Sagt i salen

1 - 50 av totalt 100 tal

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Social- och miljöutskottet har behandlat lagförslaget om servering av alkoholdrycker. Utskottet konstaterar att lagens syfte är att förebygga skadeverkningarna av alkoholdrycker och att strävan är att minska alkoholkonsumtionen då ökad konsumtion leder till ökade skador. Lagen strävar efter att uppfylla ANDTS-programmet även om utskottet konstaterar att detta lagförslag inte kan sägas minska tillgängligheten av...

Mikael Lindholm / Anförande / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Det är ingen lagparagraf, herr talman, men det är utskottets samlade bedömning att det vore lämpligt att man företrädelsevis bara skulle servera lättare alkoholdrycker. I hörandet har det också framkommit att det är ingen som tror, vad vi har hört, att det kommer att innebära något bekymmer att det inte kommer att finnas några starkare...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Utskottets samlade bedömning och förhoppning är att det inte är förbjudet, men att det företrädelsevis ska finnas vägande skäl för att man ska servera starkare alkoholdrycker på läktare. Tanken är väl att man ska kunna fira med ett glas champagne, en cider eller en öl, vilket vi tror om det gäller sportevenemang. Gäller...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Toivonen. Vi konstaterade att just vad gäller tillgängligheten så är det tydligt att det här minskar ju inte tillgängligheten. Det var detta som jag förde fram i mitt anförande. Jag tror också att jag kan svara för hela utskottet, att det är väl ingen där som tror på allvar att det...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag skulle inte säga att vi har tittat på förebilder vad gäller det. När vi pratar läktare så blir det gärna i diskussionerna att man bara pratar om idrottsläktare och de evenemangen. Det finns även läktare inom kulturella evenemang och då kan det väl finnas någon som vill ha ett glas portvin. Det...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Vi konstaterade att det finns en ansats och det finns ju skrivningar om barn i lagförslaget, men vi tycker inte att det är tillräckligt. Det är mycket därför också som vi har med att det ska göras en utvärdering inom tre år för att man ska kunna ta ställning. För om det här...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag tycker att ledamot Holmberg använde fel ord när han säger att utskottet är nöjda. Utskottet har ju verkligen sagt till på skarpen att vi tycker att det borde ha varit en barnkonsekvensanalys. Sedan sade jag även i mitt anförande här att vi anser att det syns att lagen har varit väldigt brådskande...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Hela restaurangbranschen är en bransch som har en hård ekonomisk press på sig nu med tanke på att vi har haft pandemi i över ett år. Vi tycker att det är viktigt, framförallt de här skrivningarna om cateringverksamhet och vissa andra delar av lagen och det gör att vi ska inte bromsa lagen...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Det som man måste hålla i åtanke är att detta är ju en reglerad verksamhet där det finns utbildad personal som ska ha koll och de ska ha egenkontrollplaner. Den absolut största delen av den alkohol som dricks på Åland dricks utanför restaurang- och krogmiljön helt okontrollerat och där har vi ingen behörighet...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Vi har ju uppmanat att de ska prioritera. Det här är också under en övergångsperiod som inte är speciellt lång. När alla har väl har fått sina tillstånd så kommer det att innebära även för ÅMHM minskad byråkrati vad gäller tillstånden, och då kan de sätta mera på tillsynen längre...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Det är klart alltså att alla lagar ska efterlevas. Jag delar inte helt och hållet ledamot Gunells syn på att vi skulle ha sådana våldsamma problem med de här andra lagstiftningarna så att de inte skulle efterlevas. Jag hoppas och tror att de kan göra en bra avvägning av hur de ska prioritera...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Tack ledamot Påvals. Det är synd att det här kommer nu. Skulle vi ha haft upp det medan vi hade ärendet i utskottet så hade vi säkert kunnat diskutera oss fram och sett om vi hade kunnat få en enighet kring de här skrivningarna. Att det skulle spela någon roll för när man tar...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! När jag försöker dra mig till minnes hur vi resonerade i utskottet kring just skrivningarna om dialog med EU-kommissionen så orsaken till att jag tyckte att den här skrivningen som nu gäller var okej var att det tydligt framgick att det gäller det här årets häckningssäsong och om det inte skulle vända med...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Bästa lagting. Social- och Miljöutskottet har behandlat medborgarinitiativet rädda sjöfågelstammarna som gavs till lagtinget i fjol somras. Orsaken till att betänkandet har dragit ut på tiden har främst med lagtingsordningen att göra då presidentframställningar och lagförslag alltid måste gå före denna typ av ärenden. Vi har ändå vinnlagt oss om att göra vårt arbete...

Mikael Lindholm / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack för frågan, ledamot Holmberg. Absolut, det skulle vara jättebra att göra en gemensam sak. Bekymret är att om vi väntar så är jag väldigt rädd för att det kan vara irreversibelt så att säga, att det tar för lång tid. Jag föreslog, när vi hade medborgarinitiativet upp i remissdebatten, att när man...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Ja absolut, ledamot Holmberg, så förstår jag hur du tänker och hur du menar. Men jag tycker att man kan svänga på det. Jag tror att Åland kanske var först när det gällde att tillåta skyddsjakt på gråsäl, för då var det bara för yrkesfiskare i slutet på 90-talet. Vi var först på...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Man ska inte gå in på vad enskilda höranden har sagt. Men om vi tar det på ett mer övergripande plan så hade vi flera som lyfte - det har att göra med den här formuleringen - att det finns ju ingen annan lämplig åtgärd. Det är där som jag faktiskt vill skjuta...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Nu blir jag lite osäker angående människans påverkan, menar ledamot Gunell på ejderstammen eller på örnstammen? Ok, båda. Min bedömning då för att svara på det, så beroende på hur man ser det så är det klart att människan i stort, i världen, har en otrolig påverkan på allt djurliv, växtliv och natur....

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Bergbo. Det var ett jätte engagerat och bra anförande som ledamoten höll. Det är några frågor som jag skulle vilja ställa. Från min horisont, om jag tittar i min del av skärgården, så är det ju avsaknaden av människor som rör sig i skärgården som är ett av de största problemen. Om...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Nej, inte ser jag vattenskotrar som någonting som man inte ska beakta. Men i det här fallet vad gäller ejderns population så tror jag att det är svårt att hitta någon korrelation annat än att eventuellt att vattenskoter totalt sett har blivit vanligare under den tid som ejderstammen har minskat. Ta till exempel...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag bara vill konstatera att det är klarlagt att bland flera forskare som vi hörde så säger de att örnen står för cirka 50 procent av ejderpopulationens predation. Jag säger inte att det finns andra orsaker. Men att lyfta bort den enskilt största som står för hälften av predationen och...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Åtminstone så bör det ju per omgående börja diskuteras möjligheterna till det här undantaget när ingen annan lämplig lösning finns eftersom vi har ett så pass omfattande problem. Att bara säga att det går inte bara för att det kanske inte gick för tio år sedan, för nu har ju dessutom havsörnen en...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Det var som vanligt ett välformulerat och angeläget ärende som ledamoten lyfte. Jag funderar på en sådan sak, vad tror ledamot Eriksson om vaccinationspass och den möjligheten att vi kan börja släppa in sådana människor som kan visa upp att de är vaccinerade till sommaren? Jag delar ledamotens uppfattning att det...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Jag har ingenting emot det. Bekymret vi har med de här snabbtesterna är att det ifrågasätts så mycket om tillförlitligheten och sådant. Men jag har ingenting emot att det skulle utredas och förhoppningsvis skulle det sättas igång det också. Men parallellt med det vore det ju bra, för när vi kommer till juni...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Talman! Bästa lagting. Social- och miljöutskottet har behandlat motionen Åland behöver fler artrika vägar. Utskottet har gjort ett omfattande jobb och belyst frågan från flera håll och haft höranden som hjälpt utskottet att komma till sin slutsats. Biologisk mångfald är viktigt och hela utskottet delar uppfattningen att bevarandet av den biologiska mångfalden ska tas på...

Mikael Lindholm / Anförande / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack så mycket. Jag vill passa på att säga att vi hade en väldigt bra stämning och bra diskussion i utskottet även, om vi inte kom till samma slutsats vad gäller frågan vi ska förkasta eller godta motionen. Det är inte några hard feelings såtillvida utan det är mer ett konstaterande att majoriteten tyckte såhär...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Jag börjar med att jag understöder vad ledamot Simon Holmström sa här, att det känns som reservanterna i det här fallet mera tycker att det är viktigt att det är de som ska ha äran för att det här genomförs, än vad som faktiskt reservationen går ut på, eftersom det...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Jag säger bara att man kommer väldigt mycket längre i politiken, om det inte är viktigt vem det är som utför bara man får det som man har som målsättning utfört. Då kommer man mycket längre än att försöka hitta fel på det som i det här fallet majoriteten har gjort eller...

Mikael Lindholm / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Talman! Det är en mycket intressant och viktig motion som vi diskuterar i dag. Trålfisket var under en lång tid viktigt för Åland, det var rent av ryggraden i det åländska havsfisket fram till mitten av 90-talet. Stora förändringar i fiskeripolitiken i och med EU-inträdet, där skrotningsstöd betalades ut samtidigt som bidrag för nyproducerade båtar...

Mikael Lindholm / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack så mycket.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Talman! Jag tror jag ska börja som ledamot Toivonen brukar börja, när man kommer så här långt ner på talarlistan så är det mesta som man hade tänkt säga redan sagt. Mycket kloka ord har satt i den här talarstolen redan vad gäller det här, men sedan är jag lite dålig på att tala utan...

Mikael Lindholm / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell, väldigt bra anförande och mycket relevanta frågor och slutsatser. Det som jag är rädd för att kommer vara faktum är det att det bara är den inhemska marknaden som vi är säkra på att kommer att vara öppen den här säsongen. Därför måste så mycket pengar som möjligt som finnas...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Det är precis det jag menar. Det är jättebra att vi får det här stödet i ryggen. Att vi kan lite åka snålskjuts på Visit Finland och kanske inte behöva satsa lika stora medel själva för att få synlighet. Men om vi ser just den här vårsäsongen, i den mån det blir en...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Tack för frågan. Absolut finns det möjlighet. Jag tror att nu branschen börjar redan nu fundera på hur man ska nå så pass många som möjligt för den här säsongen som kommer. Det var ju ingen som trodde när vi fick den här nedstängningen i mars, alla tänkte mars-april sedan när vi kommer...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Absolut ska vi tro att med så här pass mycket längre förberedelser att det ska lyckas bättre och att det ska komma mer folk från Finland till Åland, och att de som kommer ska kunna få en ännu bättre upplevelse än vad de kunde få ifjol. Dessvärre så kan det inte täppa till...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Det minister Karlström nämnde är jättebra. Just de här sommarpraktikant platserna, det är bra om ni slipar lite vidare på det och ger den möjligheten för både ungdomarna och för turismföretagarna på Åland. Jag tror det jättebra. Sedan tror jag att det inte är oss i den här salen som ministern ska lägga...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Det som gjorde att jag har problematiserat det här med sommarens turistsäsong är just det att min magkänsla säger mig att med tanke på hur finska regeringen har agerat hittills så måste det till någonting till för att gränsen ska öppnas igen. Om de har 25 % vaccinerade i Sverige och 30 %...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Under remissdebatten frågade jag i en replikväxling med näringsministern om det finns någon plan B i fall turistsäsongen 2021 blir lika dålig som årets. Svaret jag fick var att det hade man inte. Jag undrar om finans- och näringsutskottet har tittat på detta och vad bedömningen i sådana fall är. Enligt de uppgifter jag...

Mikael Lindholm / Anförande / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack till ledamot Pettersson. Det är jättebra att diskussionerna har förekommit. Som sagt, jag har en viss insyn från eget håll. Jag har också pratat med många kollegor i branschen och det här är alltså ett jätteproblem. Normalt sett så brukar pengarna vara slut i februari-mars och så får man riktigt suga på...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag är helt enig med en ledamot Pettersson i det fallet. Det här måste vi faktiskt ta på väldigt stort allvar. Det är tuffa tider.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Vi är helt eniga i det här fallet. Det är bara så. Det går ju att bevisa vad man vill med statistik. Men även om Åland skulle kunna klara sig utan turismen så skulle det vara ett otroligt mycket tråkigare Åland och mycket sämre utbud för oss som bor här...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag försökte lägga mig på en sansad nivå när jag lade fram att det inte är så här svartvitt som har målats upp tidigare i debatten. Just fiskodlingen är tyvärr lite vinna eller försvinna för stora delar av skärgården. Inte kan vi ohämmat utöka fiskodlingen, men det behöver tas ett...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Gunell. Jag har väl försökt i olika sammanhang att lyfta hur läget ligger, precis som jag gjorde i mitt anförande här nu, och sagt att det behövs konkreta åtgärder och det behövs diskussioner med branschen om vad som behövs i branschen. Vi ska komma ihåg att det här måste...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Det är naturligtvis så att vi behöver få ålänningarna också att besöka anläggningar här hemma. Jag tycker ändå att man såg på sociala medier i somras att många lade upp att de hade hemestrat på Åland. Men vår befolkningsmängd i förhållande till vår turism är alldeles för liten. Vi måste...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Jag tror inte jag sade, i sådana fall var det nog helt i misstag som jag sade att det skulle vara någon form av förbättringsåtgärder. Vad jag sade i mitt anförande var att när man nämner belastningen som kommer från fiskodlingen så anser jag att då räknar man som om...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Som jag sade, vi har ett jätteproblem med det. Tittar du på kartorna som brukar komma från miljöbyrån när det gäller vattenkvaliteten i områdena runt Åland, som inte är Ålands territorialvatten, så är dessa minst lika dålig vattenkvalitet som på Åland. Det är klart att man säkert måste se över...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Det är väldigt intressant att ledamot Holmberg kör vidare med sin argumentation som han har kört i fem år för hur mycket bättre allting blir. Det är nästan bara i medborgarinitiativet för sjöfågel som han inte har sagt att det skulle bli bättre bara man slår ihop kommunerna. Man pratar om...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2020-12-07

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Ja, som sagt det går ju inte att övertyga någon som har bestämt sig redan, så den biten kan vi lämna. Det är helt klart att visst ser jag att det kommer att finnas en viss service eller det kommer att finnas vissa aktiviteter i alla kommuner, men det kommer att finnas i kommuncentrum....

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2020-12-07

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack, minister Karlström. Det är alltid roligt att höra positiva signaler om framtiden men jag brukar oftast vara väldigt positiv när jag pratar om turism och Åland. Men vi måste väl ändå ha en plan B för vad händer 2021 om vi inte har öppna gränser när vi kommer till turistsäsongen, då är...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack, minister Karlström. Jag ville inte att man ska se det så rosenrött till nästa sommar, jag är väldigt bekymrad om det inte går men jag hoppas verkligen att det går som minister Karlström säger. Närturismen har en framtid bara restriktionerna släpps, men släpps de in till nästa sommar så måste landskapsregeringen titta...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13