Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag tänkte lyfta äldreomsorgen. Det har ju varit stora rubriker om äldreomsorgen under året, kanske mer om bristen på just äldreomsorg. Trots det så syns det väldigt lite i finansutskottets betänkande om hur man ser vägen framåt. Jag tycker att finans- och näringsutskottet har varit mycket tydligare förut i sina betänkanden om att landskapsregeringen...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det där att lagtinget inte ska vara operativt, det ska jag kom ihåg. Jag fortsätter ändå med äldreomsorgen. Även i den förra budgeten som vi behandlade för ett år sedan fanns samma skrivningar om det här att landskapsregeringen behöver se på om man kunde ha en gemensam huvudman, till exempel ÅHS, för välfärdsteknik,...

Pernilla Söderlund / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Blankettlag om sjuk- och invalidpension LF 1/2022-2023

Tack, talman! Social- och miljöutskottet har behandlat en kort men viktig lag. Den är viktig för dem som det berör eftersom den främjar sjukpensionärers återgång i arbete. Därför föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar. Tack!

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2022-12-07

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack till ministern för klargörandet. Ifall det blev eller ifall det är oklart för någon så kan vi ju klargöra här och nu att alla utskott, även social- och miljöutskottet, har tidigare ändrat i lagstiftning och kommer att ändra i lagstiftning framöver. Det kan vara att lägga till eller dra bort eller ändra...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2022-11-23

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten Gunell. Det här med att ifrågasätta gränsbevakningens behörighet så det kommer ju lite nu och då, men som vi har hört i utskottet så är deras närvaro är viktig. Det är viktigt att de har tillgång till de här tjänsterna som numera är digitala. Tidigare var det säkert papperslistor. Så enbart...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Minister Höglund sade inledningsvis att det ska inte vara bara vackra ord, det ska också synas i en handling. En detalj i det här meddelandet som jag reagerar på är jämställda löner och man sätter ett år, 2026, som slutdatum. Man har ju ett förlikningsavtal från 2020 redan som man alltså inte tänker...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Ministern Höglund och jag har diskuterat den här frågan förut I ett replikskifte så ansåg ministern att det här blir för dyrt om lönerna ska bli jämställda. Men nu har man kanske då hittat pengar någonstans. Men just det här löftet om jämställda löner är ett löfte som har givits förut. Hur ska...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Det är precis som ledamot Holmberg beskrev situationen. Det är precis den här situationen som vi fick höra från de hörande som vi hade i utskottet. Det är ett väldigt tufft läge just nu för sjöfågelstammen.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2022-11-21

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Nu är inte minister Karlström i salen, men han lyssnar säkert. Han berättade ju själv om det här i remissdebatten att han avser ta kontakt till EU för att diskutera de här frågorna vidare. Jag tror och vi hoppas att de första stegen är tagna.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2022-11-21

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack för förtydligande ledamot Lindholm. Jag hade det i en tidig version av mitt anförande, men det står väldigt tydligt också i betänkandet. Men det är bra att det lyfts så att det blir riktigt klart.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2022-11-21

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell för frågan. Vi visste inte om det under remissdebatten, men det heter prosteriet och de har fått förfrågan att ge ett utlåtande och de har avstått. Därför ansåg vi att det kanske inte behövdes mera skrivningar eller hörande kring den frågan. Vi ska hålla oss till lagen och det är...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2022-11-21

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack för chansen att ge det förtydligandet att församlingarna och prosteriet har haft chansen och de har inte velat kommentera det här desto mera och därför har vi inte berört det heller i vårt betänkande. Det fanns inte riktigt några sådana tankegångar i utskottet heller.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2022-11-21

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Vår uppfattning i utskottet är att gränsbevakningen ska och kan utföra polisiära uppdrag. De ska kunna vara som en handräckning till den åländska polisen och därför kom den här skrivningen. Det här betänkandet har varit till grupperna två-tre gånger tror jag nästan. Ledamot Pettersson har haft all möjlighet att reagera på det här...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2022-11-21

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Talman! Det var den 15 juni i år som lagtinget begärde social- och miljöutskottets yttrande om en ändring av jaktlagen för landskapet Åland. Bakgrunden kommer ni väl alla ihåg, medborgarinitiativet ”skydda sjöfågelstammen”, och vi i social- och miljöutskottet konstaterade då att åtgärder behöver vidtas i större omfattning och i snabbare takt för att minska...

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2022-11-21

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Jag tänker inte debattera om de här procedurreglerna och exakt hur det fungerar och vem som har tillgång till vad. Men min uppfattning, och jag tror hela utskottets uppfattning, är att den här ändringen har skett i samråd med regeringen, regeringspartierna och ministern. Ledamot Pettersson får liksom fråga i sina egna led, av...

Pernilla Söderlund / Replik / Första behandling / 2022-11-21

Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn LF 8/2022-2023

Tack ministern för förtydligandet. Att vi har en självstyrelselag kan vi säkert vara eniga om. Men ministern menar alltså att det finns rätt till tolk och översättning på alla andra språk utom just finska? Min uppfattning är ju att när någon kommer till vården och pratar ett annat språk, vilket som helst, så går man...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-11-21

Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn LF 8/2022-2023

Tack, talman! Tack ministern. Det är bra att ministern menar att patientens och klientens rättigheter ska vara i fokus. Just det här med anmärkning eller klagomål eller anmärkning på bemötande eller anmälan så det kräver en ganska djup analys. Men vi ska titta på det mera i utskotten.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-21

Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn LF 8/2022-2023

Tack, talman! Tack ministern. Att samarbetskommitténs möten fungerar bra så det får stå för ministern själv. Jag har en annan uppfattning om det. Men tillbaka till stärkning av patienters och klienters rättigheter och skyldigheter, det kan ju inte vara så att det gäller alla utom finskspråkiga.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-21

Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn LF 8/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jo, just det här med språket i vården är viktigt. Det är ju just när det inte fungerar riktigt bra som det uppstår vårdfel som sedan då kan ge anledning att ge en anmärkning eller att anmärka på bemötande eller någonting. Jag förstår ju att frågan är mera självstyrelsepolitisk än...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-21

Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn LF 8/2022-2023

Talman! Landskapsregeringen föreslår att det inte behöver vara just landskapsläkaren som deltar i ÅHS styrelsemöten utan att det ska kunna utses en tjänstemannarepresentant till nämnda möte. Med bakgrund av att landskapsregeringen har ett ansvar för den övergripande strategiska styrningen av ÅHS så verkar det rimligt och ändamålsenligt. Även fast det inte hör till ärendet...

Pernilla Söderlund / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-21

Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn LF 8/2022-2023

Tack, talman! Tack ministern för presentationen. Man tycker att man borde ha lärt sig läsa lagtext vid det här laget, men det är inte alltid lätt. Den här lagtexten var inte lätt. Jag hade tänkt be om ett förtydligande om jag hade uppfattat det rätt. Men ministern var ganska tydlig med att är det finska...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-11-21

Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn LF 8/2022-2023

Tack, talman! Precis som ledamot Gunell lite var inne på så är det en ganska oklar lagstiftning. Den tredje punkten gäller patienters och klienters rätt att använda andra språk än svenska vid kontakt med socialvården och hälso- och sjukvården. Det är klart att det är ju svensk service. Men den här rätten att använda tolk...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-21

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021 RB 1/2021-2022

Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.

Pernilla Söderlund / Anförande / Enda behandling / 2022-11-21

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Jag tror ledamot Påvals för vår del i sitt anförande kommer att resonera lite kring den här frågan också som är viktig. Som jag tänker så behöver det också vara information innan du inleder vården, att den här möjligheten finns och kanske få ett förhandsbesked eller någonting. Vågar jag ta emot det...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2022-11-09

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmström för repliken. Så är det, digitalt stöd underlättar massor för klienter och anhöriga som kanske sköter sina anhörigas räkningar och ekonomi. Vi från social- och miljöutskottet kommer att göra ett studiebesök och uppdatera oss om hur det går med just den här frågan, bara vi kommer i gång igen och...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2022-11-09

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Talman! Social- och miljöutskottet är positiv till landskapsregeringens förslag till ny klientavgiftslagstiftning. Syftet med den föreslagna lagen är inte att ändra rättsläget utan att samla all lagstiftning på ett ställe för att ersätta krånglig blankettlagstiftning och med hopp om att lagen kan träda i kraft den 1 januari 2023 eller så snart som möjligt därefter....

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2022-11-09

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Så är det ministern. Vår avsikt var också att ro den här i hamn för ålänningarnas bästa. De behöver en ny klientavgiftslagstiftning. Därför valde vi att jobba på vita veckor. Precis som ministern sade så har vi faktiskt gjort så någon gång att vi har hört de berörda tjänstemännen och ministern i slutet....

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Första behandling / 2022-11-09

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Tack ministern för presentationen. Jag skulle vilja be om ett förtydligande. När jag talade med några kollegor så visade det sig att vi har tolkat lagförslaget lite olika. Långvarig institutionsvård och också långvarig familjevård, är förslaget att det ska in under det här avgiftstaket?

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Talman! Liberalerna vågar nog vara försiktigt positiva till det lagförslag om klientavgifter som vi nu fått på bordet, eftersom nuvarande klientavgiftslagstiftning är svår att tillämpa och tydlighet är alltid bra. När nu all lagstiftning ska samlas på ett ställe är det säkert till fördel med ett stegvist förfarande enligt förslaget. I lagförslaget kan vi...

Pernilla Söderlund / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Tack ministern. Individen har självklart ett eget ansvar. Det är klart att om man sätter det här i system så är det ju ett annat problem som ligger bakom, inte kanske just det här. Det står ganska tydligt i lagförslaget att den här avgiften, straffavgiften eller vad ska vi kalla den, ska skickas...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Tack ministern för förtydligandet. Jag håller med om att det här är ju ett begrepp, ett gammalt begrepp, som finns i en gammal lag och då måste man använda det. Vi ville bara liksom ge ett tips till nästa uppdatering av lagen. Just när det gäller den här straffavgiften - om vi kallar det...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Absolut ska vi titta på det här i utskottet. Man kan säkert ganska enkelt se hur det här förslaget drabbar kvinnor och män. Jag var lite beredd på att frågan skulle komma upp, men kanske inte av ledamot Gunell. Men det är viktigt att just synliggöra det här ojämställda ansvaret...

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Tack för förtydligandet. I lagförslaget resonerar man också om institutionsvården, att den är lite på avveckling i länder runt omkring oss. Man tittar istället på tidigare former av vård och andra insatser. Har landskapsregeringen på något vis diskuterat den här frågan? Hur tänker man här på Åland? Ska vi ändå fortsätta med...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Jag tycker att det är riktigt bra att ledamot Gunell lyfte den här frågan, den här problematiken. Den är mycket mer omfattande än vad regeringen vill påskina i lagförslaget. Vi har säkert anledning att återkomma till det.

Pernilla Söderlund / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Jag tänker ta upp det avgiften för outnyttjad service som ledamot Valve tyckte var en riktigt bra idé. Jag motsätter mig inte egentligen den, vi har ju liknande i hälso- och sjukvården. Kommer du inte på ett avtalat besök i hälso- och sjukvården så får man en "glömskeavgift" eller vad det nu heter....

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Absolut, vi får säkert anledning att komma till den här avgiften för outnyttjad service eller uteblivet överenskommet besök eller vad vi ska kalla det. Som jag sade, det finns inom hälso- och sjukvården och jag är inte i princip emot det. Men det står ganska tydligt i lagförslaget att räkningen ska skickas ut...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Gunell lyfte resurserna till socialvårdsbyrån och lagstiftningens resurser också som är bristfälliga och som vi ofta får höra att är bristfälliga och säkert är det andra byråer och avdelningar som känner igen sig. Men det här tycker jag att återkommer ofta. Jag tror att orsakerna till det kan vara lite det som...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Nej, precis, vi har ju en möjlighet att utnyttja - eller hur jag ska uttrycka mig - självstyrelsen proaktivt som vi liksom inte riktigt har möjlighet att göra, utan det blir bara som nu. Vi har bråttom, vi måste ordna det här nu och det ska gå snabbt genom utskott. Det blir inte...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Tack till ledamot Bergbo för anförandet. Jag har en fråga. Anser Hållbart Initiativ och ledamot Bergbo att lagförslaget innehåller en barnkonsekvensanalys?

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Jag sade i min mitt anförande att det fanns en liten ansats till barnkonsekvensanalys som konstaterar negativa konsekvenser för barn i det här lagförslaget. Som medlem i ett av regeringspartierna så antar jag att Hållbart Initiativ, kanske till och med ledamot Bergbo, har varit med i någon arbetsgrupp och tagit fram den här lagen....

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Jag hoppas att det blir en bra dag på jobbet för ministern också. Ministern lyfte att många vårdas på fel vårdnivå på grund av avgiftsskäl och så kan det säkert vara. Men vi har också många som vårdas på fel vårdnivå på grund av platsbrist. Alla kommuner har inte tillgång till institutionsplatser för...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Mariehamn har ju ett trevligt bekymmer, många flyttar till Mariehamn och många äldre flyttar till Mariehamn just för att vi har äldreomsorg på alla nivåer och också tidig förebyggande vård. Men det var egentligen inte det som jag tänkte säga i mitt andra replikskifte. Jag tänker nu bara meddela ministern att lagtinget går...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 21/2021-2022

Talman! Lagtinget begärde den 30 augusti social- och miljöutskottets yttrande i det här ärendet. Utskottet föreslår att lagförslaget antas utan ändringar. Tack, talman!

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2022-09-12

Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter LF 22/2021-2022

Talman! Det var den 31 augusti som lagtinget begärde social- och miljöutskottets yttrande i detta ärende. Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar endast av teknisk natur. Tack, talman!

Pernilla Söderlund / Anförande / Första behandling / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! 2,5 miljoner är alltså styrda till äldreomsorgen. Ministern sade att kommunerna kan, om de vill, förslagsvis använda pengarna till äldreomsorgen. Men det är ingenting som de då är bundna till, utan det är ett förslag. Jag och Liberalerna har kommit med många förslag, motioner och förbättringsförslag för äldreomsorgen, till exempel i årets budget....

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ministern för svaret. Ministern hänvisar till finans- och näringsutskottets betänkande för ett tag sedan. De var ju tydliga med att landskapsregeringen behöver ta ett tydligt ledarskap inom äldreomsorgen och speciellt i demensfrågan. Den här förändrade åldersstrukturen vi har så ger ju ökade verksamhetskostnader. Det finns helt klart ett kompetensförsörjningsproblem. Men det...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals för ett bra anförande fullt med kunskap. Det var ju medborgarinitiativet "Skydda sjöfågelstammen" som var anledningen till att de här de här förändringarna skulle göras i jaktlagen som vi nu har på bordet. Vi hörde i ett tidigare replikskifte att de här ändringarna kanske inte fyller syftet. Då blev jag...

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack för anförandet ledamot Gunell. Jag förstod nästan att den här frågan skulle komma upp. Jag räknar mig verkligen inte som värdekonservativ, men är väldigt van att jobba söndagar och på julafton och andra dagar, så på det viset reagerar jag inte. Men vi ska titta på den här frågan förstås i utskottet....

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Jag vet ju att Socialdemokraterna inte har någon representation i social- och miljöutskottet dit den här frågan landar. Så finns det något önskemål om hörande så är det bara att komma med det. Ja, jag slutar där.

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack för Hållbart Initiativs gruppanförande. Jakt med blyhagel har tidigare diskuterats här i lagtinget, om det ska vara tillåtet eller inte. Jag hade kanske förväntat mig att det skulle komma i den här uppdateringen eller i ledamot Holmströms förbättringsförslag av den här jaktlagen. Men det är ingenting som ni har diskuterat eller diskuteras?

Pernilla Söderlund / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31