Plenum den 22 december 2003 kl. 09:30

Protokoll

 • PLENUM den 22 december 2003  kl. 9.30. (9.45).

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Winé.) Ltl Winé infann sig efter uppropet.

  29 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Meddelas att landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Camilla Gunells enkla fråga nr 2/2003-2004 kommer att avges vid plenum den 7 januari 2004. Antecknas.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 7/2003-2004 angående förordningen om bringande i kraft av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar samt republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar. (RP 4/2003-2004).

   

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till de i presidentens framställning ingående förordningarna eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Förordningarna föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till förordningarnas ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 2:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 1/2003-2004 angående växtskydd. (FR 4/2003-2004).

   

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta detsamma. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lag­förslaget för antagande. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lag­tinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs lagförslagets motivering för godkännande i enda be­handling. Diskussion. Ingen diskussion. Motiveringen godkänd i enda behandling.

   

  Ärendet är slutbehandlat.  

   

   

  Föredras för fortsatt enda behandling ärende nr 3:

   

  Finansutskottets betänkande nr 2/2003-2004 angående förslag till budget för år 2004. (FR 1/2003-2004 jämte FM 1-50/2003-2004).

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 19 december. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar, dock så att där ändringsförslag inte aviserats föreläggs huvudtitlarna i deras helhet, därefter föreläggs inkomsterna enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar, om ändringsförslag aviserats, i övrigt i sin helhet, sedan betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Föreläggs utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar.

   

  Föreläggs 41 Ht i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs 42 Ht enligt kapitel.

  42.01. Godkänt. 42.05.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag föreslår under 42.05.05 att anslaget ökas med 20.000 euro i enlighet med finansmotion nr 35.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att anslageet under moment 42.05.05 höjs med 20.000 euro i enlighet med finansmotion nr 35. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Anders Erikssons förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  42.20. Godkänt. 42.25. Godkänt. 42.30. Godkänt. 42.40. Godkänt.

   

  Föreläggs 43 Ht Kansliavdelningens förvaltningsområde enligt kapitel.

  43.01. Godkänt. 43.03. Godkänt. 43.04. Godkänt. 43.05. Godkänt. 43.10. Godkänt. 43.15. Godkänt. 43.20 Godkänt. 43.25. Godkänt. 43.27.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag föreslår att under moment 43.27.40 införs 350.000 euro enligt min finansmotion nr 48.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Eklunds förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Eklund, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit att anslaget under moment 43.27.40 höjs med 350.000 euro i enlighet med finansmotion nr 48. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer därför att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  43.30. Godkänt. 43.32. Godkänt. 43.40. Godkänt. 43.60. Godkänt. 43.70. Godkänt. 43.80. Godkänt. 43.95. Godkänt.

   

  Föreläggs 44 Ht Finansavdelningens förvaltningsområde enligt kapitel.

  44.01.

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 44.01.05 ökas med 30.000 euro i enlighet med vår finansmotion nr 34.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Eklund, föreslagit att anslaget under moment 44.01.05 höjs med 30.000 euro i enlighet med finansmotion nr 34. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer därför att verkställas. De som röstar för finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar för ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  44.05. Godkänt. 44.10. Godkänt. 44.20. Godkänt. 44.90. Godkänt. 44.95. Godkänt.

   

  Föreläggs 45 Ht Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde enligt kapitel.

  45.01. Godkänt. 45.10. Godkänt. 45.15. Godkänt. 45.20. Godkänt. 45.25. Godkänt. 45.30.

   

  Ltl Sune Mattsson: Fru talman! Jag föreslår att ett anslag om 40.000 euro upptas under moment 45.30.51 enligt min finansmotion nr 32.

   

  Ltl Ronald Boman: Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Sune Mattssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sune Mattsson, understödd av ltl Ronald Boman, föreslagit att under 45.30.51 upptas ett anslag om 40.000 euro enligt finansmotion nr 32. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sune Mattssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sune Mattsson: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Ronald Boman: Fru talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Gun Carlson och Aaltonen biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen: ja, Beijar: ja, Grönlund: ja, Eklund: ja, Anders Eriksson: ja, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Ehn: ja, Gunell: ja, vtm Sundback: ja, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: nej, Englund: nej, Runar Karlsson: ja, Lundberg: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja,  Sjögren: nej, Wiklöf: ja, Winé: avstår, Karlström: ja, Alm: nej, Sundman: ja, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 24 ja-röster och 5 nej-röster medan 1 ledamot avstått från att rösta. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  45.35. Godkänt. 45.50.

   

  Ltl Ronald Boman: Fru talman! Under 45.50.01 har jag ett förslag. Eftersom jag stöder landskapsstyrelsens ursprungliga förslag föreslår jag att finansutskottets förslag om en ökning med 21.000 euro förkastas.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag stöder ltl Bomans ändringsförslag.

   

  Under detaljbehandlingen har ltl Ronald Boman, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit att anslaget under 45.50.01 sänks med 21.000 euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Bomans ändringsförslag röstar nej, Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw: Fru talman! Jag begär öppen omröstning.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag stöder ltl Eklöws förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Gun Carlson och Aaltonen biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter  upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen: ja, Beijar: ja, Grönlund: ja, Eklund: avstår, Anders Eriksson: nej, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Ehn: ja, Gunell: ja, vtm Sundback: ja, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: avstår, Englund: ja, Runar Karlsson: ja, Lundberg: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Wiklöf: ja, Winé: ja, Karlström: ja, Alm: ja, Sundman: ja, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 26 ja-röster och 2 nej-röster medan 2 ledamöter har avstått från att rösta. Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  45.52. Godkänt. 45.54. Godkänt. 45.56. Godkänt. 45.58. Godkänt. 45.59. Godkänt. 45.70.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Under moment 45.70.75 skulle jag önska minska anslaget med 450.000 euro i enlighet med finansmotion nr 36.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Eklund, föreslagit att anslaget under momnet 45.70.75 sänks med 450.000 euro enligt finansmotion 33. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer därför att verkställas. De som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 46 Ht. Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde för godkännande enligt kapitel.

  46.01. Godkänt. 46.03. Godkänt. 46.05. Godkänt. 46.07. Godkänt. 46.09. Godkänt. 46.11. Godkänt. 46.13. Godkänt. 46.15. Godkänt. 46.17. Godkänt. 46.19. Godkänt. 46.20. Godkänt. 46.25. Godkänt. 46.32. Godkänt. 46.34. Godkänt. 46.35.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Under moment 46.35.76 önskar vi minska anslaget med 400.000 euro i enlighet med finansmotion nr 41.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Eklund, föreslagit att anslaget under moment 46.35.76 sänks med 400.000 euro i enlighet med finansmotion nr 41. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46.40. Godkänt. 46.41. Godkänt. 46.42. Godkänt. 46.44. Godkänt. 46.46. Godkänt. 46.48. Godkänt. 46.50. Godkänt. 46.52. Godkänt. 46.55. Godkänt. 46.60. Godkänt. 46.80. Godkänt.

   

  Föreläggs 47 Ht Näringsavdelningens förvaltningsområde för godkännande enligt kapitel.

   

  Ltl Camilla Gunell: Fru talman! Jag föreslår under 47 Ht ett tillägg till detaljmotiveringen enligt det förslag som utdelades här i fredags.

   

  Vtm Sundback: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Gunells förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Gunell, understödd av vtm Sundback, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under kapitel 47 enligt följande lydelse:

   

  ”Landskapsstyrelsen bör göra en sammanställning av de ansökningar som beviljats respektive avslagits gällande näringsstöd för skärgården. Avsikten är att få en bild av hur näringsstöden fördelats och vilka företagsidéer som lyckat/inte lyckats åtnjuta de befintliga näringsstöden.”

   

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Gunells ändringsförslag röstar nej.Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  Vtm Sundback: Fru talman! Jag ber om öppen omröstning.

   

  Ltl Gunell: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Gun Carlson  och Aaltonen biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop.  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen: nej, Beijar: nej, Grönlund: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Ehn: ja, Gunell: nej, vtm Sundback: nej, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: ja, Runar Karlsson: ja, Lundberg: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Wiklöf: nej, Winé: nej, Karlström: ja, Alm: ja, Sundman: ja, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 21 ja-röster och 9 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  47.01. Godkänt. 47.03. Godkänt. 47.05. Godkänt. 47.15. Godkänt. 47.17. Godkänt. 47.21. Godkänt. 47.22. Godkänt. 47.24. Godkänt. 47.26. Godkänt. 47.40. Godkänt. 47.41. Godkänt. 47.43. Godkänt. 47.44. Godkänt. 47.46. Godkänt. 47.52. Godkänt. 47.55. Godkänt. 47.58. Godkänt.

   

  Föreläggs 48 Ht Trafikavdelningens förvaltningsområde för godkännande enligt kapitel.

   

  48.01. Godkänt. 48.10. Godkänt. 48.20.

   

  Vtm Sundback: Fru talman! För att bibehålla skärgårdstrafiken på nuvarande nivå föreslår jag i enlighet med finansmotion nr 38 att anslaget höjs med 1 miljon euro.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Sundbacks förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har vtm Sundback, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit att anslaget under moment 48.20.20 höjs med 1 miljon euro i enlighet med finansmotion nr 38. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med vtm Sundbacks ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag förslår öppen omröstning.

   

  Vtm Sundback: Fru talman! Jag understöder ltl Wiklöfs förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Eliasson och Beijar biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen: nej, Beijar: nej, Grönlund: ja, Eklund: ja, Anders Eriksson: ja, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Ehn: ja, Gunell: nej, vtm Sundback: nej, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: ja, Runar Karlsson: ja, Lundberg: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja,  Sjögren: ja, Wiklöf: nej, Winé: nej, Karlström: ja, Alm: ja, Sundman: ja, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 24 ja-röster och 6 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  48.30. Godkänt.

   

  Föreläggs 49 Ht för godkännande i dess helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar till den del ändringar aviserats; i övrigt föreläggs avdelningen i dess helhet.

   

  Föreläggs Avd. 31 i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avd. 32 i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avd. 33 enligt kapitel.

  33.01. Godkänd. 33.03. Godkänd. 33.04. Godkänd. 33.05. Godkänd. 33.15. Godkänd. 33.27. Godkänd. 33.30. Godkänd. 33.32. Godkänd. 33.40. Godkänd. 33.60. Godkänd. 33.70. Godkänd. 33.80. Godkänd. 33.95. Godkänd.

   

  Föreläggs Avd. 34 i dess helhet för godkännande. Godkänd.

  Föreläggs Avd. 35 enligt kapitel.

  35.01. Godkänd. 35.50. Godkänd. 35.52. Godkänd. 35.58. Godkänd. 35.59. Godkänd. 35.70.

   

  Vtm Sundback: Fru talman! För att preventivmedelsmottagningen fortsättningsvis skall vara avgiftsfri föreslår jag ett tillägg till detaljmotiveringen enligt utdelat förslag.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Sundbacks förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har vtm Sundback, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen till moment 35.70.20 av följande lydelse:

   

  ”Lagtinget anser att preventivmedelsmottagningens tjänster skall vara avgiftsfria i likhet med det förebyggande arbete som bedrivs av barn- och mödrarådgivningen samt skolhälsovården.” 

   

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med vtm Sundbacks ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Vtm Sundback: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Gunell: Fru talman! Jag understöder vtm Sundbacks förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Eliasson och Beijar biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs enligt upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen: nej, Beijar: nej, Grölund: ja, Eklund: ja, Anders Eriksson: ja, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Ehn: ja, Gunell: nej, vtm Sundback: nej, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: ja, Runar Karlsson: ja, Lundberg: nej, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sjögren: avstår, Wiklöf: nej, Winé: nej, Karlström: ja, Alm: ja, Sundman: ja, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 21 ja-röster och 8 nej-röster medan 1 ledamot har avstått från att rösta. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Föreläggs Avd. 36 för godkännande i dess helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs Avd. 37 för godkännande i dess helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs Avd. 38 för godkännande i dess helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs de till betänkandet fogade fyra klämförslagen var för sig. Begärs ordet?

   

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt. Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt. Föreläggs det fjärde klämförslget. Godkänt.

   

  Föreläggs betänkandets allmänna motiveirng.

   

  Vtm Sundback: Fru talman! Jag föreslår en komplettering under rubriken ”Ålands hälso- och sjukvård”, en komplettering som har delats ut här tidigare.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag understöder vtm Sundbacks förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har vtm Sundback, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit ett tillägg till allmänna motiveringen under rubriken ”Ålands hälso- och sjukvård” enligt följande lydelse:

   

  ”För att det skall vara möjligt att bedöma effekterna av ÅHS:s avgiftspolitik anser lagtinget att landskapsstyrelsen skall utreda inkomsterna för olika grupper i samhället och vidta åtgärder för att säkra den ekonomiska grundtryggheten för alla.”

   

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med vtm Sundbacks förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.  Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets betänkande.

   

  Den allmänna motiveringen är därmed slutbehandlad.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls den 7 januari 2004 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.10.28).