Plenum den 7 november 2003 kl. 09:30

Protokoll

 • PLENUM den  7 november 2003 kl. 9.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  29 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Meddelas

   

  • att till ordförande i lagutskottet har valts ltl Roger Eriksson och till viceordförande ltl Ragnar Erlandsson,
  • att till ordförande i finansutskottet har valts ltl J-E Mattsson och till viceordförande ltl Perämaa,
  • att till ordförande i näringsutskottet har valts ltl Anders Englund och till viceordförande ltl Brage Eklund,
  • att till ordförande i kulturutskottet har valts ltl Danne Sundman och till viceordförande ltl Jörgen Strand,
  • att till ordförande i social- och miljöutskottet har valts ltl Sune Mattsson och till viceordförande vtm Harriet Lindeman,
  • att till ordförande i stora utskottet har valts ltl Anders Eriksson och till viceordförande ltl Roger Eriksson och
  • att till ordförande i justeringsutskottet har valts ltl Ronald Boman och till viceordförande
  • ltl Gun-Mari Lindholm.
  •  

  Antecknas.

   

   

  Föredras ärende nr 1:

   

  Talmannens i 64a § lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat

   

  Talmannen har vid plenum den 5 november 2003 enligt 64a § lagtingsordningen föreslagit att lagtinget till lantrådskandidat måtte utse hittillsvarande lantrådet, merkonomen Roger Nordlund. Förslaget har enligt 68b § arbetsordningen bordlagts till dagens plenum.

   

  Lagtinget har nu att genom öppen omröstning ta ställning till talmannens förslag. Omröstningen får enligt 51 § och 68b §§ arbetsordningen inte föregås av annan diskussion än om kandidatens valbarhet och valets laglighet i övrigt. Ärendet får inte vidare bordläggas. Begärs ordet?

   

  Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för talmannens förslag att till lantrådskandidat utses Roger Nordlund röstar ja. Den som inte omfattar talmannens förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Enligt 60 § 5 mom. lagtingsordningen krävs för godkännande av förslaget att det erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna.

   

  Omröstningen kommer att verkställas efter upprop. Jag ber ltla Aaltonen och Eklöw att biträda vid omröstningen. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Carina Aaltonen: avstår, Christian Beijar: avstår, Ronald Boman: avstår, Brage Eklund: avstår, Raija-Liisa Eklöw: ja, Torbjörn Eliasson: ja, Anders Englund: ja, Anders Eriksson: avstår,  Roger Eriksson: ja, Ragnar Erlandsson: ja, Peter Grönlund: ja, Camilla Gunell: avstår, Dennis Jansson: ja, Fredrik Karlström: ja, vtm Harriet Lindeman: ja, Gun-Mari Lindholm: ja, Henry Lindström: ja, Britt Lundberg: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Sune Mattsson borta, Åke Mattsson: ja, Mats Perämaa: ja, Katrin Sjögren: ja,  Jörgen Strand: ja, Barbro Sundback: avstår, Danne Sundman: ja, Veronice Thöronroos: ja, Lasse Wiklöf: avstår,  Göte Winé: avstår.

   

  Vid omröstningen har avgivits 20 ja-röster och 9 har avstått från att rösta. Lagtinget har sålunda till lantrådskandidat utsett Roger Nordlund med i 64a § lagtingsordningen avsett uppdrag.

   

   

  Föredras för enda behandling ärende nr 2:

   

  Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2003-2007. (P 1/2003-2004).

   

  Först tillåts diskussion, därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Republikens presidents framställning angående godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalen med dessa stater. (RP 1/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling måndagen den 10 november.

   

   

  Republikens presidents framställning angående godkännande av avtalet med Kirgizistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 2/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling måndagen den 10 november.

   

   

  Republikens presidents framställning angående godkännande av avtalet med Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 3/2003-2004).

   

  Ärendet upptas till behandling måndagen den 10 november.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 10 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 9.40).