Plenum den 8 december 1999 kl. 13:00

Protokoll

 • PLENUM DEN 8 DECEMBER 1999 KL. 13.00.

  TALMANNEN:

   

  Enligt valresultatet för lagtingsvalet den 17 oktober 1999 har jordbrukaren Anders Englund erhållit ett mandat i lagtinget. På grund av bestämmelserna i 6 § 2 mom. lagtingsordningen har han emellertid frånträtt sitt uppdrag som lagtingsledamot under den tid han innehaft uppdrag som medlem i landskapsstyrelsen. Då Anders Englunds mandat i landskapsstyrelsen nu har upphört är han berättigad att inta sin plats i lagtinget. Anders Englund har därför i enlighet med 18 § 3 mom. lagtingsordningen för talmannen uppvisat av centralnämnden för lagtingsval utfärdad och i behörig ordning granskad fullmakt. Samtidigt har byggnadsingenjören Runar Karlssons uppdrag som Anders Englunds ersättare i lagtinget upphört. Antecknas.

   

  Lagtinget har den 2 december 1999 utsett lagtingsledamöterna Olof Salmén och Dan-Anders Sundman till medlemmar i landskapsstyrelsen. Enligt 6 § 2 mom. lagtingsordningen skall dessa därför frånträda sina uppdrag som ledamöter av lagtinget för den tid uppdraget i landskapsstyrelsen varar, varvid deras respektive ersättare inträder i deras ställe. I enlighet med 18 § 3 mom. lagtingsordningen har därför företagaren Fredrik Karlström och skepparen Harry Eriksson för talmannen uppvisat av centralnämnden för lagtingsval utfärdade och i behörig ordning granskade fullmakter för dem att inträda som ersättare i lagtinget. Antecknas.

   

  Jag ber att få hälsa lagtingsledamöterna Harry Eriksson, Englund och Karlström välkomna till lagtinget och ber dem inta sina platser i plenisalen.

   

  Namnupprop. (Frånvarande: ltl Eklöw, Sjöblom, Sundback och ltl Erland).

  26  lagtingsledamöter är närvarande.

  Om ledighet från lagtingsarbetet den 8.12 anhåller ltl Eklöw på grund av privata angelägenheter, ltl Erland på grund av möte med mittengrupperna i Nordiska rådet, om ledighet från lagtingsarbetet för tiden 7-9.12 anhåller ltl Sjöblom på grund av sjukdom och för tiden 8-9.12 anhåller ltl Sundback på grund av seminarium i Genève.

  Beviljas.

   

  Meddelas vidare att fyllnadsval skall förrättas till de uppdrag i lagtinget som innehas av de nu avgångna lagtingsledamöterna Runar Karlsson, Olof Salmén och Dan-Anders Sundman. Fyllnadsvalet avser en ordinarie medlem och en ersättare i finansutskottet, en ordinarie medlem och en ersättare i näringsutskottet, en ordinarie medlem i kulturutskottet, en ordinarie medlem i självstyrelsepolitiska nämnden, en ersättare i stora utskottet samt en personlig ersättare för ordinarie medlemmen i Nordiska rådet Olof  Erland. Dessutom kommer fyllnadsval av en ersättare i lagutskottet att verkställas på grund av att det vid valförrättningen den 3 november 1999 valdes endast tre ersättare i stället för det fastställda antalet fyra. Fyllnadsvalen kommer att förrättas vid lagtingets  plenum måndagen den 13 december. Kandidatlistor för fyllnadsvalen skall inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 10 november klockan 15.00.

  Talmannen meddelar vidare att lagtinget vid ett andra plenum idag till behandling upptar talmanskonferensens framställning angående vissa lagtingsledamöters anhållan om befrielse från utskottsuppdrag. Under förutsättning att lagtinget beviljar de begärda befrielserna kommer också fyllnadsvalen till dessa uppdrag att förrättas vid plenum den 13 december, varvid kandidatlistor skall vara inlämnade senast den 10 december kl. 15.00. Antecknas.

   

   

  Föredrages för bordläggning ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 3/1999-2000 angående ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet samt följdändring i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. (FR nr 3/1999-2000).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till lagtingets plenum den 15.12. Godkänt.

   

   

  Föredrages för tredje behandling ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 1/1999-2000 omgodkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst. (RP nr 1/1999-2000).

   

  Först tillåtes allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Lagförslaget förelägges för lagtingets bifall. Lagtinget har bifallit lagförslaget. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Förelägges motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredrages för tredje behandling ärende nr 3:

   

  Lagutskottets betänkande nr 2/1999-2000 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. (RP nr 2/1999-2000).

   

  Först tillåtes allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget förelägges för lagtingets bifall. Lagtinget har bifallit lagförslaget. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Förelägges motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Landskapsstyrelsens framställning med förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999. (FR nr 7/1999-2000).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling i lagtinget den 13.12. Godkänt.

   

  Från tilläggslista antecknas tilll kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Talmanskonferensensens framställning angående vtm Bert Häggbloms samt ltla K-G Erikssons, Fredrik Lindqvists och Jörgen Strands anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott. (TMK nr 1/1999-2000).

   

  Ärendet upptas till behandling vid lagtingets nästa  plenum. Lagtingets nästa plenum är i dag kl. 13.25. (Plenum avslutades kl. 13.15).