Plenum den 9 maj 2003 kl. 14:20

Protokoll

 • PLENUM den 9 maj 2003 kl. 14.20.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. ((Frånvarande: ltl Ulf Andersson, Englund, Dennis Jansson, ltl Sjöblom, ltl Wiklöf, ltl Holmberg och ltl Wickström-Johansson).

  23 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Holmberg på grund av ….

  Beviljas.

   

   

  Meddelas att landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Barbro Sundbacks enkla fråga nr 15/2002-2003 kommer att ges vid plenum måndagen den 12 maj. Antecknas.

   

   

  Föredras för fortsatt enda behandling

   

  Finansutskottets betänkande nr 4 och 4a/2002-2003 angående förslag till första tilläggsbudget för år 2003. (FR 20/2002-2003 och FM 80/2002-2003).

   

  Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande nr 4a/2002-2003. Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Ltl Sjölund:

  Fru talman!

  Glädjande nog kan finansutskottet nu presentera ett enhälligt betänkande. Finansutskottet har omfattat lagtingets beslut att höja anslaget under 45.10.01 med 20.000 euro och också omfattat motiveringen med ett litet tillägg, nämligen ”att tillförsäkra tillräckliga resurser för motivations- och utvecklingsarbete för behandling av drogmissbrukare”.

   

  Ltl Sundback:

  Fru talman!

  Jag kan tänka mig att församlingen väntar sig att jag skall uttala mig i frågan om pengarna till rehabiliterings- och motivationsarbetaren. Men egentligen tycker jag att frågan om de återbokade bidragen blev… TALMANNEN: Som grund ligger endast betänkande 4a. Ltl Sundback:

  Man kan alltså inte gå tillbaka till behandlingen av det ursprunliga betänkandet? TALMANNEN: Så är det! Ltl Sundback: Det får jag väl acceptera, även om jag tycker att den diskussionen blev hängande i luften och att utskottet borde ha tagit fasta på det.

   

  Resultatet med 20.000 euro är väl så långt vi kan komma i den här församlingen. Från att från början ha fått höra att det här var helt onödigt och att det skulle fixa sig på andra vägar kan vi väl konstatera att beloppet säkert behövs och om det används åtminstone såsom man har kommit överens om tidigare, så blir det så att det kommer att utnyttjas för att det skall bli möjligt att anställa tilläggsresurser till A-kliniken. Lite osäkert känns det fortfarande med utvecklingsarbetet som man pratar om som ingen riktigt har kunnat förklara vad det är.

   

  Men, fru talman, det är så att lägger man nu en resurs vid A-kliniken så räcker det inte ett halvår utan det här är ett långsiktigt åtagande, som jag uppfattar det. Det betyder att det skall bli intressant att se vad majoriteten lägger fram i 2004 års budget. Då förväntar åtminstone jag mig att landskapsstyrelsen lever upp till sina ambitioner att stötta och ge insatser till kommunerna också för vård och rehabilitering av unga missbrukare, dvs. att det här engagemanget fortsätter flera år framåt.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Enligt 58 § 2 mom. lagtingsordningen blir lagtingets beslut gällande om finansutskottet omfattat detta. Föreslår finansutskottet ändringar besluter lagtinget antingen omfatta dem eller att vidbli sitt tidigare beslut. Andra förslag kan inte framställas.

   

  Konstateras att utskottet förenat sig med lagtingets beslut att höja anslaget under moment 45.10.01 med 20.000 euro. Detta antecknas därför som lagtingets slutliga beslut.

   

  Konstateras vidare att utskottet beträffande detaljmotiveringen till momentet 45.10.01 inte omfattat lagtingets beslut utan föreslagit en ändring av motiveringstexten. Lagtinget kan antingen godkänna finansutskottets förslag eller vidbli sitt tidigare beslut. Finansutskottets förslag ligger till grund för behandlingen. Begärs ordet?

   

  Lagtinget har omfattat finansutskottets förnyade betänkande till denna del.

   

  Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

   

   

  Föredras för enda behandling ärende nr 2:

   

  Ltl Bert Häggbloms förslag till hemställningskläm i anslutning till stora utskottets betänkande nr 4/2002-2003 angående landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. (FR 20/2001-2002 och HM 5/2000-2001).

   

  Ltl Häggblom, understödd av ltl Sundman, har vid ärendets tredje behandling föreslagit att lagtinget skulle anta en hemställningskläm av följande lydelse:

   

  ”Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att landskapsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett lagförslag beträffande landskapsgarantier för markägare i skärgårdskommunerna avseende mellanskillnaden i säkerhetsvärde för mark i skärgården respektive på fasta Åland.”

   

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  Omröstning kommer att förrättas. Den som röstar för stora utskottets förslag röstar ja och den som röstar för antagande av förslaget till kläm röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts. Jag ber ltl Eklöw och ltl Lindqvist biträda vid omröstningen. Omröstning efter upprop. Ja för stora utskottets förslag och nej för klämmen.

   Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson borta, Englund borta, Dennis Jansson borta,  Lindqvist: ja, Sjöblom borta, Sundback: ja, Wiklöf borta, Lindeman: ja, Strand: ja, P-E Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg borta, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson borta, vtm Christer Jansson: ja, J-E Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: nej, vtm Salmén: nej, Sundman: nej, Boman borta.

   

  Omröstningen har gett som resultat 18 ja-röster och 4 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat stora utskottets förslag.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 12 maj kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 14.36).