Plenum den 7 januari 2019 kl. 14:00

Protokoll

 • Meddelande. 1

  Enda behandling. 1

  1    Ändrade avgiftsgrunder i vården

  Vtm Veronica Thörnroos klämförslag

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2018-2019

  Remiss. 2

  2    Godkännande av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen

  Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018

  Remiss. 2

  3    Blankettlag om dataskydd

  Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2018-2019

  Remiss. 3

  4    Tips, lottospel och tidigare spelprodukter på Åland

  Medborgarinitiativ MI 1/2018-2019

  För kännedom.. 16

  5    Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2018-2019

  Landskapsregeringens svar RP 4/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 4/2018-2019

  6    Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

  Landskapsregeringens svar RP 3/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019

  Plenum slutar 17

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering.

  Vicetalman Veronica Thörnroos och anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

  Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

  26 ledamöter är närvarande.

  Antecknas.

  Meddelande

  Ledamöterna ombeds ha beredskap för plenum fredagen den 18 januari kl. 09.30.

  Enda behandling

  1        Ändrade avgiftsgrunder i vården

  Vtm Veronica Thörnroos klämförslag

  Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2018-2019

  Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2018-2019

  Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling den 9 januari 2019.

  Remiss

  2        Godkännande av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen

  Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018

  Ärendet avförs från dagens lista och upptas vid ett senare plenum.

  Remiss

  3        Blankettlag om dataskydd

  Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2018-2019

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Minister Nina Fellman

  Fru talman! Här kommer nu nästa steg på i den åländska implementeringen av EUs dataskyddsförordning och dataskyddsdirektiv, vars syfte är att skydda fysiska personers personuppgifter gentemot myndigheter, företag samt i samband med polisens verksamhet.

  Förordningen och direktivet gav upphov till ett stort lagstiftningsbehov, som i många medlemsstater blivit fördröjt, trots att förordningen blev direkt tillämplig inom unionen från och med maj ifjol.

  Den första delen av den åländska lagstiftningen, som berör skyddet av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen, godkändes här av lagtinget 21.11 2018.

  I denna andra del görs rikets allmänna dataskyddslagstiftning gällande behandling av personuppgifter inom den privata sektorn och polisen. Syftet är att få en enhetlig behandling av skyddet av personuppgifter. Fördröjningen i implementeringen beror främst på att man på rikssidan inte antagit de aktuella lagarna förrän i november. Lagstiftningen om polisens verksamhet som görs gällande på Åland har ännu inte slutbehandlats i riksdagen och utskottet och lagtinget bör därför i behandlingen av propositionen i avvakta vad som händer i riksdagen. Landskapsregeringen kommer förstås att följa utvecklingen och förse utskottet med all information som behövs.

  I detta lagförslag utses den åländska Datainspektionen till tillsynsmyndighet, men det är landskapsregeringens åsikt och avsikt att när lagen är antagen ska tillsynen av blankettlagens tillsynsområden genom en överenskommelseförordning överföras till rikets dataombudsman. Preliminära diskussioner kring detta har förts med justitieministeriet, och det finns ett utkast till förordning.

  Landskapsregeringens bedömning är att konsekvenserna av lagförslaget för privata företag på Åland är marginell. Många har redan i sin verksamhet vidtagit åtgärder utgående från att direktivet redan blev tillämpligt redan i maj. För privatpersoner innebär det ett starkare skydd för den enskildas integritet, att man har rätt i förhållande till företag, polisen och myndigheter att skydda sina personuppgifter och bli glömd om man så vill, att all lagring av personuppgifter måste ske i stöd av lag.

  För Ålands polismyndighet kan förslaget innebära betydligt ökade kostnader, bl.a. för anpassning av IT-systemen till direktivets krav, de kostnaderna är ännu inte är färdigt utredda, men vi förutser att det kan bli kostnader.

   

  Med den här sammanfattningen så överlämnar jag lagförslaget till lagtinget, och hoppas på en snabb behandling eftersom EU-kommissionen redan inlett ett överträdelseförfarande med anledning av den sena implementeringen. Tack, talman.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Remiss

  4        Tips, lottospel och tidigare spelprodukter på Åland

  Medborgarinitiativ MI 1/2018-2019

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Minister Nina Fellman

  Fru talman! Låt mig inledningsvis säga att jag har full respekt för initiativtagarna, de 1 600 ålänningar som har undertecknarna det är frustrerade över händelserna, och det faktum att en snabb lösning på problemet dröjer. Vi hade alla önskat en snabbare och enklare process. Ingen hade väl varit gladare än jag om något jag gör mötts med glädje och uppskattning.

  Jag vill här redogöra för landskapsregeringens arbete med frågan, och de problem som vi bedömer att fortfarande måste lösas.

  Ända sedan november 2018 när den här frågan kom till vår kännedom, att Veikkaus inte avsåg att söka speltillstånd på Åland, så har vi kontinuerligt arbetat med den, både på politisk nivå och framförallt inom förvaltningen.

  Det är inte en fråga som kan lösas av landskapsregeringen ensam, utan måste lösas i samarbete mellan landskapsregeringen, inrikesministeriet, polisstyrelsen i Finland och Veikkaus.

  Landskapsregeringen har under det året som gått kontinuerligt fört diskussioner med alla inblandade parter; med de två ministrar som har varit ansvariga under den här perioden, med tjänstemän vid inrikesministeriet, med polisstyrelsen och med Veikkaus.

  Hur man än går vidare med den här frågan så har landskapsregeringen inte möjligheter att tvinga Veikkaus att ansöka om speltillstånd på Åland. Skulle Veikkaus välja att ansöka idag så skulle tillståndet högst troligt beviljas, men Veikkaus anser, efter ingående diskussioner med tillsynsmyndigheten Polisstyrelsen samt inrikesministeriet, att de inte har juridiska möjligheter att verka på Åland under rådande omständigheter.

  Det har anförts att problemet skulle var den åländska lotterilagen som antogs under den förra mandatperioden. Det är inte landskapsregeringens bedömning, utan snarare att situationen är en följd av EU-kommissionens väldigt ingående granskning av det finländska spelmonopolet.

  Frågan är juridiskt komplicerad. En lösning förutsätter lagändringar både av landskapslagstiftning och av rikslagstiftning.

  Mot bakgrund av den hårda granskningen från EU och Veikkaus tidigare bekymmer med kommissionen har inrikesministeriet även framfört att man vill inhämta kommissionens godkännande till den lösning rörande Veikkaus verksamhet på Åland som vi kommer fram till. Det blir alltså en ingående granskning också av den lösning som vi gör.

  En kartläggning över problemen har gjorts och olika lösningar har diskuterats mellan alla berörda parter. Det fortsätter vi med. Nästa inplanerade möte med inrikesministeriets tjänstemän kommer att hållas nu i januari.

  Som exempel måste följande oklara frågor lösas: Eftersom Veikkaus inte kan bedriva konkurrerande verksamhet borde det i landskapslagen finnas en bestämmelse som förbjuder andra spelbolag än PAF och Veikkaus att verka på Åland. Veikkaus kan inte verka i konkurrens med ett annat spelbolag.

  Det borde också finnas spelregler på Åland som begränsar spelandet, gränser för penningöverföring, högsta tillåtna belopp på spelkontot osv. Ett sådant detaljerat regelverk som man har i finsk lagstiftning skulle riskera att påverka även PAFs verksamhet i stor utsträckning, om det inte går att avgränsa reglerna enbart till Veikkaus.

  I den åländska landskapslagen finns inga definitioner av olika penningspel, vilket efterfrågas av riksmyndigheterna, för att man i deras lagstiftning har det så. Vi måste utreda vilka konsekvenserna blir för PAF om vi inför ett sådant regelverk.

   Bestämmelserna rörande marknadsföring av spel är olika i riket och i landskapet och det bör granskas närmare om det fungerar eller om landskapslagen borde ändras på denna punkt. Detta kan i så fall få konsekvenser även för PAF.

  Veikkaus har framfört att man skulle vilja ha ett tillstånd för internetspel på Åland, medan landskapsregeringen anser att ett sådant tillstånd inte behövs eftersom vi i vår lagstiftning beviljar generella tillstånd.

  Det finns frågor som måste ställas i den här processen. Vi måste veta att vi sätter ner foten där isen håller. Hur mycket vill vi ändra i vår lagstiftning som idag är uppbyggd för att passa åländska förhållanden och PAF? I den förra landskapsregeringen och i det förra lagtinget hade man kunnat välja att gå in för en lotterilag som var en blankettlag, där man skulle ha följt den finska lagstiftningen. Lagtinget valde då att inte göra detta.

  Hur mycket är man i riket villig att jobba med frågan? Det har funnits en positiv inställning på politisk nivå, också från inrikesministeriet, att hitta en lösning, men frågan har inte prioriterats högst av alla tjänstemän som har haft annat på sitt bord också.

  En lösning förutsätter en överenskommelseförordning som överför tillsynen av Veikkaus verksamhet på Åland till Polisstyrelsen i Finland och till inte vår lotteriinspektion.

  Om vi i detta skede vänder oss till Sverige och Svenska spel stänger vi dörren för en lösning med Veikkaus, som inte kommer att verka i konkurrens med ett svenskt spelbolag. Svenska spel är, liksom Veikkaus, sitt eget bolag med sina egna prioriteringar och beslut. Inget garanterar att det finns ett intresse av att etablera sig här, och ingen inom landskapsregeringen kan beordra att så ska ske.

  Landskapsregeringen har hela tiden jobbat med siktet inställt på att lösa frågan, därför att den berör många ålänningar och det har upplevts som djupt orättvist att inte ålänningar, liksom andra finländare, får spela på lotto och stryktips, och förstås för de spelombud som gått miste om betydande inkomster för att detta inträffade.

  Hur gärna vi än skulle vilja lösa frågan så har det visat sig vara en mycket längre och mer komplicerad process än vi kunde ana från början. När jag träffade minister Risikko för ett år sedan så var vi båda övertygade om att en lösning skulle hittas till våren. Det fanns t.o.m. planer för ministern att komma hit och inviga återupptagandet av Veikkaus spel på Åland. Tyvärr blev det inte så, men det är alltså varken illvilja, ointresse eller brist på ansträngning som ligger bakom.

  Vi fortsätter att jobba för en lösning och hoppas att vi ska nå den inom en rimlig tid. Tack, talman.

  Vtm Viveka Eriksson, replik

  Talman! Liberalerna håller i sak väldigt mycket med dem som har skrivit under medborgarinitiativet, precis som ministern sade. Vi såg det som ett jättestort bakslag att ålänningarna inte kan delta i spelen och även det ekonomiska avbräcket som det medför för många.

  Vi vet också att landskapsregeringen inte har sparat på någon möda för att få det här ärendet på rätt bog. Jag ser samtidigt det här som en möjlighet för lag- och kulturutskottet att fundera på det här, analysera frågan, kanske också vända på nya stenar och kanske också bistå i arbetet att försöka hitta en lösning framåt.

  Jag vill ändå tacka landskapsregeringen för att ni har gjort ett jättejobb, det vet jag om.

  Minister Nina Fellman, replik

  Tack, talman! Jag ser också fram emot lag- och kulturutskottets genomgång av frågan. Finns det idéer som hittills inte har kommit fram eller diskuterats så är det naturligt bara positivt.

  Jag vill ändå poängtera att det lösningen finns här, en del av den, och en del av den måste göras på rikssidan och även inom Veikkaus. Det är ett lagarbete att hitta lösningen.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Göte Winé, replik

  Tack minister Fellman för det förtydligandet. Det är egentligen bra att det här medborgarinitiativet har kommit så att man får lyfta upp den här frågan. Det är en fråga som berör många.

  Jag satt själv i lag- och kulturutskottet under den förra mandatperioden när lagen om lotteriinspektionen togs upp. Det var aldrig heller ens diskussion om en blankettlag, eftersom det var väl egentligen ingen som ville att Polisstyrelsen i Finland skulle börja granska t.ex. PAF, vilket skulle ha skett i så fall.

  Ser minister Fellman en överenskommelseförordning som skulle granska Veikkaus spel på Åland - om vi kommer så långt att vi får Veikkaus att bedriva spel - som en möjlighet att gå framåt? Skulle det göra att Veikkaus sväljer betet och vill ha verksamhet på Åland? Nu verkar det mera som att Veikkaus inte vill komma till Åland.

  Minister Nina Fellman, replik

  Som jag uppfattar det så finns det nog en uttalad vilja hos Veikkaus att bedriva spel på Åland. Det har man sagt i alla de diskussioner som vi har fört. Men utgående från deras tillsynsmyndighet, Polisstyrelsen, så säger de att de inte kan göra det i det här juridiska läget.

  Bedömningen har också varit att den framkomliga vägen, efter att polisstyrelsen har varit mycket tydligt på den punkten, är att man måste ha tillsynen över hela Veikkaus verksamhet. En överenskommelseförordning skulle vara vägen att gå, men det räcker inte bara med det utan det måste också åtföljas av lagändringar både i Finland och på Åland.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack, talman! Det här är en fråga som av förståeliga skäl har väckt mycket irritation bland ålänningar som har olika spelformer som en fritidshobby.

  Kan minister Fellman hålla med om att det här är ett sätt att visa från Helsingfors sida att självstyrelsen inte bara ska vara till nytta för ålänningarna, utan ska användas för att skada ålänningarna i vardagen. Är det en tolkning som ministern, efter sina många samtal till Helsingfors också i den här frågan, skulle vara benägen att hålla med om? Man skapar problem för Åland som inte är juridiskt hållbara. Ministern sade just att en överenskommelseförordning inte skulle vara en möjlig metod nu enligt polisstyrelsen, när vi de facto till och med överför maktbefogenheter över enskilda individer med det instrumentet idag.

  Minister Nina Fellman, replik

  Tack, talman! Jag skulle inte vilja uttrycka mig som så att det finns illvilja i riket, att man vill straffa ålänningar. Som i alla andra frågor så finns det de som vill oss väl och de som kanske har en annan agenda.

  I våra diskussioner med inrikesministeriet, med ministern, så har det ändå förts diskussioner i en mycket konstruktiv anda med den uttalade viljan att hitta en lösning.

  När det gäller överenskommelseförordningen så är den en del av lösningen. Man har tydligt framfört både från Veikkaus och från inrikesministeriet att det som Polisstyrelsen ska ha tillsyn över bör överensstämma så nära som möjligt den finländska lagstiftningen och den åländska. Det är därför som vi har suttit och benat i paragrafer för att fundera vad som behöver samordnas i den åländska lagstiftningen för att vi ska få det att fungera.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Med tanke på förestående förhandlingar och pågående process så förstår jag mycket väl att ministern inte vill vara så tydlig vad gäller budskapet. Även i den här frågan får man en känsla av att det är tjänstemännen som styr dagens Helsingfors. Det tycker jag att vi har fått bekräftat också i samband med den pågående revisionen av självstyrelsesystemet. Självstyrelsens framtid står och faller med tjänstemännens vilja att medverka till hållbara lösningar. Det hjälper inte med politiska överenskommelser som minister Fellman och dåvarande minister Risikko uppnådde, utan det krävs mycket mera. Det krävs en juridisk process som också ska syfta till en lösning.

  Alla ålänningar som har varit föremål för polisanmälningar, åtal och rättegångar med anledning av PAF och jag tror att detta är någonting som vi får vänja oss med också i framtiden. Det finns sådana i Helsingfors som alltid kommer att försöka lägga krokben för Ålands penningautomatförenings verksamhet.

  Minister Nina Fellman, replik

  Tack, talman! Jag ser att en lösning på den här frågan förutsätter att man inte stänger några dörrar eller att pekar finger på någon av de instanser som ska medverka till en lösning. Det förutsätter seghet, att man stretar på även om det är de små och krångliga detaljerna som vi behöver lösa och därför håller jag mig mer diplomatisk till frågan än ltl Jansson.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack, fru talman! Tack minister Fellman. Vi vet om att Veikkaus omsatte ungefär 3,5 miljoner på Åland och det var cirka 190 000 euro i provisioner, så det här är ett stort inkomstbortfall för dem som har haft den här verksamheten.

  Jag förstår att man har gjort det här medborgarinitiativet. Det finns också många ålänningar som känner sig diskriminerade för att de inte har möjligheten att spela. De känner sig orättvist behandlade gentemot andra i Finland.

  Det är också bra att man kan spela över disk hos ombud, det är spelsäkert och personalen har utbildning. Det är mycket bättre än att sitta och spela på nätet.

  Vet ministern hur läget är när det gäller ATG? ATG är också väldigt viktigt för oss ålänningar när det gäller hästsporten. Jag har också förstått att det finns en viss risk nu (… taltiden slut).

  Minister Nina Fellman, replik

  Tack, talman! Jag kan inte uttala mig om läget när det gäller ATG. Det har inte kommit till landskapsregeringen, till den nivån, att det skulle finnas någon diskussion med oss. Det är ju samma lagstiftning och samma regelverk som gäller för alla spelbolag som söker speltillstånd på Åland.

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack, fru talman! När det gäller ATG-spel har jag som är ganska okunnig fått information. Vi var på ett informationstillfälle som Ålands Framtid höll. De pengar som kommer in via ATG går ju faktiskt till hästnäringen och till hästsporten. Det är ju jätteviktigt att vi verkligen håller ögonen på det. Jag är glad att det tas upp nu och att det kommer till lag- och kulturutskottet. Jag vet att landskapsregeringen verkligen har tittat konstruktivt och försökt hitta lösningar på problemet. Men det är kanske bra om vi är ännu fler som tittar på det nu, för det är dock väldigt många som vill ha den här möjligheten.

  Minister Nina Fellman, replik

  Jag vill kommentera det att ålänningar känner sig orättvist behandlade i förhållande till resten av befolkningen i Finland, det tror jag att har varit en av drivkrafterna faktiskt också på rikssidan. De som inte har varit inte insatta i den frågan har sagt: ”Nej vad menar de? Varför skulle inte ålänningar få spela?” Man förstår inte varför inte det skulle vara tillåtet och ser inte heller något motiv för det. Att Veikkaus kunde sälja för 3,5 miljoner så betraktades inte i Finland som någonting negativt. Det är juridiken och den stränga kontrollen av monopolet som är problemet.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Runar Karlsson, replik

  Fru talman! Vårt eget bolag PAF har ju under många år framgångsrikt verkat inom spelbranschen. De har kunnat konkurrera på en global marknad, har idag en god ekonomi och en jättestor stab med stora kunskaper.

  Har landskapsregeringen på allvar försökt sätta sig ner och diskutera med PAF om PAF istället skulle arrangera lotto och stryktipsverksamhet på Åland?

  Minister Nina Fellman, replik

  Tack, talman! I diskussionerna så har vi självklart kontinuerligt haft kontakt också med PAF både när det gäller hur lösningar för framtiden kan se ut och frågan har ställts och diskuterats med PAF. Det besked som vi har fått från PAF är att det inte är aktuellt för PAF att börja med lottospel och då är det framförallt frågan om ekonomin. Att ordna ett lottospel skulle bli väldigt dyrt för en så liten befolkning som Åland har. Även om man använder sig av någon slags försäkringslösning så skulle vinsterna blir väldigt dyra.

  Ltl Runar Karlsson, replik

  Fru talman! Det är ju uppenbart att PAF inte vill ha den här verksamheten av någon anledning. Jag tycker faktiskt att regeringen borde trycka på som ägare och mer eller mindre tvinga dem att göra det. Ekonomiskt är det helt möjligt. För det kan ju inte vara så att ålänningarna har varit en tärande del av Veikkaus spelmarknad. Ålänningarna har också varit närande med input av pengar, precis som vilka finländare som helst. Det går att arrangera en rejäl pott från början och på det sättet kunna ha en hög vinst. Att en ålänning eventuellt skulle få sju rätt på lotto är jätte osannolikt, men om viljan finns så finns det nog också en möjlighet och kunskapen måste ju finnas för PAF har gjort mycket svårare saker än detta. Jag hoppas att ägarna försöker trycka på att det här är ett reellt alternativ. Jag tror nog att vi på Åland klarar av det här.

  Minister Nina Fellman, replik

  Den frågan vi diskuterar nu handlar ju främst om Veikkaus spel på Åland.

  När det gäller PAF och ägarstyrningen så är jag egentligen inte rätt minister att uttala mig. Jag uppfattar inte heller att landskapsregeringen ska gå in och beordra ett landskapsägt bolag att börja med viss sorts verksamhet, om de själva bedömer att det inte är ekonomiskt försvarbart.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Bert Häggblom

  Tack, fru talman! Vi ska komma ihåg vad det står i det här initiativet. 1 607 personer har lämnat in det och på 16 dagar lyckades de samla ihop dessa namn. Det är väl unikt i sig.

  Det sägs ingenting om vem som ska anordna spelen. Det är neutralt. Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vidta lagstiftningsåtgärder så att Ålands folk har möjlighet att spela på tips och lottospel och spelprodukter som tidigare har funnits i landskapet, men det säger inte att ett visst bolag ska sköta det.

  Med den lagstiftning vi har idag så är det penningautomatföreningen som har det här och de har en politisk styrelse. En politisk styrelse är tillsatt av landskapsregeringen. Jag har själv suttit i styrelsen och jag var också åtalad när jag satt i PAF-styrelsen då när vi började med internetspelen. Då vågade vi göra det.

  Idag är penningautomatföreningen som en fet katt, man jagar inte längre. Det diskuterades att ordna egna spel. Man har då gjort den politiska bedömningen - det har aldrig varit enigt i de här frågorna - att man inte ska göra det så länge Veikkaus var här. Nu är Veikkaus inte här. Vad är det som hindrar? Visst har ju penningautomatföreningen ordnat skraplotter efter det att Veikkaus tog bort sina spel. Man säljer ju skraplotter idag, det har man ordnat efter det här.

  Det är frågan om vilja och väg. Det har jag alltid sagt, om vi ska att spelbolag i landskapet så ska det också vara accepterat av vår egen befolkning. Det är det inte nu.

   Juridiken är i skick. Om man vill köra det spåret så är det möjligt, inte är det något problem. Juridiken är i skick och allting. Det är bara frågan om politik och vilja. Det kanske inte finns en vilja från andra sidan, det ska inte jag uttala mig om, jag har inte den kunskapen idag. Men det hindrar inte att man ordnar spel.

  När man säger att det inte är möjligt så är det precis som ltl Holmberg-Jansson sade, det spelas för 3,5 miljoner per år för det finska statliga bolaget. Visst är det attraktivt. Skulle man inte ha de spelen och den avkastningen som penningautomatföreningen har idag så skulle det ha varit jätteintressant. Vi ska veta att penningautomatföreningens inkomster byggde tidigare hela tiden på vår färjnäring. Det var där man byggde upp verksamheten. Verksamheten på landsidan har aldrig genererat mycket pengar. Färjnäringen har varit en stor del där man haft möjlighet.

  Det här är ingen ny fråga i penningautomatföreningens styrelse heller. Det går att försäkra en stor vinst som medför att om någon får full pott så får man vinsten. Man behöver inte fundera ut hur det ska fungera.

  Man bör titta på de möjligheter som finns. Eftersom man inte kommer någon vart med förhandlingarna på rikssidan så har vi den här möjligheten. Nog kan landskapsregeringen ställa det kravet också mot vårt spelbolag. Det är vi själva som styr det. Vill vi själva styra vår utveckling så ska vi väl använda de möjligheter vi har.

  ”Oss väl och ingen illa”, det är väl den politiken som landskapsregeringen ska föra eftersom man inte vill skapa dåliga relationer, vilket det är frågan om. Det här är frågan om relationspolitik. Ibland kanske rädslan gör att det inte blir några resultat, tyvärr. Det har varit tuffa tider i den här spelbranschen mellan landskapet och riket. Det finns en av avog inställning, det ska inte någon sticka under stol med. Så är situationen med detta spel och det är det som gör att man ibland är rädd för att skapa lösningar.

  Ålands befolkning är missnöjda med dagens situation och då bör man göra något.

  Det är lätt för vilken ålänning som helst att gå in och spela på vilka spel som helst i världen för dem som har internetuppkopplingar. Var och en kan gå in och spela överallt i världen. Det kostar ju mera än vad det kostar i det landet där spelet finns, den möjligheten finns, men då får vi inte pengar tillbaka till landskapet som man får på spelverksamhet idag.

  Jag hoppas att vi utskottet kan titta på det här. Frågan är hur långt vi kommer för det är landskapsregeringen som ska jobba med de här frågorna. Det är bra att vi har en genomgång i lagtinget och också i utskottet så att lagtingsledamöterna får en insyn i spelbranschen.

  Jag har haft fördelen att jobba både här hemma och i Sverige med det. Det är en intressant sak.

  EU-lagstiftningen skulle ha varit hårdare idag och ställt högre krav på Finland också, som man har gjort i Sverige idag där man har licenser som också det åländska spelbolaget fått, det har också diskuterats. Från EU var det nog meningen att det skulle vara fri rörlighet på det här området. Men med de problem som EU har idag så har man inte följt upp den här saken. Monopolet skulle bort, men så har det inte blivit. Tack.

  Ltl Tage Silander, replik

  PAF kan ju vara intresserade av den här verksamheten i den här nya världen som vi är i nu när inte Veikkaus är här. Möjligen har man funderat på de här sakerna. Det gäller att man kan presentera produkter som är snarlika dem som vi hittills har köpt av Veikkaus för att det ska bli en framgång, antar jag.

  Har ledamoten några synpunkter på det faktum att då löser vi problemet med att vi alla får spela på ungefär samma spel som vi har spelat på tidigare, men ombuden lär inte bli väldigt mycket lyckligare av den omständigheten eftersom det antagligen kommer att vara nätspel?

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack, fru talman! Idag är det möjligt att göra terminaler. Tekniken finns ju, det är inget problem med det. Det är bara att köpa in den.

  För att inte ha åldersdiskriminering så bör man också ha möjlighet att folk kan besöka en fysisk försäljare som också ser till att spelberoendet och annat är i skick så att det inte blir fel. Det är också viktigt för de spelombud som har funnits i landskapet idag så har ju också varit utbildade på det här området och ska granska det.

  Däremot ska vi komma ihåg att Polisstyrelsen aldrig har utövat någon fysisk kontroll i landskapet.

  Ltl Tage Silander, replik

  Tack för det. Jag tror att PAF blir ännu mera betänksam om man ska ordna en massa spelställen runtom på Åland. Jag vet inte om det är så, med det känns som en försvårande omständighet.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack, fru talman! Det viktigaste är att vårt spelbolag också är accepterat av oss ålänningar och då ska vi också ställa lite krav. Det ska också vara lite obekvämt för det spelbolag som finns i landskapet i så fall.

  Man tog till exempel bort i Bingolotto, varför gjorde man det? Ja, för att vinsten i förhållande till de andra inkomsterna var så små. Men ålänningarna gillar Bingolotto, vill se på Sveriges TV och spela. Nu har man tagit bort detta, och det var också godkänt av Sverige. Bingolotto var ett spel som bara får vara inom Sverige, men eftersom det var ett folkspel så accepterade man att det fanns på Åland. Det tyckte jag var jättebra. Det var PAF som tog bort det, ingen annan.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Göte Winé, replik

  Det är intressant det som ltl Häggblom lyfte upp. Man har diskuterat om man kan ha ett eget lotteri eller ett eget tips. Det skulle vara en intressant sak. Senast för tre veckor sedan så diskuterade vi ett gäng här om vi skulle kunna ha det genom PAF, men då blir det troligtvis på internet och kanske inte genom ombuden på samma sätt. Det är ändå en intressant sak att gå vidare med.

  När man är med i Veikkaus så är det en ganska stor omsättning på lilla Åland. Omsättningen kanske inte blir lika stor och därigenom inte spänningen i matcherna när det gäller tips. Möjligheter till vinster är mindre för att det blir så pass liten omsättning. Vad säger ltl Häggblom om det?

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack, fru talman! Det är väl närmast inom lotto som man kan ha försäkringar som gör att man har storvinster försäkrade om de går ut. I stora bolag t.ex. i USA och i andra länder även i Sverige så när det gäller trisslotter så delar man inte ut vinsten med en gång utan man får välja att ta ut vinsten på 30 års sikt. Man kan också göra så att en vinst kommer att delas ut under 30 år till exempel, då är risken för spelbolaget också mindre. Det är inte ovanligt, det finns lösningar på det här och det har det funnits tidigare också. De utredningarna tror jag också finns inom vårt eget spelbolag.

  Ltl Göte Winé, replik

  Tack, talman! Tack ltl Häggblom för förtydligandet. När vi diskuterade det här, jag och den här personen som också har varit med och skrivit under medborgarinitiativet, så ville personen ha Veikkaus så att man har den möjligheten. Här tror jag att det är viktigt att man verkligen tydliggör vad man vill få ut av det här. Jag känner att det finns olika möjligheter till lotto och det finns olika möjligheter att gå vidare.

  Vad jag har förstått i det här medborgarinitiativet så vill de ha möjligheten till Veikkaus. Där tror jag att man behöver vara tydlig, det är en sak som man behöver titta på. Jag är inte emot att man ser på egna lösningar. Däremot är jag lite skeptisk till att vi sitter och här börjar diskutera vilken verksamhet PAF ska ha och inte ha. De måste nog kunna agera själva tycker jag. Vi har lite lätt för att lägga oss i.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack, fru talman! Eftersom det är monopollagstiftning, vi har inte licenser så lägger sig politiker och landskapsregeringen i det. Vi har egen lagstiftning. Penningautomatförening har ensamrätt på det här och därigenom är det en politisk styrelse som är tillsatt av Ålands landskapsregering. Det är politiker som styr verksamheten. Det är upp till var och en hur vi vill ha det.

  Möjligheterna finns, vägen finns bara viljan finns.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Axel Jonsson

  Tack för ordet, fru talman. Det här ju en fråga som vi fått diskutera många gånger under den här mandatperioden, egentligen ända sedan Veikkaus bestämde att lägga ner stryktipset på Åland i januari 2017. Det har alltså gått två år, mer eller mindre, sedan den här problematiken uppstod på olika sätt och i olika omgångar. Men redan då kunde man tydligt se att tendensen att man vill dra sig bort från Åland och det var någonting som inte riktigt stämde.

  Ålands Framtid lyfte frågan i december 2017 när man då annonserade att man drar bort samtliga spel från Åland från Veikkaus sida, strax efter budgetbehandlingen. Vi fick svaret av ministern att man jobbar på saken och man ska se till att i första hand få tillbaka Veikkaus.

  Sedan den 10 januari 2018 så går ansvarig minister Fellman ut och säger att det är mycket sannolikt att vi har Veikkaus tillbaka den här sommaren, sommaren som passerade, men fortsättningsvis har vi ingen lösning på problematiken.

  I samband med den sommaren så väckte vi frågan på nytt under en frågestund i Ålands lagting där vi då fick svaret att Veikkaus inte kommer tillbaka under sommaren, men att man fortsättningsvis jobbar på en lösning för att komma till rätta med problematiken. Och att man i det skedet, fortsättningsvis, inte ville närma sig Svenska Spel för att man kan störa de här förhandlingarna som pågår österut.

  Frågan jag tycker att vi ska ställa oss är: Hur länge ska vi vänta på den goda viljan i Helsingfors, när man dessutom då tydligt gick ut i den 10 januari 2018 gemensamt och sade att man har en lösning på gång i en överenskommelseförordning som ska lösa de här problemen? Vi har fortfarande inte, ett år senare, sett röken till lösning på problematiken.

  Lägger vi handen på hjärtat och frågar oss hur många här i salen som tänker sig att man har en vilja att man prioriterar den här frågan i Helsingfors i ljuset av de diskussioner som pågår om spelmarknadens framtid i Finland, så tror jag att vi är många som inte har särskilt höga förhoppningar om att Helsingfors ska lösa den här problematiken åt oss.

  Därför tycker jag att det är bekymmersamt när minister Fellman, i princip hela anförande som hon höll nyligen, ägnar sig åt att säga att det är juridiskt svårt, det är många parter som är inblandade och det kräver tid och seghet.  Efter två års diskussioner ska vi fortfarande tå fram tid och seghet och titta på juridiska komplexa problem och vänta på att en god vilja uppstår i Helsingfors för att lösa den här problematiken. Jag ställer mig verkligen frågan om det är rätt väg att gå i det här sammanhanget, att fortsätta på det spår som uppenbarligen inte ger frukt i det här sammanhanget.

  Tittar vi på frågan och lyfter perspektivet lite och ser det ovanifrån, så vad har vi egentligen för förutsättningar att lösa den här problematiken själva? Jo, vi har egen lagstiftning vi har behörighet på området. Vi har en självstyrelse att använda. Vi har ett eget helägt spelbolag, PAF, som ltl Karlsson lyfte fram i replikskiftet här nyligen. Vi har goda kontakter västerut. Vi har erfarenheter av samarbete med ATG via ombud.  Vi har ett spel som har försvunnit som omsätter mångmiljonbelopp som går åländska ombud förbi och också för dem som organiserar spelet, Veikkaus i det här fallet.

  Jag tycker att förutsättningarna överlag pekar på att vi har alla möjligheter att lösa den här problematiken på olika sätt. Men ska vi stirra oss blinda på det spår som bär österut och titta på hur man har gjort saker tidigare, så verkar det inte särskilt sannolikt att man får en lösning till stånd. Särskilt med beaktande av att man redan har sagt att man är överens om hur man ska gå vidare men inte kan presentera en lösning för lagtinget ett år senare trots utfästelser.

  Det uns av naivitet som jag tycker att finns i det resonemanget med tanke på att det har gått så lång tid och att alla de här diskussionerna fortfarande idag inte har lett fram till någonting så skulle jag vilja att vi verkligen skulle tänka om och också börja titta på andra alternativ.

  Ålands Framtid har förespråkat att vända oss västerut, alternativt ta fram en egen lösning på den här problematiken för att säkerställa ålänningarnas tillgång till spel. Jag tycker att det är synd att inte landskapsregeringen ännu idag verkar ha utvärderat det alternativet eller ha tittat på allvar på vilka möjligheter vi kan använda för att få till stånd en sådan lösning.

  Så därför tycker jag att det är välkommet att medborgarinitiativet kommer just nu och att lag- och kulturutskottet får en möjlighet att fördjupa sig i frågan. Från lagtingets sida kan vi förhoppningsvis ge tydliga direktiv om hur man ska gå vidare med den här frågan fortsättningsvis. Det verkar inte som om landskapsregeringen prioriterar några andra alternativa vägar än att återupprätta de gamla strukturer som har funnits.

  Ska vi vara riktigt ärliga så tror jag inte att vi kan lita på att man från Helsingfors sida bjuder till och skapar de möjligheter som krävs.

  Vi behöver använda självstyrelsen, vårt eget förnuft och vårt eget tänkande för att få till stånd en lösning på det här området. Det är vår övertygelse från Ålands Framtids sida om vi verkligen vill nå resultat i den här frågan.

  Men det är klart att det är enkelt att skylla problematiken på Helsingfors och att det inte finns en god vilja där. Det kan vi göra så kan vi känna oss nedslagna, alternativt använder vi den självstyrelse och de möjligheter vi själva förfogar över för att få till stånd en alternativ lösning.

  Jag tycker att ålänningarna och de åländska spelarna vore värda lite mera ansträngningar åt det hållet. Försöker man inte så vet man helt säkert att det inte går. Men gör man åtminstone ett försök och synar de möjligheter som finns att se på den frihet och den makt vi faktiskt har genom självstyrelsen och de spelstrukturer vi redan har byggt upp i vårt åländska samhälle, så finns det förmodligen möjligheter som vi inte ser i dagsläget. Men då måste man en vilja och en beredskap att också titta åt andra håll än bara gentemot Helsingfors.

  Minister Nina Fellman, replik

  Tack, talman! Är det alltså Axel Jonssons och Ålands Framtids åsikt att vi nu ska avsluta diskussionen med inrikesministeriet, med de finländska myndigheterna om en lösning för Veikkaus? För stänger vi den dörren, då är den stängd.

  För den eventualiteten att Svenska Spel efter någon slags förhandlingar skulle vilja komma till Åland och söka speltillstånd på Åland och sälja sina produkter här, vilket vi inte i förväg kan säga, men anser Ålands Framtid att det nu är dags att dra ur proppen och säga ”nej, det här blir inte någonting, nu stänger vi den butiken”?

  Jag har nämligen haft den uppfattningen under hela processens gång att det har funnits en stark önskan hos ålänningarna att det är just Veikkaus som ska förse ålänningarna med spel, att det är Veikkaus som man har velat ha tillbaka.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Jag delar den uppfattningen att det är i första hand det som man har velat åstadkomma. Lyfter vi blicken lite så är det i första hand möjligheten att spela som man vill ha. Det är det som är det grundläggande intresset. Ser vi då att vi har haft pågående diskussioner under lång tid som inte gett resultat så varför ska man inte då parallellt kunna vända sig till exempel västerut för att föra diskussioner? Det borde väl - om det faktiskt finns en genuin vilja hos Veikkaus att komma tillbaka till Åland - sätta lite press på dem att börja leverera någon form av resultat.

  Jag har svårt att förstå den rädsla regeringen har att man drar ur proppen och man stänger alla dörrar bara för att man för diskussioner och utvärderar alternativ åt olika håll. Jag tycker att man kan hålla den dörren öppen, men klart och tydligt, ärligt och rakryggat säga att vi börjar bli less på att vänta. Vi vill ha resultat om vi ska tro på den här lösningen framöver, annars vänder vi oss och tittar på andra alternativ. Det vore väl det enda rimliga så som jag ser det.

  Minister Nina Fellman, replik

  Jag försäkrar att det ingalunda är rädsla det handlar om, utan realism. Vi har konstaterat att med den monopolsituationen och den granskning som Veikkaus har ställts inför så kommer man inte att kunna - utgående från sin lagstiftning - verka på en konkurrensutsatt marknad. Man kommer inte att finnas eller vilja finnas på Åland om Svenska Spel säljer liknande produkter. Så gör vi det vägvalet så har vi stängt den dörren, och det är inte för att någon är rädd för någonting utan för att vi bedömer att det är så det är.

  Min fråga är helt enkelt; anser Axel Jonsson och Ålands Framtid att det är nu, precis nu, som vi ska göra det vägvalet? Det finns ingen bedömning från landskapsregeringens sida att det måste vara Veikkaus eller att det måste vara Svenska spel. Vi vill jobba i den riktningen som ålänningarna vill.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Svaret på den frågan är nej. Vi ska inte göra det vägvalet nu. Men landskapsregeringen gör ju det vägvalet genom att fokusera alla resurser på att diskutera lösningar österut istället för att samtidigt se vad det finns för andra möjligheter. Då kan man göra ett vettigt vägval framöver när man har alla möjligheter på bordet. Nu väljer man att lita på att det ska komma en lösning seglades från Helsingfors. Vi har ju sett hur de positiva utsikterna ser ut när man kommer med tydliga utfästelser om att vi ska få en lösning på plats, men fortfarande har det inte lett till någonting. Vi får vänta och vänta utan resultat om vi inte samtidigt börjar titta på andra alternativ. Varför är man så rädd för att också se på andra möjligheter?

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Roger Eriksson, replik

  Talman! Jonssons diskussion är ganska intressant. Han bjuder på en plan B eller kanske plan C.

  Om man tittar på det här medborgarinitiativet så är det ganska klart att man vill att Veikkaus ska komma tillbaka. Som framgår här i tidigare diskussioner så är det klart att det är detta som landskapsregeringen har jobbat på.

  En kommentar till detta, om Svenska Spel kommer hit, det vet vi inte, så ska man också minnas att alla framtida tvister och konflikter kommer att dömas enligt finsk lagstiftning och delvis enligt vår egen lotterilagstiftning. I sista hand blir det Högsta domstolen som kommer att avgöra vad som är rätt eller fel.

  Enligt min egen lilla erfarenhet av stryktipset så de flesta ålänningar som jag har pratat med, kanske till och med alla, så är det IFKs matcher man vill tippa på faktiskt. Där finns en stor del av det här vurmandet för Veikkaus system.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Det är väl naturligt att lokal idrott i det här sammanhanget väcker ett visst intresse. Det stämmer säkert som ltl Eriksson sade i sin replik. Han sätter fingret på en viktig punkt i mitt anförande, att vi måste börja titta på andra alternativ. Vi kan inte föra en sådan här ensidig politik som vi har gjort hittills om vi vill nå framgång förr eller senare.

  Landskapsregeringen säger att man stänger dörrar genom att börja titta på andra alternativ. Jag tror att vi ska fundera noga i lag- och kulturutskottet på den utgångspunkten i det här sammanhanget. Vad är det som säger att man stänger dörren till en god vän bara för att man öppnar dörren hos en annan? Det är klart att vi inte behöver dra sådana förhastade slutsatser före man ens har påbörjat diskussioner. Det handlar trots allt bara om sonderingar och diskussioner i det här läget. Jag hoppas att kollegan i utskottet driver den frågan.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Tony Wikström

  Tack, fru talman! Jag kommer att tänka på ett ordspråk som lyder: ” Om man bjuds på citroner så ska man göra lemonad.” Det är lite det jag tänker lite grann kring de här frågorna. Först och främst vill ålänningarna jättegärna ha Veikkaus. Man vill spela på tips och lotto genom Veikkaus. Det är spårnummer ett och man har inte stängt dörren för det, vilket vi har fått höra idag.

  När man tittar lite runt på ställen som är lite likvärdiga med Åland till exempel på Färöarna dit lag- och kulturutskottet var på studiebesök för två år sedan ungefär och deras public servicebolag Kringvarp har sin egen lilla spelverksamhet. Färöarna har inget ett eget spelbolag men man har ett Bingolotto liknande spel som heter Gekkur som är som Bingolotto med någon jokernummer osv.

  Det har diskuterats att det här inte riktigt är möjligt på Åland eftersom vinstsummorna blir allt för små och man får inte ihop miljoner och så vidare. Det är helt rätt. Just nu är den här potten uppe i över ungefär en bit över 50 000 euro och den har varit ungefär 400 000 som mest. Men det är ett väldigt, väldigt populärt. Man har en trevlig stund i den här jättestora studion som har byggts av just de här pengarna. Uppemot halva public service täcks av just det här Gekkurspelet. Man har råd att investera i tv-studior, utrustning och annat. Man har fått ett underhållande spel och investeringar i samma fluga på samma smäll så att säga.

  Skönt att regeringen inte har gett upp det här första spåret, nämligen att få Veikkaus tillbaka. Jag tycker ändå att man ser och känner att det finns en viss välvilja i riket åtminstone från politiskt håll.

  PAF ska förstås göra sina egna affärsmässiga beslut. Vi ska inte ge diktat här och säga hur de ska göra. Jag tycker ändå att man borde kunna se lite möjligheter och inte bara hinder i det här. Det finns möjligheter eftersom vi verkligen har vårt eget högt professionella spelbolag som absolut skulle kunna klara av just det här.

  Det ska bli intressant i lag- och kulturutskottet och gå lite på djupet i den här frågan också och höra sig för kanske på lilla spår D, med en liten vink till Roger Eriksson. Tack.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  För kännedom

  5        Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

  Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2018-2019

  Landskapsregeringens svar RP 4/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 4/2018-2019

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 januari 2019.

  6        Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

  Landskapsregeringens svar RP 3/2018-2019-s

  Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 9 januari 2019.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls den 9 januari 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.