Plenum den 23 maj 2016 kl. 14:15

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Remiss. 1

  1    Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald

  Landskapsregeringens yttrande RP 3/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016

  Remiss. 1

  2    Godkännande av ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald

  Landskapsregeringens yttrande RP 10/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 10/2015-2016

  Remiss. 3

  3    Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning

  Landskapsregeringens yttrande RP 7/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 7/2015-2016

  Remiss. 3

  4    Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning

  Landskapsregeringens yttrande RP 8/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 8/2015-2016

  Remiss. 3

  5    Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning

  Republikens presidents framställning RP 11/2015-2016

  Plenum slutar 3

   

  Plenum börjar

  Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

  Remiss

  1        Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald

  Landskapsregeringens yttrande RP 3/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016

  Remiss

  2        Godkännande av ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald

  Landskapsregeringens yttrande RP 10/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 10/2015-2016

  Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget godkännas? Godkänt.

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att båda ärenden remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Vicelantrådet Camilla Gunell

  Fru talman! Bästa lagting, vi har två presidentframställningar; Nagoyaprotokollet och konventionen om biologisk mångfald. Här har vi, i likhet med den tortyrkonvention som vi under förra mandatperioden brottades med, ett litet parallellfall. Nagoyaprotokollet hör till konventionen om biologisk mångfald. När Nagoyaprotokollet skulle skickas till Åland så upptäckte landskapsregeringen att själva huvudkonventionen om biologisk mångfald inte hade behandlats i Ålands lagting.

  Efter diskussionerna kring tortyrkonventionen så fanns väl uppenbarligen en praxis att man helt enkelt skickar huvudkonventionen till Åland, vilket nu har skett.

  Därför är det mycket bra att talmannen tillåter att de här två presenteras och debatterats som ett ärende eftersom de hänger samman.

  Nu föreslås att Nagoyaprotokollet träder i kraft genom en lagstiftning på rikshåll och nu efterfrågas Ålands lagtings åsikter i båda dessa frågor.

  Konventionen om biologisk mångfald är indirekt implementerad på Åland eftersom den reglerar europeiska kommissionens olika direktiv som berör den biologiska mångfalden och naturvården som Åland idag lever efter.

  Jag kommer inte att säga desto mera om konventionen om biologisk mångfald annat än att den är gammal. Konventionen kom redan i början av nittiotalet och i princip lever man efter den på Åland.

  I samband med den revidering som vi har i regeringsprogrammet om naturvårdslagen så kommer vi att ytterligare se om det finns någonting som behöver införlivas i vår lagstiftning som har med dessa konventioner att göra. Landskapets arbete med hållbar utveckling går också helt i linje med den här konventionen.

  I Nagoyaprotokollet finns inte heller så mycket att beröra och den har inte heller så enormt stora konsekvenser för landskapet. Det är en konvention som är tillkommen i Nagoya i Japan och därför har konventionen detta namn. Det var en biodiversitet parts konvention 2010. Nagoyaprotokollet blir att gälla i riket genom den lagproposition som också skickades nu till Ålands lagting för genomgång och godkännande.

  Nagoyaprotokollets innehåll gäller genetiska resurser, hos både vilda växter men också husdjur och odlingsväxter som berör skogsbruk och vilt- och fiskvårdsnäringarna. Det här är alla områden som Åland har behörighet över. Därför ska vi själva till några delar ansvara för att när de genetiska resurserna inhämtas till landskapet så ska det meddelas till behörig myndighet.

  Vi kommer att titta närmare på hur vi på Åland ska lagstifta i den här frågan, om det är vår miljöbyrå på landskapsregeringen eller ÅMHM som får ansvaret att ta emot anmälningar om man inför genetiska resurser till Åland.

  I riket är det en behörighet som är uppdelad på dels naturresursinstitutet och dels Finlands miljöcentral. Själva tillsynen av genomförandet av konventionen handhas av miljöministeriet.

  Man kan också analysera huruvida det finns genetisk arvsmassa och genetiskt material på Åland som är unikt därmed behöver skyddas. I landskapsregeringens analys nämns bl.a. Ålandsfåret som eventuellt kunde ha den typen av unikt genetiskt material som kunde skyddas genom lagstiftning. Om Ålandsfåret exporteras till andra länder så ska det noteras att det här är en skyddad art.

  När detta sedan kommer på plats och vi får till någon slags lagreglering på området så tror vi inte att det blir någon större rusning. Den här typen av anmälningar är ganska sällan förekommande. Det kommer till övervaknings- och tillsynsåtgärder men dock så att vi ska det klart för oss hur det ska hanteras och även vem som hanterar det framledes. Tack, fru talman.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ingen diskussion.

  Kan förslaget att remittera ärendena till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendena remitteras till social- och miljöutskottet.

  Remiss

  3        Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning

  Landskapsregeringens yttrande RP 7/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 7/2015-2016

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet  

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

  Remiss

  4        Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning

  Landskapsregeringens yttrande RP 8/2015-2016-s

  Republikens presidents framställning RP 8/2015-2016

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

  Remiss

  5        Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning

  Republikens presidents framställning RP 11/2015-2016

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls onsdag den 25 maj 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat.