Plenum den 21 december 2000 kl. 16:05

Protokoll

 • PLENUM den 21 december 2000 kl. 16.05

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

   

  Föredras för fortsatt enda behandling ärende nr 1:

   

  Finansutskottets betänkande nr 1a/2000-2001 med förslag till budget för landskapet Åland 2001. (FR nr 2/2000-2001 jämte FM nr 1-29/2000-2001).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Vtm Viveka Eriksson:

  Herr talman!

  Med anledning av lagtingets återremiss av budgeten till finansutskottet har finansutskottet återkommit med ett tilläggsbetänkande, där vi har beaktat de av lagtinget föreslagna ändringarna. I sak har finansutskottet enhälligt beslutat föreslå för lagtinget att anta skrivningen som ett tillägg till motiveringarna under moment 44.10.74 i enlighet med ändringsförslaget av följande lydelse: ”Landskapsstyrelsen bör under året framlägga för lagtinget investeringsgrunder för när medel för infrastrukturella satsningar kan beviljas för satsningar som stärker turistnäringen. Landskapsstyrelsen bör särskilt beakta de planer på badanläggning i Mariehamn och simhall i Finström som för närvarande är aktuella.”

   

  Den andra föreslagna ändringen under samma moment lyder: ”Förutsatt att planeringen i Mariehamns stad slutförs och att driften garanteras används under momentet reserverade medel till badanläggning i Mariehamn.” Där föreslår finansutskottet att utskottet vidblir sitt tidigare förslag, dvs. att tillägget till motiveringen skulle utgå. Här har utskottet inte varit enigt utan det beslutet har tillkommit efter omröstning.

   

  Slutligen det sista ändringsförslaget under moment 45.01.01, där det också finns ett förslag om ett tillägg till motiveringen med ordalydelsen: ”Landskapsstyrelsen förelägger under budgetåret lagtinget ett lagförslag om en barnombudsman, varefter verksamheten inleds på Åland.” Där föreslår finansutskottet att lagtinget skulle anta tillägget. Beslutet har också här tillkommit efter omröstning.

   

  Herr talman!

  Jag föreslår att lagtinget antar de ändringsförslag som framkommer av klämmarna.

   

  Ltl Sarin Grufberg:

  Herr talman!

  Finansutskottet har inte beslutat att ta in den närmare motiveringen som lagtinget beslöt om i dag, nämligen den närmare motiveringen under ”Infrastrukturella investeringar”: ”Förutsatt att planeringen i Mariehamns stad slutförs och att driften garanteras används under momentet reserverade medel till badanläggning i Mariehamn.” Jag vill avisera att jag i detaljbehandlingen kommer att föreslå att lagtinget vidblir sitt beslut.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna jämte detaljmotiveringar till de delar de upptagits i a-betänkandet och därefter betänkandets klämmar. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

   

  Föreläggs således först utgifterna jämte detaljmotiveringar till de delar de upptagits i betänkandet.

   

  44.10.74 Infrastrukturella investeringar

  Konstateras att utskottet förenat sig med lagtingets beslut beträffande det av vtm Häggblom föreslagna ändringsförslaget, varför detta antecknas som lagtingets slutliga beslut.

   

  Konstateras vidare att utskottet beträffande det av ltl Sarin Grufberg föreslagna ändringsförslaget inte omfattat lagtingets beslut utan vidblivit sitt tidigare förslag. Lagtinget kan antingen godkänna finansutskottets förslag eller vidbli sitt tidigare beslut. Utskottets förslag ligger till grund för behandlingen. Begärs ordet?

   

  Ltl Sarin Grufberg: Herr talman!  Jag föreslår att lagtinget vidblir sitt tidigare beslut beträffande motiveringen: ”Förutsatt att planeringen i Mariehamns stad slutförs och att driften garanteras används under momentet reserverade medel till badanläggning i Mariehamn.

   

  Ltl Strand: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Sarin Grufbergs förslag.

   

  Ltl Englund: Herr talman! Jag vill också understöda ltl Sarin Grufbergs förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sarin Grufberg, understödd av lltl Strand och ltl Englund, föreslagit att lagtinget skall vidbli sitt tidigare fattade beslut. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja och de som röstar med ltl Sarin Grufbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sarin Grufberg: Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Englund: Herr talman! Jag understöder ltl Sarin Grufbergs förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning är begärd och har vunnit understöd. Jag ber ltl Eklöw och Andersson biträda vid omröstningen. Rösterna avges efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: nej, Sune Eriksson: nej, Andersson: ja, Englund: nej, Dennis Jansson: nej, Lindqvist: nej, Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: avstår, K-G Eriksson: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Holmberg: ja, Christer Jansson: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Erland: nej, Sune Mattsson: nej, Sarin Grufberg: nej, Sjöstrand: nej, Svensson borta, Wickström-Johansson: nej,  Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: nej, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: ja, Lindholm: nej, Karlström: ja, Harry Eriksson: ja, Boman: nej.

   

  Vid omröstningen har avgivits 12 ja-röster och 16 nej-röster. En ledamot har avstått. Lagtinget har omfattat ltl Sarin Grufbergs ändringsförslag och därmed vidblivit lagtingets tidigare fattade beslut i saken.

   

  45.01.01 Verksamhetens utgifter

  Konstateras att utskottet förenat sig med lagtingets beslut, varför detta antecknas som lagtingets slutliga beslut.

   

  Föreläggs betänkandets klämmar. Klämmarna är godkända.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 3 januari kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 16.20).