Plenum den 25 januari 2002 kl. 11:15

Protokoll

 • PLENUM den 25 januari 2002 kl. 11.15.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum, förutom att ltl Lotta Wickström-Johansson har anlänt.

   

   

  Föredras ärende nr 1:

   

  Ltla Leo Sjöstrands, Roger Janssons och Lasse Wiklöfs förslag till hemställningsklämmar med anledning av lagutskottets betänkande nr 2/2001-2002 angående Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem. (RP nr 11/2000-2001 och M nr 3/2000-2001).

   

  Vid lagtingets föregående plenum bordlades behandlingen av ledamöterna Sjöstrand, Wiklöf och Roger Janssons förslag till hemställningsklämmar till detta plenum. Klämförslagen är följande:

   

  Ltl Sjöstrands klämförslag har följande lydelse:

   

  ”att lagtinget förutsätter att regeringen tillser att landskapet Ålands befolkning i Europaparlamentet skall företrädas av en på Åland vald parlamentsledamot och att Ålands lagting och Ålands landskapsstyrelse ges rätt till inflytande i den regeringskonferens som skall sammankallas år 2004 och det konvent som bereder konferensen.”

   

  Ltl Wiklöfs klämförslag har följande lydelse:

   

  ”att lagtinget förutsätter att landskapsstyrelsen i samverkan med Finlands regering tillser att landskapet Ålands befolkning i Europaparlamentet skall företrädas av en på Åland vald parlamentsledamot och att Ålands lagting och Ålands landskapsstyrelse ges rätt till inflytande i den regeringskonferens som skall sammankallas år 2004 och i den konvent som bereder konferensen.”

   

  Ltl Roger Janssons klämförslag har följande lydelse:

   

  ”att lagtinget förutsätter att landskapet Ålands befolkning tillförsäkras en egen vald representant i Europaparlamentet och att självstyrelsen ges ett inflytande under organiserade former i det konvent som förbereder regeringskonferensen år 2004.”

   

  Omröstning om klämförslagen kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att i en första omröstning ställs ltl Sjöstrands klämförslag mot ltl Wiklöfs klämförslag, därefter ställs det vinnande förslaget mot ltl Roger Janssons klämförslag och slutligen röstar lagtinget i en avgörande omröstning om huruvida det segrande förslaget skall godkännas eller inte. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

   

  Först röstas mellan ltl Sjöstrands klämförslag och ltl Wiklöfs klämförslag. Den som omfattar ltl Sjöstrands förslag röstar ja; den som omfattar ltl Wiklöfs förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

   

  Lagtinget har i denna omröstning omfattat ltl Sjöstrands klämförslag.

   

  Härefter röstas mellan ltl Sjöstrands klämförslag och ltl Roger Janssons klämförslag. Den som omfattar ltl Sjöstrands förslag röstar ja; den som röstar för ltl Roger Janssons förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

   

  Lagtinget har i denna omröstning omfattat ltl Sjöstrands klämförslag.

   

  Härefter röstar lagtinget om det segrande klämförslaget skall godkännas eller inte. Den som omfattar klämförslaget röstar ja; den som röstar för förkastande av klämförslaget röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sjöstrand:  

  Fru talman! Jag begär öppen omröstning.

   

  Ltl J-E Mattsson:

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Eklöw och ltl Jansson att biträda vid omröstningen. Omröstningen verkställs efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson borta, Englund: ja, Dennis Jansson: ja, Roger Jansson: ja, Sjöblom: nej, Sundback borta, Wiklöf: nej, Lindeman: ja, Strand: ja, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: nej, Holmberg: nej, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson borta, Wickström-Johansson: nej, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg borta, Pehrsson borta, vtm Häggblom borta, Lindholm: avstår, Salmén: nej, Sundman: ja, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 17 ja-röster och 6 nej-röster, medan en ledamot har avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har beslutat omfatta klämförslaget. Klämmens enda behandling är avslutad.

   

  Därmed är ärendet i dess helhet slutbehandlat.

   

   

  Föredras ärende nr 2:

   

  Ltl Lasse Wiklöfs förslag till hemställningskläm med anledning av näringsutskottets betänkande nr 11/2001-2002 angående utökade semesterförmåner åt vissa grupper av lantbrukare. (FR nr 5/2001-2002).

   

  Ltl Wiklöf, understödd av ltl Lindeman, har vid ärendets tredje behandling föreslagit antagande av en hemställningskläm av följande lydelse:

   

  ”lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen överväger införandet av ett nytt, per lantbruk baserat semestersystem i stället för dagens individbaserade.”

   

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att förrättas. Den som röstar för antagande av förslaget till hemställan röstar ja; den som röstar för förkastande av förslaget röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för nej.

   

  Lagtinget har beslutat förkasta förslaget till hemställan.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtingets höstsession är härmed slut. Vårsessionen inleds måndagen den 4 mars 2002, om inte presidiet därförinnan finner anledning att sammankalla lagtinget.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls således måndagen den 4 mars 2002 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 11.30).