Plenum den 8 december 2008 kl. 13:00

Protokoll • TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  29 ledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller talman Roger Nordlund för deltagande i de årliga överläggningarna med gränsbevakningsväsendet i Åbo. Beviljas? Beviljat.

   

  Meddelanden

  Meddelas att landskapsregeringens utlovade underlag för onsdagens debatt om alkohol- och drogpolitiken kommer att finnas för avhämtning vid lagtingets kansli från och med i morgon tisdag efter 12.00. Underlaget kommer även att sändas ut till ledamöterna per e-post.

  Meddelas vidare att enligt talmanskonferensens beslut i arbetsordningens 39b § 2 mom. förutsatt tidsbegränsning inte skall tillämpas för onsdagens debatt utan anknytning till ärende. Dock rekommenderar talmanskonferensen att anförande av en företrädare för landskapsregeringen samt inledande gruppanföranden inte får överstiga 10 minuter. Övriga anföranden får inte överstiga 7 minuter. Antecknas.

   

  Bordläggning ärende 1

  Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 1/2008-2009 om landskapsregeringens EU-program 2008-2011. (M 3/2007-2008).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 15 december 2008.

   

  Föredras ärende 2

  Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2009. (V 8/2008-2009).

   

  Enligt tidigare meddelande har valet utlyst till dagens plenum. Talmanskonferensen föreslår med stöd av 56 § 3 mom. arbetsordningen för lagtinget att valet framskjuts till plenum måndagen den 15 december. Kan förslaget omfattas. Förslaget är omfattat.

  Tiden för inlämnande av kandidatlistor utgår därför på fredag den 12 december kl. 15.00.

  Antecknas.

   

  Remiss ärende 3

  Landskapsregeringens framställning angående ändring av bestämmelserna om registreringsbesiktning i 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. (FR 8/2008-2009). /Lu/

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt.

   

  Diskussion.

  Landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson:

  Herr talman! Som ett led inom EU att harmonisera trafiksäkerheten inom Europa har Europeiska unionens råd antagit ett direktiv om besiktning av motorfordon och därtill hörande släpfordon. Därför föreslår vi nu i landskapsregeringen en ändring om landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. Ändringens huvudsakliga innehåll är att alla motorfordon inklusive därtill hörande släpfordon som är kontrollbesiktade i ett annat EES-land skall också gälla på Åland. Det vill säga att om man importerar en gammal bil från t.ex. Tyskland som är besiktad, skall också denna besiktning gälla på Åland. Både vad det gäller själva besiktningen och besiktningstiden.

  Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.

  Ärendet remitteras till lagutskottet.

   

  Andra behandling ärende 4

  Näringsutskottets betänkande nr 1/2008-2009 om saluhållande av vilt. (FR 23/2007-2008).

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

  Ingen diskussion.

  Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag.

  Lagförslaget är bifallet

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

  För kännedom

  Landskapsregeringens redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1 november 2007 - 31 oktober 2008. (RS 1/2008-2009)

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 15 december 2008. Godkännes? Godkänt.

   

  Ltl Carina Aaltonens enkla fråga om finansiering av flygresor till Åbo för patienter inom ÅHS. (EF 3/2008-2009).

   

  Svar på enkel fråga skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsak till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen den 5 december 2008. Antecknas.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls onsdagen den 10 december 2008.

   

  Plenum är avslutat.

   

  (Plenum avslutades kl. 13.10.)