Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Tack, talman! Det är en otroligt viktig fråga att vara enig i för ett utskott det här. Absolut så är det onödigt många som var missnöjda med bemötande, men jag tycker också att det kräver en djupare analys. I den situation som man är där och då så kan jag ibland tänka att vad man...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Det är bra att ministern och jag är ense om den här vikten av att höra barn i ärenden som rör barn. Tyvärr så är det onödigt många barn som måste vistas på Tallbacken. Då menar jag just den situationen de är i, orsaken till att de behöver vistas där. Absolut är lagförslagets intentioner...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Precis som ministern säger så är det ju så att i det akuta skedet så kanske det till och med är ÅHS och akuten som är den första, men de ska ju också ha möjlighet att slussa och hänvisa vidare.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Tack, talman! Jag instämmer med ledamot Eckerman att den här utvärderingen som vi skriver om i vårt betänkande är riktigt viktig. Om jag får önska fritt så skulle ju hela vårdkedjan tas in i den. Tallbacken är ju en liten men viktig och behövlig del av vårdkedjan för våldsutsatta personer, men det är ju mycket...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Den här frågan om barn som brottsoffer är jätteviktig. Våra skrivningar om barnkonsekvensanalyser i lagförslaget är en liten men också viktig del. Det ingick inte riktigt i utskottets uppdrag så vi lämnar den frågan och hoppas att det rör sig framåt där. Det här våldet drabbar ju barn mycket mer än man vet och...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Det är bra att minister Hambrudd lyfter upp den här viktiga kommittén och att den behövs. Jag tvivlar inte en sekund och tycker det är jättebra att de jobbar vidare.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Ett förslag på en ny skyddshemslag presenterades i lagtinget den 6 september och remitterades till oss i social- och miljöutskottet. Förslaget utgår från den nuvarande skyddshemslagen med vissa ändringar och bestämmelser om finansieringen, ersättningsgrunder och utbetalning som föreslås intas på lagnivå. Talman! Forskning visar att våld i nära relationer fortsättningsvis är ett betydande samhällsproblem. Ett...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Ledamot Holmström pekar på den här viktiga informations biten. Där jag tycker att vi behöver bli bättre även från kommunernas sida, men också landskapet, att informera på många ställen, på flera språk, om hur man får kontakt med Tallbacken eller KST och deras tjänster. Det är inte alla som vet om att man ska...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Det är riktigt rätt det som ministern pekar på. Det här är en viktig fråga och jag är glad att jag från den här talarstolen kan utgöra ett ytterligare forum och visa och peka på att vi har ett skyddshem. Det heter Tallbacken och man kan söka sig dit i akuta och icke akuta...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Tack, talman! Det är jättebra att seniormottagningen är på plats. Det var ju någonting som vi bestämde egentligen redan år 2017. Men man får ju också säga bättre sent än aldrig. Jag tror absolut att den har en funktion och behövs. Nu kan jag inte ställa några frågor. Men jag antar att ministern menade att...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-18

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Talman! Jag vill understöda förslaget till bordläggning och bordläggningstiden.

Pernilla Söderlund / Anförande / Enda behandling / 2023-09-18

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Talman! Äntligen har någon tagit ett helhetsgrepp kring folkhälsan och vågar samtidigt säga att det finns utrymme för förbättringar i hälsoläget. Förra gången vi diskuterade landskapsregeringens meddelande, Ålands folkhälsorapport, i september 2019 sade jag så här: "Vi behöver en övergripande folkhälsostrategi som har klara och tydliga mål. Vi pratar ofta om omställningen till förebyggande insatser och...

Pernilla Söderlund / Anförande / Enda behandling / 2023-09-18

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Tack minister Holmberg-Jansson! Jag tycker att det är jättebra att kommunerna så småningom börjar få äldreplanerna på plats. Det här är en lagstiftning som har funnits i många år redan så det är ju på tiden. Det är bra. Bra är också att ministern inser att det är viktigt med det förebyggande arbetet. Just hälsokontrollerna...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-18

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Wikström. Absolut, det var ungefär så som utskottet tänkte. Man behöver vara delaktig i de här besluten. Säkert vet markägarna om det för det pratas och ryktas och så, men man behöver vara tydlig med vad man tänker göra. Att det bara skulle finnas på landskapsregeringens hemsida tyckte vi att inte...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Jag delar den uppfattningen att detta är utmanande för kommunerna och alla gör lite på sitt sätt. Just samordning mellan kommunerna tyckte vi också i utskottet att det är jättebra om det görs, men vi vet ju att samordning mellan kommunerna också är svårt. Men vi önskar lycka till.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! Absolut, jag håller med om att det här med breddning är ett otyg kan man säga. Vi har haft flera ärenden i utskottet som har handlat om vatten. Jag vet inte om det var just i samband med den här behandlingen eller någon annan som någon pekade på svårigheterna för kommunerna. För när det...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! Precis, så är det. Utskottet har bekantat sig med det här problemet. Det ser nu ut som att ett samarbete är på gång. Det största vattenbolaget går i bräschen, tar på sig mycket uppgifter och ansvar för det här. Vi hoppas att vi får ett rent och friskt dricksvatten i fortsättningen.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Tack för det ledamot Eckerman. Fördelningen mellan ÅMHM och kommunernas tillsynsansvar så har vi försökt förtydliga, dvs. hur ansvarsfördelningen och uppgifterna fördelas. ÅMHM:s resurser har vi kanske inte i det här ärendet pratat så mycket om eller skrivit så mycket om heller, men det är ju en fråga som ständigt kommer upp. ÅMHM...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om vattenskyddsområde i vattenlagen för landskapet Åland förtydligas och utvidgas. Dessutom föreslås att ersättningsbestämmelserna i lagen ska gälla för skada eller olägenhet som uppstår till följd av skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde. Landskapsregeringen föreslår även att tydligare bestämmelser införs för inrättande, ändring och indragning av grunda farleder och även kompletterande bestämmelser...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2023-09-15

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Utskottet har tyvärr inte bekantat sig med några sådana siffror. Absolut så skulle det vara jätte intressant att göra det. Jag upplever lite att det blir så att alla tror att någon annan vet om att den här nu är breddad eller att det lyser och det ses ofta som någon annans uppgift....

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Enligt ledamot Nordbergs partikollega, minister Holmberg-Jansson, så är det här en viktig lagstiftning att få genom. Det är en otydlighet som vi måste lagstifta bort. Ibland så föds det barn med oklar könstillhörighet. Det kan vara lite varken eller, eller både och då menar ledamot Nordberg att den här rätten till att få...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! De barn som föds med oklar könstillhörighet blir också vuxna.

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! De här förmånerna kan ju inte ges till en ofödd person, så det är ju därför det heter moderskapsunderstöd. Men det handlar ju om mänskliga rättigheter till alla, barns lika rättigheter och barns rätt till likabehandling.

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Tack ministern för att ni sätter barnets bästa och barnets rättigheter i fokus, jag tycker att det har saknats här idag. Det är bra att det även i Moderat Samling finns personer som kan se till att mänskliga rättigheter är allas rättigheter. Och kanske är det så, som har sagts här i salen,...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! Inledningsvis kan jag säga att ledamoten Stellan Egeland har en reservation till betänkandet som han presenterar efter mig. Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd och landskapslagen om hälso- och sjukvård ändras. De föreslagna ändringarna syftar till att tillförsäkra alla gravida personer, oavsett juridiskt kön, lika rätt att komma...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Fellman för ett anförande som jag tror att den liberala lagtingsgruppen kan skriva under till mångt och mycket. Tack också för de berömmande orden till utskottet. Vi fick ju veta där att det här är en otydlighet som måste lagstiftas bort. Det kan ju hända att det kommer flera. Vi fick...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Ändring av tobakslagen gällande upphettade tobaksvaror LF 36/2022-2023

Talman! Det är ett förslag från landskapsregeringen om en liten ändring i tobakslagen gällande upphettade tobaksvaror. Utskottet hade ingenting att invända. Med hänvisningen hänvisning till landskapsregeringens motiveringar så föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar.

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2023-09-15

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Nej, den här småskaliga livsmedelstillverkningen som vi har på Åland har utskottet satt sig in i noggrant. ÅMHM:s taxor har vi inte fördjupat oss i desto mera, utan de följer sina vanliga taxor. Men den här extra summan på 150 euro som var regeringens förslag så där var nog utskottet helt eniga om...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Absolut så är det viktigt att se till att ÅMHM har de resurser de behöver. Det är ju livsmedelssäkerhet som den här lagen i stort handlar om. Det är ju väldigt viktigt att den här tillsynen skulle göras på färjorna också. Jag var i kontakt och hörde om hur ofta det rapporteras om...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Det är just den här praktiska tillämpningen av lagen som man behöver få på plats. Och får man det så blir det också en effektivisering, att det här går smidigt och fort. Man kan ha dokument på hemsidan för att läsa och sådant.

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Jag tog replik egentligen innan frågan kom. Ledamot Eriksson funderade på ÅMHM:s avgifter. Tyvärr så kan jag inte riktigt svara. De följer sina taxor sedan tidigare. Det är ingenting som har ändrats där. Vi har inte fördjupat oss i det. Vi har gjort vad vi kan och så mycket vi kan, fast vi skulle...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Talman! Ledamot Zetterman resonerade lite i sitt anförande om det blir fler eller färre bilar som kör, och det kom kanske fram ganska tydligt ändå i ett tidigare replikskifte här med ledamot Måtar. Vi behandlade den här lagen i utskottet innan sommaren, så det är klart att man hinner glömma lite. Men min uppfattning är...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny blankettlag om livsmedel för att tillämpa den nya finska lagen om livsmedel. Den 26 april begärde lagtinget social- och miljöutskottets yttrande om förslaget. Lagen uppdateras dels för att hänga med i EU-lagstiftning, dels för att få en lättare överblick, samt för att göra regelverket och tillsynen mera flexibel,...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2023-09-13

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Absolut har det föranlett mycket arbete för utskottet och mest för vår sekreterare givetvis. Vi har ju sagt tidigare att vi inte lagstiftar i utskotten, men det är nog någonting som vi fick göra den här gången.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Tack för det. Det här var en fråga som vi fördjupade oss ganska mycket i och den intresserade oss. Vi hoppas precis, som ledamot Mattsson, att vi småningom snart, inte alltför länge fram i tiden, kommer vi att få den här möjligheten att i större utsträckning erbjuda vilt i våra restauranger och livsmedelsaffärer.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Jag minns väl den debatten, det kom mycket frågor kring en extra avgift som kom med den finska blankettlagen. ÅMHM följer sina taxor som tidigare. Men den här extra är alltså borta. Var det 150 euro eller någonting sådant?

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Talman! Lite på samma tema, lagstiftning eller bristen på lagstiftning. En stor revidering eller en stor uppdatering av en ny tjänsteman har utlovats men inte kommit till lagtinget. Arbetet är påbörjat har ministern sagt flera gånger och det har funnits med i budgetar. Är det någonting som har hänt eller varför har den här lagen...

Pernilla Söderlund / Fråga / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Talman! Det blir lite lappa och laga på de här lagarna. Men just den mindre ändringen av tjänstemannalagen som vi tog sist, den som begränsar visstidsanställningar. Den leder nu till att ÅHS pratar om ungefär 80 nya tjänster som behöver inrättas. Hur ser ministern på det här och hur ser det ut i de andra...

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Talman! Vi hoppar vidare till visselblåsarlagen som vi debatterade här i lagtinget i början på det här året. Jag är uppriktigt nyfiken hur implementeringen har gått, vad och hur har de anställda fått information om det och är det på gång någon slags meddelarskydd för visselblåsare eller hur är det på gång?

Pernilla Söderlund / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-09-13

Förnyad klientavgiftslag LF 32/2022-2023

Tack, talman! Precis som ledamot Holmström så anser jag att det här är en riktigt viktig lag. Precis som ledamoten sa så var det sånt som uppdagades under utskottsbehandlingen. Den här bristen på barnkonsekvensanalys lyfte jag i remiss debatten, men också förslagets ekonomiska konsekvenser som man nog hade räknat med, liksom minskade intäkter då när...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Förnyad klientavgiftslag LF 32/2022-2023

Talman! Absolut, just det här angreppssättet som regeringen har haft med den här lagen, att man gör den i tre steg, så är jag ibland lite tacksam över för att det har varit mycket att sätta sig in i. Det omfattande bestämmelser och det finns säkert någon liten detalj som vi kanske har missat eller...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Ändring av blankettlagar om socialvård samt hälso- och sjukvård LF 35/2022-2023

Talman! Det var 12 juni som lagtinget begärde social- och miljöutskottet yttrande i det här ärendet som gäller en liten, egentligen teknisk ändring, av ett par blankettlagar om socialvård samt hälso- och sjukvård. Utskottet föreslår att lagtinget antar det här lagförslagen med några mindre ändringar som framgår ur betänkandet.

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2023-09-11

Ålands landskapsregerings program för äldrepolitiken 2023–2030 M 6/2022-2023

Tack talman! Jag instämmer, absolut. Det gäller så mycket annat. Och det gäller ju egentligen att se på åtgärder om hur vi kan minska vårdkonsumtionen och omsorgs behovet hos de äldre och kunna ge dem just det aktiva liv som de vill ha. Minska ensamhet är också viktigt där.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Föredras / 2023-09-11

Ålands landskapsregerings program för äldrepolitiken 2023–2030 M 6/2022-2023

Tack talman och tack för frågan, lagtingsledamot Fellman. Personal dimensioneringen var inte på plats när vi behandlade lagförslaget här i lagtinget, men vi var ganska tydliga i vårt betänkande från social och miljöutskottet att den skulle finnas på plats när det trädde i kraft 1.1 2021 kanske. Då skulle personal dimensioneringen ha funnits på plats....

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Föredras / 2023-09-11

Ålands landskapsregerings program för äldrepolitiken 2023–2030 M 6/2022-2023

Tack talman! Mitt minne säger att vi var ense om att det skulle sjösättas när äldrelagen trädde i kraft. Jag tror att när den debatterades här i lagtinget, då var det i luften och man visste inte hur för vi låg till och hur det skulle påverka oss så att det behövdes mera utredningar innan...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Föredras / 2023-09-11

Förnyad klientavgiftslag LF 32/2022-2023

Talman! Det var i juni som lagtinget begärde ett yttrande i lagförslaget om förnyad klientavgiftslag som innebär att klientavgifter ändras för att utjämna och lindra ekonomiska orättvisor mellan olika omsorgsnivåer, men också för att styra klienter till lättare vårdnivåer och till vård på rätt nivå! Social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget, men vi...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2023-09-11

Förnyad klientavgiftslag LF 32/2022-2023

Tack talman! Precis som ministern så tycker jag att vi har 2023. Vi borde kunna på något vis hålla koll på avgiftstaket och hjälpa klienterna som också har ett avgiftstak på ÅHS kanske då att förhålla sig till. Alla har ju inte det. Men precis som ministern säger, jag tror att den här bristen på...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Förnyad klientavgiftslag LF 32/2022-2023

Talman! Absolut ministern är det så att vi får följa med vad som händer i Finland med närståendelagen. Det är viktigt att vi är på tårna där och ser till att vi och ålänningarna får liknande eller samma möjligheter som i riket. Jag tycker att den här lagstiftningen förtydligar den här som vi har att...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Ålands landskapsregerings program för äldrepolitiken 2023–2030 M 6/2022-2023

Talman! Ett viktigt dokument, vårt äldre politiska program, som förhoppningsvis ska få den uppmärksamhet det förtjänar, trots att det kommer i mandatperiodens sista timme. Äldreomsorgen är ett område där det finns stora utvecklingsbehov, men någon utskottsbehandling kommer inte att hinnas med. Vi har en ny socialvårdslag, en äldrelag, vi har demensriktlinjer och vi har...

Pernilla Söderlund / Gruppanförande / Föredras / 2023-09-11

Ålands landskapsregerings program för äldrepolitiken 2023–2030 M 6/2022-2023

Tack talman! Ministern Holmberg-Jansson lyfter områden som behöver tittas på och jag håller helt med. Det här är bredare än omsorgen. Vi har också äldrelagen som ibland kallas för äldreomsorgs lag. Många tror att det handlar om den vård och omsorg vi ger våra äldre i kommunerna och att det är det som den lagen...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Föredras / 2023-09-11