omröstning om ltl Roger Janssons ändringförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Roger Janssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Härefter verkställs omröstning om ltl Strands ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. 

   

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Samhällsekonomiska projekt

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår, enligt finansmotion nr 1, förslag nr 15, följande tillägg till motiveringarna: ”Regelverket för samhällsekonomiska projekt bör förtydligas så att alla kommuner erhåller samma förmåner som Finströms kommun. Därutöver bör möjligheten att bevilja 80 procent i stöd tas bort och regelverket för samhällsekonomiska investeringar tydliggöras så att det på förhand kan avgöras vilken stödnivån för olika projekt blir.”

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  TALMANNEN: Ltl Strand, understödd av ltl Roger Jansson, har föreslagit ett tillägg till motiveringen enligt reservationen, förslag nr 15. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts  och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: nej, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: ja, Sundback:ja, Wiklöf: ja, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: nej, vtm Christer Jansson: nej, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: avstår, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 17 ja-röster och 11 nej-röster, medan en ledamot avstått från att rösta. Lagtinget har således omfattat finansutskottets betänkande.

   

  Bostadspolitiken: Godkänd.

   

  Social- och hälsovårdspolitiken

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag föreslår en ändring utgående från ltl Strands reservation som lyder: ”Landskapsstyrelsen bör utreda huruvida en kommun kan ta över huvudmannaskapet för Fixtjänsts verksamhet och sälja tjänsterna till övriga kommuner.”

   

  Vtm Salmén: Fru talman! Jag stöder förslaget.

   

  TALMANNEN: Ltl Lindeman, understödd av vtm Salmén, föreslår ett tillägg till motiveringen enligt ltl Strands reservation, förslag nr 18. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Lindemans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Miljö- och miljömedicinsk politik

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag föreslår en ändring utgående från reservationen som gjorts av ltl Jörgen Strand. Den lyder: ”Eftersom landskapsstyrelsen har det övergripande ansvaret för avfallshanteringen bör landskapsstyrelsen under första halvåret 2003 uppgöra och förelägga lagtinget en plan innefattande tidtabell på hur avfallshanteringen kommer att organiseras i landskapet.”

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Lindemans förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Lindeman, understödd av ltl Strand, föreslår att sista stycket i utskottets motivering utgår och ersätts med den motiveringstext som ingår i reservationen. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Lindemans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Begärs ytterligare ordet?

   

  Ltl Sundback: Fru talman!  Det bästa till sist: den utlovade julklappen! Jag föreslår en ny rubrik

  ”Utbildningsspolitik” och följande text: ”Lagtinget konstaterar att landskapsstyrelsens målsättning är att alla elever som genomgått grundskolan, även träningsundervisningen, skall erbjudas en studieplats på gymnasialstadiet.”

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  TALMANNEN: Ltl Sundback, understödd av ltl Lindeman, har föreslagit att under en ny rubrik ”Utbildningspolitik” infogas en ny motiveringstext enligt utdelat förslag. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundbacks ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: avstår,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: nej, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 15 ja-röster och 12 nej-röster, medan två ledamöter har avstått från att rösta. Lagtinget har således omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Begärs ytterligare ordet?

   

  Allmänna motiveringen är därmed behandlad.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsstyrelsens meddelande angående alkohol- och narkotikapolitiskt program för landskapet Åland för år 2002-2005. (M 1/2002-2003).

   

  Tiden för remiss meddelas senare. Antecknas.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls den 8 januari 2003 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 12.10).