Plenum den 5 november 2018 kl. 12:00

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Föredras. 1

  1    Talmansval

  V1 2018-2018

  Val av talman

  Val av första vicetalman

  Val av andra vicetalman

  Plenum slutar 3

   

  Plenum börjar

  Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget inta talmannens plats. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var för sig val av en första och en andra vicetalman.

  Närvaroregistrering.

  Lagtingsledamoten Petri Carlsson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

  Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

  Lagtingsledamoten Tage Silander anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

  27 lagtingsledamöter är närvarande.

  Antecknas.

  Föredras

  1        Talmansval

  V1 2018-2018

  Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 93§, som föreskriver bland annat följande: ”Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel.  Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.”

  Val av talman

  Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.

  Valsedlarna avlämnas efter upprop. Jag konstate­rar att valurnan är tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Pernilla Söderlund och Johan Ehn att biträda vid rösträk­ningen.

  27 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 19 röster har avgivits för lagtingsledamot Gun-Mari Lindholm, 4 röster för lagtingsledamot Johan Ehn och 1 röst för lagtingsledamot Stephan Toivonen samt 3 blanka röster.

  Eftersom lagtingsledamot Gun-Mari Lindholm fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2018-2019.

  Val av första vicetalman

  Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

  Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Göte Winé och Britt Lundberg att biträda vid rösträkningen.

  27 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att lagtingsledamot Veronica Thörnroos har fått 16 röster, lagtingsledamot Viveka Eriksson har fått 2 röster och lagtingsledamot Jörgen Pettersson har fått 2 röster. Vidare har 7 blanka röstsedlar avgivits.

  Eftersom lagtingsledamot Veronica Thörnroos fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2018-2019.

  Val av andra vicetalman

  Slutligen förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Johan Ehn att biträda vid rösträkningen.

  27 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 24 röster har avgivits för lagtingsledamot Viveka Eriksson medan 3 blanka sedlar har avgetts.

  Eftersom lagtingsledamot Viveka Eriksson fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2018-2019.

  Talman Gun-Mari Lindholm

  Jag, Gun-Mari Lindholm, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Första vicetalman Veronica Thörnroos

  Talman! Jag, Veronica Thörnroos, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Andra vicetalman Viveka Eriksson

  Herr ålderstalman, värderade lagtingsledamöter! Jag, Viveka Eriksson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Ålderstalman Bert Häggblom

  Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.

  Talman Gun-Mari Lindholm

  Ett meddelande om valet av talman och vice talmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.

  En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat.

  Plenum slutar

  Lagtingets nästa plenum hålls idag klockan 15.30. Plenum är avslutat.