Plenum den 7 december 2011 kl. 13:00

Protokoll

 • Plenum börjar. 1

  Första behandling. 1

  1    Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012)

  Landskapsregeringens yttrande över

  Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)

  Enda behandling. 2

  2    Vtm Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman

  Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2011-2012)

  För kännedom... 2

  3    Ltl Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

  Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2011-2012)

  4    Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

  Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2011-2012)

  Plenum slutar. 2

   

  Plenum börjar

  Upprop. 26 ledamöter närvarande.

  Talman Britt Lundberg anhåller om befrielse från dagens plenum på grund av möte med riksdagens talman. Vicetalman Gunnar Jansson och lagtingsledamöterna Viveka Eriksson och Barbro Sundback anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

  Första behandling

  1        Avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2011-2012)

  Landskapsregeringens yttrande över

  Republikens presidents framställning (RP 4/2011-2012)

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Jörgen Pettersson

  Herr talman! I finans- och näringsutskottet har vi gått igenom denna framställning. De är i ärlighetens namn ofta ganska rutinmässiga. Sett ur sak har vi inte något att erinra om. Vi samtycker till framställningen.

  Däremot gick vi lite djupare in i en formulering i själva framställningen från regeringen där man skrev; ”Ålands landskapsregering har under kvartalsmötet med finansministeriet informerats om att dubbelbeskattningsavtal har undertecknats med Österrike om informationsutbyte”. Det som vi möjligen lite hängde upp oss på var uttrycket: ”landskapsregeringen har informerats”, man ställdes inför fullbordat faktum.

  Enligt landskapslagen står det väldigt tydligt i 58 § att landskapet skall underrättas om förhandlingar, alltså innan de blir verkställda. Vi tittade närmare på detta, tog reda på exakt vad som hade hänt och vi fann att i det här fallet har systemet fungerat väldigt bra. Det förekommer kvartalsmöten mellan Finlands regering och Ålands landskapsregering där alla dessa nya avtal anhängiggörs, så man är väl medveten om dem från båda sidor.

  Slutsatsen är att utskottet erfar att gången har följts i samband med dessa regelbundna kvartalsmöten. I det här fallet har finansministeriets informerat på alla sätt. För att uttrycka det kortfattat så fungerar systemet bra. Tack. 

  Minister Mats Perämaa, replik

  Herr talman! Preciseringen var säkert på sin plats. De nyss nämnda kvartalsmötena kom till stånd under förra mandatperioden genom en överenskommelse mellan den dåvarande landskapsregeringen och den dåvarande finansministern, nuvarande statsminister Katainen. Det är bra att höra att system som har igångsatts nu också fungerar i praktiken.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande.

  Lagförslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.

  Enda behandling

  2        Vtm Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman

  Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2011-2012)

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. Lagtinget har således befriat lagtingsledamoten Gunnar Jansson från uppdraget som lagtingets första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2011-2012. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Med anledning av beslutet kommer ett fyllnadsval av en första vicetalman att förrättas vid plenum den 12 december 2011. Antecknas.

  För kännedom

  3        Ltl Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

  Talmanskonferensens framställning (TMK 2/2011-2012)

  4        Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

  Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2011-2012)

  Båda ärenden kommer att upptas till behandling vid plenum den 12 december 2011.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls den 12 december 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat.