Plenum den 3 november 2003 kl. 15:30

Protokoll

 • PLENUM den  3 november 2003 kl. 15.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  Samtliga lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Föredras ärende nr 1:

   

  Meddelande om tiden för val av

                        - lagtingets utskott

  - självstyrelsepolitiska nämnden

                        - medlemmar i kanslikommissionen

                        - justeringsmännen samt

                        - representanter i Nordiska rådet

   

  Meddelas:

  - att kandidatlistor för val av i 34 § lagtingsordningen nämnda utskott skall inlämnas till lagtingets kansli senast tisdagen den 4 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 5 november,

   

  - att kandidatlistor för val av medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden skall inlämnas senast tisdagen den 4 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 5 november,

   

  - att kandidatlistor för val av två medlemmar i kanslikommissionen skall inlämnas senast tisdagen den 4 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 5 november,

   

  - att kandidatlistor för val av tre justeringsmän jämte ersättare skall inlämnas senast tisdagen den 4 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 5 november,

   

  - att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas senast tisdagen den 4 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 5 november.

   

  Talmannen meddelar samtidigt att samtliga nämnda val förrättas för valperioden 2003-2007, förutom valet av medlemmar i Nordiska rådet som avser arbetsåret 2003-2004.

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 2:

   

  Fastställande av antalet medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

   

  Talmannen meddelar att lagtinget i början av valperioden enligt 11 § i arbetsordningen på förslag av presidiet skall fastställa  antalet ledamöter och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. Presidiet har för det val som förrättas för valperioden 2003-2007 beslutat föreslå samma antal som hittills, dvs. att sex ledamöter och fem ersättare utses. Kan förslaget omfattas av lag­tinget? Förslaget omfattat.

   

  Föredras ärende nr 3:

   

  Förslag om minsta antal ersättare i lagutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskottet, justeringsutskottet, samt stora utskottet

   

  För val av ersättare valperioden 2003-2007 i lagutskottet, finansut­skottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskot­tet och juster­ingsutskottet föreslår presidiet med stöd av 57  § arbets­ord­ningen att i specialutskotten fyra ersättare och i juster­ings­utskottet tre ersättare skall utses. Kan förslaget omfattas? Förslaget omfattat.

   

  För val av ersättare i stora utskottet föreslås att fem ersättare utses. Kan även detta förslag godkännas? Förslaget godkänt.

   

   

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående slopande av det allmänna avdraget samt ändringar i landskapsandelslagstiftningen. (FR 2/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 5 november.

   

  Lagtingets nästa plenum är onsdagen den 5 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutads kl. 15.38).