Plenum den 20 december 2018 kl. 09:30

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Meddelande. 2

  Andra behandling. 2

  1    Godkännande av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 4/2018-2019

  Landskapsregeringens svar RP 1/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 1/2018-2019

  Andra behandling. 2

  2    Godkännande av ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 7/2018-2019

  Landskapsregeringens svar RP 2/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 2/2018-2019

  Andra behandling. 2

  3    Uppdaterade bestämmelser i polislagen

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2017-2018

  Andra behandling. 3

  4    Tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 27/2017-2018

  Andra behandling. 3

  5    Utsläppstak

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 4/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2018-2019

  Andra behandling. 3

  6    Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 6/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2018-2019

  Andra behandling. 4

  7    Ändrade avgiftsgrunder i vården

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2018-2019

  Andra behandling. 5

  8    Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 10/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2018-2019

  Fortsatt enda behandling. 5

  9    Förslag till budget för år 2019

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 8/2018-2019

  Landskapsregeringens budgetförslag BF 1/2018-2019

  Budgetmotioner BM 1-67/2018-2019

  Plenum slutar 33

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering.

  Lagtingsledamoten Axel Jonsson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

  28 ledamöter är närvarande.

  Antecknas.

  Meddelande

  Talmannen meddelar att hela landskapsregeringen, samtliga ministrar samt lantrådet kommer att vara närvarande vid frågestunden den 7 januari 2019.

  Andra behandling

  1        Godkännande av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 4/2018-2019

  Landskapsregeringens svar RP 1/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 1/2018-2019

  Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  2        Godkännande av ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 7/2018-2019

  Landskapsregeringens svar RP 2/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 2/2018-2019

  Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  3        Uppdaterade bestämmelser i polislagen

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2017-2018

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Diskussion.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av  polislagen för Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av  polislagen för Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  4        Tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 27/2017-2018

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  5        Utsläppstak

  Social- och miljöutskottets betänkande SMU 4/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2018-2019

  Även i detta ärende kan lagtinget i andra behandlingen antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  6        Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 6/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2018-2019

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  7        Ändrade avgiftsgrunder i vården

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2018-2019

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Under diskussionen i måndags, när vi diskuterade ändrade avgiftsgrunder i vården, så sade jag att vi från centerns sida är i stort sett nöjda med det här förslaget. De betänkligheter vi hade rörde specifikt äldre kvinnor. Orsaken till att vi lyfte detta var att vi hade tagit del av den rapport som ÅSUB har presenterat som heter ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016”. I den kan man läsa under kapitel 10, punkt 10.2 om ensamstående äldres ekonomiska situation. ”Emellertid vet vi sedan tidigare att just ensamboende och då i synnerhet ensamboende kvinnor är särskilt ekonomiskt utsatta.”

  Om vi drar oss till minnes så vet vi hur Ålands välfärd har vuxit fram. Det är till stora delar av sjöfart, det är det fortsättningsvis. Den som har varit kvar hemma på den lilla gården eller på jordbruket har varit kvinnor som har arbetat och tagit hand om familjen och de har låga pensioner etc. Många av de här kvinnorna har nu kommit högt upp i åldern. Det är väl kanske just dem som vi värnar om.

  Med anledning av det så har vi lagt ett klämförslag som lyder som följer: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vid fastställande av avgiftsgrunder i vården försäkra sig om att ingen av de berörda åldersgrupperna får en försämrad ekonomi.” Tack.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Föreläggs lagförslaget för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Begärs ytterligare ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Kan jag ta det från bänken? Jag föreslår den kläm som jag läste upp här tidigare: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vid fastställande av avgiftsgrunder i vården försäkra sig om att ingen av de berörda åldersgrupperna får en försämrad ekonomi.”

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Jag önskar understöda vtm Thörnroos förslag.

   

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos, understöd av ltl Britt Lundberg har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vid fastställande av avgiftsgrunder i vården försäkra sig om att ingen av de berörda åldersgrupperna får en försämrad ekonomi.”

  Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska förslaget enligt 73 § arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas

  Vtm Veronica Thörnroos klämförslag bordläggs därför till lagtingets följande plenum den 7 januari 2019.

  Andra behandling

  8        Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 10/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2018-2019

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Fortsatt enda behandling

  9        Förslag till budget för år 2019

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 8/2018-2019

  Landskapsregeringens budgetförslag BF 1/2018-2019

  Budgetmotioner BM 1-67/2018-2019

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 19 december 2018.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet Verksamhet, därefter avsnitten Överföringar, SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER samt slutligen INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR.

  Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet.

  Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avdelning 1 Lagtinget i sin helhet. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 2 Landskapsregeringen och regeringskansliet kapitel för kapitel

  Kap 200 LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER. Godkänt.

  Kap 210 REGERINGSKANSLIET. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att det tillfogas följande momentmotivering: ”För att underlätta kompetensförsörjning inom folkrätt, självstyrelse och lagberedning föreslås ett anslag om 25 000 euro för fyra sommarpraktikplatser för studerande inom dessa områden.

  Ltl Bert Häggblom

  Tack, fru talman! Jag ber att få understöda vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 21010 Regeringskansliet ändras i enlighet med vtm Veronica Thörnroos m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Vi önskar öppen omröstning.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Britt Lundberg och understötts av ltl Bert Häggblom och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Pernilla Söderlund och Mikael Lindholm att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

   Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Enligt motion 46, moment 21010 föreslås ett anslag på 50 000 euro samt föreslås att motiveringen under momentet ges ett tillägg med följande lydelse: "En permanent åländsk representation i Sverige återinrättas under året."

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag önskar understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 210 REGERINGSKANSLIET ändras i enlighet med lagtingsledamoten Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 46/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Eftersom lagtinget redan har röstat ner möjligheten till sommarpraktikplatser så tar jag tillbaka aviseringen kring studerandeplatser.

  Talmannen

  Det betyder budgetmotion nr 41 eller hur?

  Begärs ordet ytterligare?

  Ltl Brage Eklund

  Enligt budgetmotion nr 51 föreslås att motiveringen ges ett tillägg med följande lydelse: ”Regeringen tillser under året att böter som grundar sig på åländsk lagstiftning tillfaller Åland.”

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 21010 REGERINGSKANSLIET ändras i enlighet med lagtingsledamoten Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 51/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande  

   

  Kapitel 215 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET. Godkänt.

  220     FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN. Godkänt.

  225      FRÄMJANDE AV INTEGRATION. Godkänt.

  230     VALKOSTNADER. Godkänt.

  240     BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET. Godkänt.

  250     PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ. Godkänt.

  252      SERVICEVERKSAMHET. Godkänt.

  260     LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER. Godkänt.

  265      KONSUMENTSKYDD. Godkänt.

  270     RADIO- OCH TV-VERKSAMHET.

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman! Jag aviserade omröstning under 270 igår inför lagtinget. Därför så framför jag det nu.

  Talmannen

  Varsågod!

  Ltl Runar Karlsson

  Att det under 2700 Radio- och TV-verksamhet infogas en motivering som får följande tillägg: ”Av anslaget kan 100 000 användas till att köpa icke public service tjänster av privata, lokala radio bolag i enlighet med det tidigare godkända mediapolitiska programmet.

  Talmannen

  Det här förslaget framgår av en motion, men vilken nummer?

  Ltl Runar Karlsson

  Talman! Det är motion nr 31. Jag aviserade igår samtliga mina motioner till omröstning, men de finns inte med.

  Talmannen

  Det är en miss.

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda det av Runar Karlsson framlagda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Runar Karlsson, understödd av ltl Harry Jansson, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 270 RADIO- OCH TV-VERKSAMHET ändras i enlighet med lagtingsledamoten Runar Karlssons budgetmotion nr 31/2018-2019.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Runar Karlssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. 

   

  280     LAGBEREDNINGEN. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Kapitel 400 Allmän förvaltning. Godkänt.

  Kapitel 410 Övriga sociala uppgifter. Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Jag vill tillfoga under rubriken i den allmänna motiveringen Det svenska språket och självstyrelsen. Följande text läggs till: ”Under året stärks såväl introduktionsutbildningen som fortbildningen för tjänstemän, i syfte att långsiktigt öka kunskapen om självstyrelsen och Ålands rättigheter enligt folkrätten.”

  Talmannen

  Förslag upptas senare. Vi återkommer till detta.

  Ltl Brage Eklund

  Okej, då börjar jag om. Eftersom det var fel i manualen här så måste jag väl börja om.

  Jag föreslår att anslaget i motion nr 60 ökas med 30 000 euro. Föreslås att motiveringen under momentet ges ett tillägg med följande lydelse: ”Under året förs en nära dialog med ideella aktörer som bedriver hjälpverksamhet åt utsatta ålänningar i akut behov av mat och hygienartiklar och vid behov bidrar regeringen med finansiellt stöd.”

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar ändras i enlighet med lagtingsledamoten Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 60/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Talmannen

  Vill ltl Brage Eklund också lägga sitt förslag om budgetmotion nr 57? Det är fel nummer här, det ska vara nr 57. Det gäller motionen om svenskspråkigt barnskydd.

  Okej, då går vi vidare.

   

  420 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter. Godkänt.

  430 Allmän miljövård. Godkänt.

  440 Naturvård. Godkänt.

  450 Vattenförsörjning och vattenvård.

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman! Enligt min avisering igår så förselår jag en omröstning om min motion nr 30 under rubriken Vattenförsörjning och vattenvård. Momentmotiveringen vill jag att ska lyda enligt följande: ”Ett nytt vattenreningsverk vid ny råvattentäkt måste byggas. Investeringskostnaderna beräknad till 14 miljoner euro. Landskapsregeringen beviljar minst 40 % i stöd till Ålands Vatten för projektet. Landskapsregeringen framför också, till Ålands vatten, att man har beredskap att bevilja stöd för merkostnaderna för anslutning av andra vattendistributionsområden som idag inte hör till Ålands Vattens kunder.” Alltså, att ge hela Åland garantier att ha ett rent vatten i framtiden.

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Runar Karlsson, understödd av ltl Harry Jansson, har föreslagit under kapitel 450 Vattenförsörjning och vattenvård att motion nr 30 ska godkännas.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Runar Karlssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  460 Cirkulär ekonomi.

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Reservationen är upptagen på sidan 12 i det som har delats ut, men den borde väl vara under cirkulär ekonomi? Det är skrotbilspremien som har följande lydelse. Att anslag ökas med 100 000 euro samt att följande text läggs till motiveringen. ”Skrotbilspremie införs år 2019.”

  Jag överlåter till lantrådet var den ska vara. Men i det här utdelade dokumentet finns den på sidan 12, men den borde kanske vara här.

  Talmannen

  Okej, jättebra. Det är bra att ni alla är vakna. Vi tar upp den under det här momentet. Det är ett väldigt bra påpekande.

  Begärs ordet?

  Ltl Lars Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda Bert Häggbloms förslag.

   Talmannen

  Ltl Bert Häggblom, understödd av ltl Lars Häggblom, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 46000 Cirkulär ekonomi ändras i enlighet med lagtingsledamoten Lars Häggblom m.fl. reservation till betänkande.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Bert Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  470 Miljöhälsovård. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Kap 500 ALLMÄN FÖRVALTNING. Begärs ordet?

  Ltl Britt Lundberg

  Tack, fru talman! Jag föreslår ett tillägg som lyder enligt följande: ”Regeringen ger fastighetsverket i uppdrag att ta fram en lämplig fastighet för uthyrning till gymnasiestuderanden som har sina familjer på långt avstånd från studieorten. Ålands gymnasium ges i uppdrag att uppgöra regler och avtal för de minderåriga hyresgästerna och deras föräldrar. Ålands gymnasium tar även fram ett förslag på hur studentboendet kunde bemannas och fyllas med trygghet på lämpligt sätt.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Britt Lundberg, understödd av ltl Harry Jansson, har föreslagit att motiveringen under kapitel 500 får ett tillägg i enlighet med i enlighet med lagtingsledamoten Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion nr 42/2018-2019 punkt 2.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Britt Lundbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Harry Jansson

  Eftersom det här är ett av de viktigaste ändringsförslagen som är aktuella idag så föreslår jag öppen omröstning.

  Ltl Britt Lundberg

  Jag ber att få understöda öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Harry Jansson, understötts av ltl Britt Lundberg och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Britt Lundberg och Tage Silander att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 är frånvarande. Lagtinget har alltså godkänt utskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Britt Lundberg

  Tack, fru talman! Ett ändringsförslag om en utbildningsinsats för barn med autismdiagnos.  Jag föreslår att följande text läggs till kapitelmotiveringen: ”En utbildningsinsats för elever med autismdiagnos planeras under året.”

  Vtm Veronica Thörnroos-

   Jag ber att få understöda förslaget.

   Talmannen

  Ltl Britt Lundberg, understödd av vtm Thörnroos har föreslagit att motiveringen under kapitel 500 får ett tillägg i enlighet med i enlighet med lagtingsledamoten Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion nr 43/2018-2019 punkt 2.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Britt Lundbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Harry Jansson

  Jag önskar öppen omröstning, tack.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Harry Jansson, understötts av vtm Thörnroos och kommer därför att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Stephan Toivonen och Ingrid Johansson att biträda vid rösträkningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt finans- och näringsutskottet betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Det här är en framtidssatsning på skolcoacher. Vi vill införa ett förslag om att öka anslaget med 10 000 euro.

  Ltl Bert Häggblom

  Tack, fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att anslaget under moment 50010 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet ändras i enlighet med i enlighet med lagtingsledamoten Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 55/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  505     BIBLIOTEKSVERKSAMHET. Godkänt.

  510      ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET. Godkänt.

  515      PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT. Godkänt.

  516      PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET. Godkänt

  535      UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN och vuxenutbildning. Godkänt.

  540     Kulturarvs- och museiverksamhet. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  700 Allmän förvaltning. Begärs ordet?

  Ltl Jörgen Pettersson

  Tack, talman! Jag föreslår, som jag aviserade under debatten, en principiellt viktig förändring. Jag skulle vilja att ett nytt stycke läggs till texten på sidan 101 som lyder: ”Vårdö återfår sin definition som skärgårdskommun i trafikhänseende och kommunens medborgare och företag ges rätt att liksom andra skärgårdsbor boka resor ombord på landskapets fartyg.”

  Ltl Mikael Lindholm

  Jag ber att få understöda ltl Petterssons förslag.

  Talmannen

  Ltl Jörgen Pettersson, understödd av ltl Mikael Lindholm, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 700 Allmän förvaltning ändras i enlighet med lagtingsledamoten Jörgen Petterssons budgetmotion nr 33/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig?

  Ltl Jörgen Pettersson

  Nej, talman, inte riktigt. Den ska lite ändras, det ska läggas till ett nytt stycke.

  Talmannen

  Budgetmotionen är nummer 33 och motiveringen ingår i motionen? Ja, då så.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Jörgen Petterssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Jörgen Pettersson

  Tack, talman! Jag finner att det här är en principiellt väldigt intressant fråga och skulle vilja ha en öppen omröstning.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Jörgen Pettersson, vtm och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna John Holmberg och Harry Jansson att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 var frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  710      PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET. Godkänt.

  720     ELSÄKERHET OCH ENERGI.

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman! Tidigare aviserade jag att jag skulle föreslå en omröstning angående budgetmotion nr 28, om en biogasanläggning. Ändring av anslaget skulle ökas med 2 miljoner Motiveringen får följande tillägg: ”Landskapsregeringen ges i fullmakt att bevilja stöd om 40 % av investeringskostnaderna, dock högst 2 000000 €.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Runar Karlsson, understödd av ltl Harry Jansson, har föreslagit en ändring i enlighet med budgetmotion nr 28.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Runar Karlssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman! Då jag är övertygad om att alla i lagtinget är ivriga att få vi sin miljöprofil angående klimatet så föreslår jag en öppen omröstning.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Runar Karlsson, understötts av vtm Thörnros och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Sara Kemetter och Runar Karlsson att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 11 nej-röster, 1 avstod och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

   

  740     ÅLANDSTRAFIKEN. Godkänt.

  745      OLJESKYDD. Godkänt.

  750     KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK. Begärs ordet?

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag föreslår att motiveringen till moment 75010 Upphandling av sjötrafik får följande lydelse: ”Landskapsregeringen får i uppdrag att avbryta nu aktuell upphandling ” färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037 om sjötrafik till Föglö” samt göra en trafikmässig neutral upphandling där även tunnelalternativ till Föglö inkluderas. Efter det att anbud inkommit ska landskapsregeringen inbegära lagtingets åsikt innan fortsatta åtgärder vidtas.”

  Jag vill uppmärksamma att den här motionen är också upptagen senare på sidan 19.

  Ltl Lars Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda Bert Häggbloms förslag.

  Talmannen

  Ltl Bert Häggblom, understödd av ltl Lars Häggblom, har föreslagit att motiveringen under moment 75010 Upphandling av sjötrafik ändras i enlighet med lagtingsledamoten Lars Häggbloms m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Bert Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Fredrik Fredlund

  Jag understöder öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av Bert Häggblom, understötts av Fredrik Fredlund och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Göte Winé och Brage Eklund att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 var frånvarande.  

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

   

  760     KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING. Begärs ordet?

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Jag föreslår att följande text läggs till motiveringen: ”Under året görs ett försök med självlysande vägmarkeringar för några utvalda avsnitt av vägnätet och cykelbanor.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Britt Lundberg, understödd av ltl Harry Jansson, har föreslagit att motiveringen under kapitel 760 får ett tillägg i enlighet med i enlighet med lagtingsledamoten Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion nr 38/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Britt Lundbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl John Holmberg

  Jag önskar öppen omröstning.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl John Holmberg och understötts av vtm Veronica Thörnroos och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Roger Nordlund och Mikael Staffas att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster, 9 nej-röster, 2 avstod och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föreläggs Myndigheter samt fristående enheter i dess helhet. Godkänt.

  Därmed var avsnittet Verksamhet behandlat.

  Föreläggs nu avsnittet ÖVERFÖRINGAR

  Föreläggs Avdelning 1 Lagtinget i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 2 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Kapitel 330 Landskapsandelar och stöd TILL KOMMUNERNA. Begärs ordet?

  Ltl Lars Häggblom

  Talman! Jag föreslår att moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna ökas med 4 miljoner euro och att följande text läggs till motiveringen: ”Landskapsregeringen får i uppdrag att återställa landskapsandelarna till kommunerna för att säkerställa servicenivå och skatteuttag av medborgarna.”

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Lars Häggblom, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna ändras i enlighet med lagtingsledamoten Lars Häggbloms m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Lars Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Runar Karlsson och understötts av Bert Häggblom och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Bert Häggblom att vtm Viveka Eriksson att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 var frånvarande.

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack, fru talman! Jag föreslår att moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna i budgetförslaget ges ett tillägg i motiveringen med följande lydelse: ”Under året justeras pensionsinkomstavdraget i kommunal beskattningen för att gynna låginkomsttagare och stärka den ekonomiska jämställdheten bland äldre.”

  Ltl Brage Eklund

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Stefan Toivonen, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna ändras i enlighet med lagtingsledamoten Stephan Toivonens reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Stephan Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack, fru talman! Jag tycker att detta är en principiellt mycket viktig sak så jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Jag delar Toivonen åsikt och understöder öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Stephan Toivonen, understötts av Brage Eklund blom och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Lars Häggblom och Johan Ehn att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Kap 340 SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR. Godkänt.

  Kap 350 PENNINGAUTOMATMEDEL. Begärs ordet?

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag föreslår att motiveringen i moment 35000 Penningautomatmedel erhåller ett tillägg till texten enligt följande: ”1 000 000 € reserveras att användas till att alla som konstaterat drabbats av spel och som inte uppfyller de krav som bör ställas på ett ansvarsfullt spel via Ålands penningautomatförening skall ersättas för uppkommen och konstaterad skada”.

  Ltl Bert Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda Bert Häggbloms förslag.

  Talmannen

  Ltl Bert Häggblom, understödd av ltl Lars Häggblom föreslagit att motiveringen under moment 35000 Penningautomatmedel ändras i enlighet med lagtingsledamoten Lars Häggbloms m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Bert Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Stephan Toivonen

  Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Stephan Toivonen, understötts av Bert Häggblom och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Tony Wikström och Igge Holmberg att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 5 nej-röster, 7 avstod och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack, fru talman! Jag föreslår att moment 35000 Penningautomatmedel i budgetförslaget får följande tillägg till momentets motivering: ”Av anslaget under momentet reserveras 150 000 euro att användas för att finansiera 30 läkartjänster under ett år i Panzi-sjukhuset i Kongo under ledning av nobelpristagaren Mukwege.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Stephan Toivonen, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att motiveringen under moment 35000 Penningautomatmedel ändras i enlighet med Stephan Toivonens reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Stephan Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Stephan Toivonen

  Jag vill föreslå öppen omröstning.

  Talmannen

  Vinner förslaget om öppen omröstning understöd? Inte det.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föreläggs avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Kap 410 ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER. Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Jag föreslår ett tillägg till texten under rubriken Social omsorg: Under året stöds kommunernas arbete med att förverkliga KST, i första hand på frivillig väg, i andra hand på det sätt som lagstiftningen kräver. Regeringen har beredskap att i tilläggsbudget uppta stödmedel för ändamålet.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Kan ltl Brage Eklund säga vilken motion detta baserar sig på?

  Ltl Brage Eklund

  Ursäkta, fru talman, det var motion nr 53.

  Fru talman! Motion nr 53 handlar om ekonomiskt utsatta familjer. Föreslås att anslaget ökas med 1 000 000 euro.

  Talmannen

  Så det är alltså i enlighet med budgetmotion nr 53 som ledamoten aviserar ändringsförslag? Vinner förslaget understöd.

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att anslaget under moment 41000 Övriga sociala utgifter ändras i enlighet med lagtingsledamoten Axel Jonssons budgetmotion nr 53/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack, fru talman! Jag förslår att motiveringen får följande tillägg: ” Anslaget ökas med 1 800 000 € att användas som stipendium till personer, som lyfter folkpension eller sjukpension, eller som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre erhåller inkomstrelaterad ersättning”.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder.

  Talmannen

  Ltl Stephan Toivonen, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 41000 Övriga sociala utgifter ändras i enlighet med lagtingsledamoten Stephan Toivonens reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Stephan Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  415      KOMMUNERNAS socialvårdsområde. Godkänt.

  420     ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack, talman! Jag föreslår att det till momentet fogas samma skrivning som återfinns i min reservation: ”Alla ålänningar kostnadsfritt ges möjlighet till att få sina födelsemärken "prickar" kontrollerade och behandlade under 2019”.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 42000 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter ändras i enlighet med vtm Veronica Thörnroos m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Veronica Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Jag tycker att det här är angeläget och önskar en öppen omröstning.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Britt Lundberg, understötts av vtm Thörnroos och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Mikael Lindholm och Pernilla Söderlund att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  440     NATURVÅRD. Godkänt.

  445      PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET. Godkänt.

  450     VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD. Godkänt.

  460     CIRKULÄR EKONOMI. Den har vi redan tagit, så den kan vi hoppa över.

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Kap 610 NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE. Begärs ordet?

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag förslår att moment 61000 Näringslivets främjande ökas med 50 000 euro samt att momentets motivering få följande motivering: ”Anslaget ska användas för att en utomstående konsult uppgör åtgärdsförslag för att stärka och utveckla turismnäringen i landskapet.”

  Ltl Lars Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda Bert Häggbloms förslag.

  Talmannen

  Ltl Bert Häggblom understödd av Ltl lars Häggblom har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 6100 Näringslivets främjande ändras i enlighet med lagtingsledamoten Lars Häggbloms m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Bert Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Bert Häggblom

  Talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Stephan Toivonen

  Jag understöder.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Bert Häggblom, understötts av ltl Toivonen och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Roger Eriksson och Britt Lundberg att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  615      FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION. Godkänt.

  621      EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020. Godkänt.

  623      EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020. Godkänt.

  625      EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020. Godkänt.

  640     FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET. Godkänt.

  650     JAKT- OCH VILTVÅRD. Godkänt.

  670     FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  715 Bostäder och byggande. Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Fru talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder i budgetförslaget ges följande tillägg under det andra franska strecket: ”Anslaget bör ges till alla former av förnyelsebara och klimatvänliga åtgärder såsom biomassa, sol, vindkraft, värmepumpar m.m.”.

  Talmannen

  Kan ltl Toivonen upprepa momentet?

  Ltl Stephan Toivonen

  71500

  Talmannen

  Får förslaget understöd?

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Toivonen, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 71500 ändras i enlighet med ltl Stephan Toivonens m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  720 Elsäkerhet och energi. Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack, fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 72010 Främjande av hållbar energiomställning i budgetförslaget ökas med 15000 euro, samt att momentet erhåller ett tillägg till motiveringen som lyder: ”Ökningen av detta moment skall användas till en subventionering av konvertering av bensin- och dieselbilar till gasbilar.”

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Toivonen, understödd av ltl Runar Karlsson, har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 72010 Främjande av hållbar energiomställning ändras i enlighet med lagtingsledamoten Stephan Toivonens m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Stephan Toivonen

  Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Runar Karlsson

  Fru talman! Jag stöder förslaget på öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Toivonen, understötts av ltl Runar Karlsson och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna John Holmberg och Harry Jansson att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  747 Övrig trafik. Godkänt.

  Föreläggs avsnittet MYNDIGHETER i dess helhet. Godkänt.

  Därmed är avsnittet Överföringar behandlat.

  Föreläggs avsnittet SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER kapitel för kapitel.

  890 SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR. Godkänt.

  892 FINANSIELLA POSTER. Begärs ordet?

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag föreslår att intäkterna under momentet 89200 Finansiella poster ökas med 30 000 000, samt att momentmotiveringen erhåller följande tillägg: ”I enlighet med lagmotion nr 5/2017-18 beräknas intäkterna för återbetalning av lån öka med 30 miljoner euro vilket väsentligt skulle öka landskapets likviditet samt medföra att upptagande av lån undviks”.

  Ltl Lars Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda Bert Häggbloms förslag.

  Talmannen

  Ltl Bert Häggblom, understödd av ltl Lars Häggblom har föreslagit att anslaget och motiveringen under moment 89200 Finansiella poster ändras i enlighet med lagtingsledamoten Lars Häggbloms m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Bert Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Stephan Toivonen

  Jag understöder.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av vtm Veronica Thörnroos, understötts av ltl Stephan Toivonen och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Jörgen Pettersson och vtm Thörnroos att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Kap 893 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR. Godkänt.

  Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar enligt avdelningar och kapitel.

  Föreläggs Avdelning 1 LAGTINGET. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE         i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE               kapitel för kapitel.

  Kap 9745 OLJESKYDD. Godkänd.

  9750   KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK. Godkänd.

  9760   KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING. Begärs ordet?

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Jag föreslår att under Infrastrukturinvesteringar lägger ett tillägg till motiveringen som lyder: ”Under året inleds planering av en rondell i centrala Godby.”

  Ltl Mikael Lindholm

  Talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   Talmannen

  Ltl Britt Lundberg, understödd av ltl Mikael Lindholm har föreslagit att motiveringen under moment 976000 Infrastrukturinvesteringar ändras i enlighet med lagtingsledamoten Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion nr 40/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Britt Lundbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föreläggs avdelningen MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER i dess helhet. Godkänt.

  Därmed är hela sifferstaten behandlad.

  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det fjärde klämförslaget. Godkänt.

  Klämmarna är därmed behandlade.

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.

  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack, fru talman! Jag föreslår att texten under ”Allmän motivering, Världen” erhåller ett tillägg som lyder: ”I den svenska budgetpropositionen i november var prognosen för BNP år 2018 +2,6 % och +1,3 % per capita. De preliminära uppgifterna för tredje kvartalet blev dock +1,6 % för BNP vilket tyder på att nedgången kommer tidigare än beräknat.”.

  Ltl Fredrik Fredlund

  Jag ber att få understöda Toivonens förslag.

  Talmannen

  Ltl Toivonen, understödd av ltl Fredlund, har föreslagit att motiveringen under rubriken Ekonomisk översikt ändras i enlighet med lagtingsledamoten Stephan Toivonens reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föredras rubriken Självstyrelseutvecklingen. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att det till utskottets text under rubriken ”Självstyrelseutveckling” fogas följande text: ”Landskapsregeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté som dels får i uppdrag att göra en konsekvensutredning rörande dagens externpolitiska arbete och komma med förslag om hur det politiska systemets resurser bäst kunde stärkas samt, dels utarbeta förslag till en ny självstyrelselag enligt de åländska utgångspunkterna för reformen”.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att motiveringen under rubriken Självstyrelseutvecklingen ändras i enlighet med vtm Veronica Thörnroos m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Enligt budgetmotion nr 45 under Självstyrelseutvecklingen så föreslå vi att det fjärde stycket stryks och ersätts av ett nytt stycke med följande lydelse: ”Lagtinget uppdrar åt regeringen att gentemot Finland kräva en helhetsrevision av självstyrelsesystemet som grundkriterium för att överhuvudtaget diskutera en anpassning av den ekonomiska självstyrelsen. Under året upprättas och prioriteras kontakter till det internationella samfundet för att synliggöra och vinna förståelse för Ålands behov av ett utvidgat självbestämmande.”

  Ltl Bert Häggblom

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Bert Häggblom har föreslagit att motiveringen under rubriken Självstyrelseutvecklingen ändras i enlighet med lagtingsledamoten Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 45/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Enligt budgetmotion nr 49 önskar vi att följande text läggs till: ”Under året initieras ett långsiktigt arbete med att insamla och sammanställa information om den finska statens bristande hantering av språkliga rättigheter för svenskspråkiga.”

  Ltl Lars Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Brage Eklunds förslag.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Lars Häggblom, har föreslagit att motiveringen under rubriken Självstyrelseutvecklingen ändras i enlighet med lagtingsledamoten Axel Jonsson m.fl. budgetmotion nr 49/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Jag vill få in en text under Det svenska språket och självstyrelsen som lyder: ”Under året stärks såväl introduktionsutbildningen som fortbildningen för tjänstemän, i syfte att långsiktigt öka kunskapen om självstyrelsen och Ålands rättigheter enligt folkrätten.”

  Ltl Lars Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda Brage Eklunds förslag.

   Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Lars Häggblom, har föreslagit att motiveringen under rubriken Självstyrelseutvecklingen ändras i enlighet med lagtingsledamoten Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 47/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Enligt motion nr 48, Det svenska språket och självstyrelsen, föreslås att det andra stycket utgår och ersätts av ett nytt stycke med följande lydelse: ”Lagtinget uppdrar åt regeringen att under året återkomma i ett meddelande där tidigare parlamentariska rekommendationer för utveckling av regelverken för näringsrätt och jordförvärv analyseras och prioriterade lagstiftningsåtgärder presenteras.”

  Ltl Lars Häggblom

  Talman! Jag understöder Brage Eklunds förslag.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Lars Häggblom, har föreslagit att motiveringen under rubriken Självstyrelseutvecklingen ändras i enlighet med lagtingsledamoten Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 48/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föredras rubriken Landskapets ekonomi. Begärs ordet?

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Jag föreslår att följande text läggs till i den allmänna motiveringen: ”Regeringen kommer under året att till lagtinget lämna ett förslag på en förändrad budgetprocess där motionstiden kommer att börja först efter att Ålands budget har presenterats och lagtinget haft möjlighet att ställa frågor. Detta för att ge lagtinget större möjligheter att formulera hållbara beslut och formulera välriktade förslag till ändringar.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

   Talmannen

  Ltl Britt Lundberg, understödd av ltl Harry Jansson, har föreslagit att motiveringen under rubriken Landskapets ekonomi får ett tilläggs i enlighet med lagtingsledamoten Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion nr 35/2018-2019.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Britt Lundbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föredras rubriken Kommunerna. Godkänd.

  Föredras rubriken Barn och ungdom. Godkänd.

  Föredras rubriken Ekonomisk utsatthet. Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack, fru talman! Jag förslår att det här avsnittet får ett tillägg som lyder: ”Mot bakgrund av den färska ÅSUB-rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016”, bör landskapsregeringen snarast utreda möjligheten att ge ett arvode (om exempelvis 100 euro per månad) till de grupper, som lyfter folkpension eller sjukpension samt till dem, som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre lyfter inkomstrelaterad ersättning.

  Arvodet skall fås utan ansökan, och bör helst vara skattefritt, och det bör inte inverka på sociala understöd.”

  Ltl Bert Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   Talmannen

  Ltl Stephan Toivonen, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att motiveringen under rubriken Ekonomisk utsatthet ändras i enlighet med lagtingsledamoten Stephan Toivonens reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Stephan Toivonen

  Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Fredrik Fredlund

  Understöder.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Stephan Toivonen, understötts av Fredrik Fredlund och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Stephan Toivonen och Ingrid Johansson att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 4 nej-röster, 8 avstod och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föredras rubriken Hälso- och sjukvård. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack, talman! Jag föreslår att det under rubriken ”Hälso- och sjukvård” fogas följande text: ”Vid hälsocentralen i Godby utökas öppethållningstiderna från nuvarande fyra till fem vardagar i veckan, för att därigenom möjliggöra närproducerade och högkvalitativa sjukvårdstjänster på norra Åland, till gagn både för den enskilda och samhället i stort”.

  Ltl Lars Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   Talmannen

  Vtm Thörnroos, understödd av ltl Lars Häggblom, har föreslagit att motiveringen ändras i enlighet med vicetalman Veronica Thörnroos m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Stephan Toivonen

  Jag förslår öppen omröstning.

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Toivonen, understötts av Bert Häggblom och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Lars Häggblom att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 12 nej-röster och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föredras rubriken Hållbar utveckling och miljö. Godkänd.

  Föredras rubriken Det åländska näringslivets tillväxtförutsättningar. Begärs ordet?

  Ltl Stephan Toivonen

  Tack, fru talman! Jag förselår att texten under ”Allmän motivering, Det åländska näringslivets tillväxtförutsättningar” erhåller ett tillägg som lyder: ”Mot bakgrund av att BNP per capita har utvecklats negativt för Åland, såväl år 2017 som 2018, och då en nedgång i BNP-tillväxten prognostiseras såväl i Finland, som i Sverige som i övriga världen, så bör ett näringsutskott inrättas för att kunna fokusera på att förbättra förutsättningarna för ökad tillväxt på Åland.”.

  Ltl Lars Häggblom

  Talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   Talmannen

  Ltl Toivonen, understödd av ltl Lars Häggblom, har föreslagit att motiveringen under rubriken Det åländska näringslivets tillväxtförutsättningar ändras i enlighet med lagtingsledamoten Stefan Toivonens m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Stephan Toivonen

  Jag förslår öppen omröstning.

  Talmannen

  Finner förslaget understöd? Inte det. Då har vi vanlig omröstning.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föredras rubriken Infrastruktur. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Vi föreslår att i utskottets text under rubriken ”Infrastruktur” fogas följande text: ”I syfte att stärka norra Åland som region och skapa möjligheter för ett utvecklat samarbete på kommunal nivå aktiveras och intensifieras planerna på en fast förbindelse över Prästösund.”

   Ltl Mikael Lindholm

  Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Vtm Thörnroos, understödd av ltl Mikael Lindholm, har föreslagit att motiveringen under rubriken Infrastruktur i betänkandets allmänna motivering ändras i enlighet med vicetalman Veronica Thörnroos m.fl. reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Mikael Lindholm

  Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Fredrik Fredlund

  Understöder öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Mikael Lindholm, understötts av ltl Fredrik Fredlund och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Petri Karlsson och Sara Kemetter att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 10 nej-röster, 2 har avstått och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

   

  Föredras rubriken Investeringsfullmakter. Godkänd.

  Därmed är rubrikerna i betänkandet behandlade. Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Eftersom budgettexten inte är uppdaterad utan faktiskt innehåller gamla uppgifter som är felaktiga och ingen rättelse har anförts, så föreslår jag att vi inför en ny rubrik i Allmänna motiveringen som är rubricerad Högskolan på Åland eftersom den inte fått någon plats i betänkande alls. För att undvika felaktiga beslutet här idag så skulle vi lägga till ett nytt andra stycke med följande lydelse fogas till motiveringen: ”Under året avlämnas till lagtinget en lagstiftning där Högskolan på Åland bolagiseras. Bolaget bildas och personalen överförs till det nya bolaget så att verksamheten kan inledas i januari 2020.”

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Britt Lundberg, understödd av ltl Harry Jansson, har föreslagit att det till betänkandets allmänna motivering fogas en ny rubrik Högskolan på Åland med text i enlighet med lagtingsledamoten Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion nr 37/2018-2019 punkt 1.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Britt Lundbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! För att vi ska få se att vi har en majoritet för bolagiseringen så önskar vi öppen omröstning.

  Ltl Harry Jansson

  Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts av ltl Britt Lundberg, understötts av ltl Harry Jansson och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Jörgen Pettersson och vtm Viveka Eriksson att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har resulterat i 16 ja-röster, 8 nej-röster, 4 avstod och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Betänkandets allmänna motivering är därmed behandlad.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls den 7 januari 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

  Talmannen vill önska alla en riktigt skön och fridfull jul och en bra början på nästa år!