Plenum den 20 mars 2013 kl. 13:00

Protokoll

 • Plenum börjar. 1

  Meddelande. 2

  Föredras. 2

  1    Fyllnadsval av en ersättare i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015

  (V 4/2012-2013)

  Bordläggning. 2

  2    Ny polislag

  Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2012-2013)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2012-2013)

  Bordläggning. 2

  3    Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2012-2013)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2012-2013)

  Andra behandling. 2

  4    Alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet

  Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2012-2013)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2012-2013)

  Andra behandling. 3

  5    Anmälan av radio- och tv-verksamhet samt beställ-tv

  Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2012-2013)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2012-2013)

  Andra behandling. 3

  6    Godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2012-2013)

  Republikens presidents framställning (RP 11/2012-2013)

  Andra behandling. 3

  7    Godkännande av avtalet med Jamaica om upplysningar i fråga om skatteärenden

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2012-2013)

  Republikens presidents framställning (RP 10/2012-2013)

  Föredras. 4

  8    Golfbanan i Eckerö

  Landskapsregeringens svar

  Ltl Brage Eklunds skriftliga fråga (SF 6/2012-2013)

  För kännedom... 7

  9    Ändringar av arbetsordningen

  Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2012-2013)

  10  Ungdomsarbetslöshet och risk för marginalisering

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. spörsmål (S 3/2012-2013)

  Plenum slutar. 8

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.

  Lagtingsledamoten Carita Nylund anhåller om befrielse från lagtingsarbete under tiden 25-27 mars 2013 p.g.a. annat förtroendeuppdrag, Drogförebyggande dagarna för Svenskfinland. Lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i FBF-möte i Helsingfors. Lagtingsledamoten Christian Beijar anhåller om ledighet idag på grund av möte med den socialdemokratiska riksdagsgruppen i Helsingfors. Lagtingsledamöterna Sara Kemetter anhåller om ledighet på grund av privata angelägenheter den 27 mars och Axel Jonsson anhåller om ledighet den 25-27 mars på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

  Meddelande

  Talmannen vill inledningsvis meddela att en frågestund enligt bestämmelserna i 35 § arbetsordningen hålls vid ett särskilt plenum på måndag 25.03.2013 klockan 13.00. Landskapsregeringen har meddelat att samtliga ledamöter kommer att vara närvarande vid frågestunden. En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska anmäla sig till lagtingets kansli senast dagen före alltså fredagen 22.03.2013 . Antecknas.

  Föredras

  1        Fyllnadsval av en ersättare i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015

  (V 4/2012-2013)

  Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ersättare i justeringsutskottet upp lagtingsledamoten Wille Valve.

  Enligt 86 § AO tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt.

  Diskussion? Ingen diskussion.

  Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 96 § arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Wille Valve förklaras därför vald till ersättare i justeringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

  Bordläggning

  2        Ny polislag

  Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2012-2013)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2012-2013)

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.03.2013. Godkänt.

  Bordläggning

  3        Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2012-2013)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2012-2013)

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.03. 2013.

  Andra behandling

  4        Alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet

  Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2012-2013)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2012-2013)

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  5        Anmälan av radio- och tv-verksamhet samt beställ-tv

  Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2012-2013)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2012-2013)

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling.

  Diskussion? Ingen diskussion.

  Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  6        Godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2012-2013)

  Republikens presidents framställning (RP 11/2012-2013)

  Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det lagförslag som ingår i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  7        Godkännande av avtalet med Jamaica om upplysningar i fråga om skatteärenden

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2012-2013)

  Republikens presidents framställning (RP 10/2012-2013)

  Samma förfarande gäller här som vid föregående ärende.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Föredras

  8        Golfbanan i Eckerö

  Landskapsregeringens svar

  Ltl Brage Eklunds skriftliga fråga (SF 6/2012-2013)

  Frågeställaren läser som vanligt upp frågan och efter det svarar ministern. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Någon annan diskussion är inte tillåten.

  Svaret kommer att ges av minister Fredrik Karlström.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Enligt information från representanter för Eckerö golf ab kommer Eckerö golf ab inte att öppna golfbanan till årets säsong på grund av främst ekonomiska omständigheter orsakade av en nedgång i golfande och en för stor skuldbörda i bolaget. I tider när turist-Åland ropar efter aktiviteter rimmar det illa att låta en befintlig golfbaneanläggning återgå i jord- och skogsbruksmark och det vore resursslöseri med samhällsmedel med beaktande av hur mycket skattepengar som tidigare har getts i form av bidrag och räntestödspengar till projektet.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att säkerställa golfbanans överlevnad i Eckerö?

  Minister Fredrik Karlström

  Tack, fru talman! För det första vill jag säga att varken bolaget eller bolagets ägare har varit i kontakt med mig gällande golfbanans framtid och vi måste komma ihåg att det är ägarna som avgör vad de finner är bäst för bolaget. Det är inte landskapsregeringens sak att besluta över privat egendom, ägarna ska i lugn och ro överväga vad de vill göra.

  För det andra så är jag glad över att vi lever i en marknadsekonomi. I det systemet finns det flera olika ingredienser, en kallas tillgång och efterfrågan och en annan ingrediens är att satsningar som inte lönar sig kan omstruktureras eller gå i konkurs. Men det är kreditgivarna och ägarna som är de som måste avgöra vad som är bäst för dem och bolaget.

  Jag anser att marknadens alla instrument och verktyg ska användas innan regeringen börjar gå in med allmänna medel och störa den turordningen.

  Regeringen ser väldigt gärna att bolaget genomgår en omstrukturering eller att en ny konstellation skapas där olika driftiga golfentreprenör stiger fram och satsar, investerar och tror på en framtid för golfbanan i Eckerö.

  Eckerö är Ålands turistkommun nummer 1: Där finns många duktiga turistföretagare, där har många nyinvesteringar gjorts både i logi och i konferens samt i många aktiviteter. Eckerö har fantastiska kommunikationer och många driftiga entreprenörer.

  Vi är alla överens om att Golfturismen är viktig på Åland. Vi vet att besökarna kommer under en lång säsong och de har visat sig vara starka konsumenter.

  Eckerö golf har varit och är en stor och modig satsning som har potential att utvecklas. Och just nu är ett sällsynt bra tillfälle för en kunnig/driftig golfföretagare att ta kontakt men en befintlig anläggning och vara med och att förverkliga sina visioner för Golf Åland. Det är bara att ta kontakt med bolaget.

  Regeringen hoppas att hela anläggningen kommer till försäljning eller uthyrning så att driftiga entreprenörer kan driva den vidare. Det är givetvis inte önskvärt att golfbanan inte öppnar den här säsongen men återigen, det är ägarna som beslutar det.

  Görs det kommer regeringen stå bakom och hjälpa till på alla de sätt vi kan göra. Vi har system med lån, garantier och investeringsstöd för utvecklande och nyinvesteringar. Men regeringen varken kan eller bör gå först i en sådan här omstruktureringsprocess, det måste bolaget själv göra.

  Så till ltl Eklunds fråga: Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att säkerställa golfbanans överlevnad i Eckerö.

  Jag kan inte låta bli att först säga att Ålands Framtid otaliga gånger brukar säga ifrån den här talarstolen att man är det enda borgerliga partiet på Åland. Just i den här frågan verkar det dock inte så.

  Huvudregeln för mig och regeringen är att samhällsinsatsen och våra allmänna medel kommer in i marknadssystemet när företag och entreprenörer vill göra investeringar eller satsningar inom vissa områden. Turismen är ett sådant område. Enligt våra principer kan våra gemensamma skattepengar gå till utvidgning av verksamheten förutsatt att kravet på exportinkomster fylls.

  Vi har dock ingen möjlighet att efterskänka lån, det skulle utgöra ett otillåtet statsstöd och det är inte tillåtet i EU att stöda företag i ekonomiska svårigheter. I så fall måste det betecknas som omstruktureringsstöd och notifieras till kommissionen.

  Så vad kan eller bör landskapsregeringen göra? Först anser jag att marknadskrafterna och alla inblandade parter måste få spela sina roller.
  Vi kan sedan erbjuda Finnvera-lån eller garanti som komplement till vanliga banklån. Vi kan erbjuda investeringsstöd för utvidgningen och uppgraderingen och vi kan eventuellt gå in som en minoritetsägare via något av våra bolag, förutsatt att det finns en trovärdig affärsplan med driftiga golfentreprenörer som satsar och själva tror på projektet.

  Landskapsregeringen ser givetvis väldigt gärna att golfbanan i Eckerö fortsätter och bidrar till Ålands attraktionskraft som turistdestination. Vi inser värdet av alla kringeffekter och arbetsplatser banan skapar och regeringen vill inte se att området återgår till åker och skogsmark. Det vore kapitalförstöring.

  Däremot tror regeringen på den åländska entreprenörsandan, det fria företagandet och marknadskrafterna. Huvudman för räddningsauktion för golfbana ska inte vara regeringen. Vi ska stå bakom med stöd och hjälpinsatser men först måste marknadskrafterna göra sitt.

  Min dörr är alltid öppen och telefonnumret står i telefonkatalogen, det är bara att höra av sig. Tack, fru talman.

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Om man ser historiskt tillbaka på Åland och vad som har åstadkommits när det gäller olika golfbaneprojektet, så redan 2004 var jag med i näringsutskottet här i lagtinget. I turiststrategin bestämdes att en av attraktionerna inom turistbranschen skulle vara en golfbana. Man skulle skapa destination Åland för golfbanor.

  Efter detta har olika projekt presenteras; i Grelsby, i Godby, i Föglö, i Brändö och i Stornäset. Under den här tiden har det åstadkommits en sex håls korthålsbana i Kastelholm.

  Det ska vara driftiga entreprenörer som tar tag i det här. Hela händelseförloppet som har gjort att Eckerö golf är i den situationen som de är idag är lite tragiskt, inte bara när det gäller det ekonomiska utan det finns andra personliga tragedier i det här. Det är nästan lite force majeure när det gäller golfbanan här.

  Jag vet att olika intressepersoner har jobbat för att skapa ett driftsbolag. Det är ett bekymmer idag att ta över det här bolaget, det är i princip omöjligt. Bolaget måste skapas om.

  Följdfrågan är: Hur ställer sig för landskapet till att köpa hela marken och hyra ut den som en affärsidé? I tidigare golfprojekt som Godby och Grelsby hade man tänkt byta åt sig mark. Man kunde tänka sig att skänka mark, man var beredd att bygga till hundra procent och man kunde ha jämkat ihop och ordna markbyten av olika marker. Hur ställer sig landskapet till att eventuellt köpa marken, hyra ut marken till ett driftbolag mot en avkastningsprocent som man kommer överens om med ett driftsbolag som är villigt att över?

  Minister Fredrik Karlström

  Fru talman! Först till olika golfsatsningar som har gjorts i landskapet sedan 2004 och mycket tidigare också. Jag kan berätta att Eckerö golf har erhållit 469 547 euro i bidrag från det offentliga på Åland. Många har pratat om hur mycket Eckerö golf har fått i förhållande till Ålands golfklubb. Ålands golfklubb har fått 469 885 euro. Det skiljer 300 euro av samhällets insatser mellan de olika golfsatsningarna. Jag tycker att det är ganska intressant. Landskapsregeringar har under årtionden ansett att golfen på Åland är värd att satsa på och det har man bevisligen gjort.

  Sedan när det gäller om landskapet ska köpa markerna. Återigen, marknadskrafterna måste få göra sitt först. Vad är det som säger att inte någon annan skulle kunna köpa markerna och hyra utan dem till en driftig golfentreprenör? Då behöver ju inte landskapsregeringen blanda sig i det här. Vi ska inte komma in i den här ekvationen just nu. Nu ska ägarna till bolaget göra vad de anser att är bäst och kreditgivarna till bolaget måste göra vad de anser att är bäst sedan är det upp till marknadskrafterna att agera därefter.

  Vi finns här, dörren är öppen och det är bara att slå en signal på telefonen. Vi har möjligheter att vara med och hitta finansieringslösningar med Finnvera och olika garantier om det är någon som vill göra någonting. Men i första hand är det inte landskapregeringen som ska vara den som går först i den här räddningsaktionen.

  Beträffande de eventuella satsningar som ville göras av vissa entreprenörer för några år sedan så sade majoriteten i lagtingssalen att landskapet inte ska bygga och finansiera golfbanor. Det sade den här salen ganska klart och tydligt och jag var en av dem som tyckte det.

  Ltl Brage Eklund

  Det är klart att i princip ska marknadskrafter råda. Om det skulle finnas fritt kapital att samla upp så håller jag med minister Karlström på det viset att det vore det enda rätta.

  Landskapet har bevisligen tidigare i olika satsningar byggt till hundra procent och hyrt ut till en dålig affär. Vi har Alandica som ett bra exempel där man byggde till hundra procent, 17 miljoner eller vad det kostade. Det är ju bara att kontrollera vad det kommer in i hyra från den lokalen och hur mycket avkastning det ger. Det handlar inte om procent, det handlar om promille. Det finns exempel där landskapet har gått in och tagit över marknadskrafterna. Då hade man kunnat tänka sig att marknadskrafterna skulle ha gällt den gången också när Alandica byggdes. Marknadskrafterna ska inte bara gälla på en golfbana.

  På hela turist Åland är det en tillbakagång och kanske en viss skeptiskhet i satsningar från sådana som har kapital för man begär en viss avkastning.

  I det här fallet kan det vara ett sätt för landskapet att gå in som eventuell motor och att man gör ett avtal med driftbolaget att de i framtiden köper marken tillbaka. Landskapet är en finansiär i första hand och köper marken och sedan får driftsbolag köpa marken tillbaka, när man ser att det fungerar. Om man inte kommer på en vettig lösning nu inom en snar framtid så tror jag att risken är stor att marken återgår till åker- eller skogsmark

  Minister Fredrik Karlström

  Bara för att man har gjort dåliga affärer i historien så behöver inte det vara ett svar på att man ska fortsätta att göra dåliga affärer. Om man också jämför med Eckeröhallen så är inte det heller en lysande affär för skattebetalarna.

  Återigen, det finns ingen anledning att landskapsregeringen blandar sig i marknadskrafterna nu. Se till att markerna kommer ut till försäljning, om det är det som ägarna av bolaget och markägarna som äger området vill.

  Just nu ser jag inte att landskapsregeringen ska gå in och köpa marken för att eventuellt hyra ut marken till ett driftsbolag. Jag är helt övertygad om att marknadskrafterna klarar av detta. Finns det förutsättningar att driva en golfbana, vilket jag tror att det finns på Åland med de pengar som redan är instoppade ifrån samhället och det som redan är satsat i banan, så önskar jag verkligen att det finns en driftig entreprenör som tror på det här, vill sätta hus och hem på det här och driva det vidare. Förhoppningsvis kan man en dag tjäna bra med pengar på golfbanan. Det gynnar Åland som helhet och det är så som det ska fungera. Sedan finns näringsministern och landskapsregeringen med för att kunna stötta upp om det behövs investeringsbidrag, lån eller garantier för att fullfölja den här affären.

  Men jag ser ingen anledning att vi ska föregå de marknadsprinciper som jag tycker att är bra och fungerar på Åland.

  Talmannen

  Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.

  För kännedom

  9        Ändringar av arbetsordningen

  Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2012-2013)

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.03.2013.

  10      Ungdomsarbetslöshet och risk för marginalisering

  Ltl Katrin Sjögrens m.fl. spörsmål (S 3/2012-2013)

  Ett meddelande om när landskapsregeringens ger svar på spörsmålet eller om att ett svar inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 18.03.2013.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls 25.03.2013 då det hålls en frågestund klockan 13.00 och ett plenum klockan 14.00. Plenum är avslutat.