Sagt i salen

1 - 50 av totalt 161 tal

Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) RP 5/2020-2021

Tack, talman! Bästa kollegium.Vi har nu på vårt bord igen ärenden som gott och väl rent tekniskt kunde ha delegerats till landskapsregeringen för avgörande. I sina utlåtanden påminner landskapsregeringen lagtinget om möjligheten att enligt 59 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland bemyndiga landskapsregeringen att ge bifall till internationella förpliktelsers ikraftträdande på Åland och ser inget...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2021-05-05

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack ledamot Toivonen. Jag skulle gärna ha ett litet förtydligande här. Förstår jag ledamot Toivonen rätt nu här, att ni i ert anförande vill förminska jägarnas insatser för att rädda sjöfågelstammarna? De facto så är det ju just jägarna som mest av alla lägger ner tid och resurser på detta.

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack för förtydligandet! Det var mycket tacknämligt att få det klargjort. Vi ska komma ihåg att jägarna bedriver en mycket, mycket viktig insats här, till skillnad från till exempel just fågelvännen Toivonen som kanske inte bedriver samma aktiva intresse och åtgärder för att rädda sjöfågelstammarna. Det är bra att inte Toivonen förminskar jägarnas insatser här.

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330 RP 1/2020-2021

Talman! Det här är ju egentligen ett icke ärende och ni har ju sett utskottets betänkande. Jag tänkte ändå, trots att utskotten inte ger sitt bifall till den här förordningen, orda några saker kring landskapsregeringens önskan om att delegera behandlingen av den här typen av ärenden till landskapsregeringen. Det fördes en diskussion i den här...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2021-04-12

Republikens presidents framställning gällande statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6-2020 RP 2/2020-2021

Tack, talman! Det är lite samma sak i det här ärendet. Utskottet har beslutat att inte ge sitt bifall då det gäller den här förordningen eftersom tidsfristen redan har löpt ut. Här finns dock en principiell sak som man också kunde diskutera. Det är om utskottet och lagtinget skulle ge sitt medgivande till ursprungskonventionen, vilket man...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Jag vill rikta ett stort tack till utskottet och utskottets ordförande som på ett mycket förtjänstfullt sätt har rott i land den här frågan som har engagera otaliga ålänningar. Det här är ett praktexempel på hur lagtingets ska arbeta. När det kommer initiativ från folket från fältet så tar man itu med ärendet,...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Bergbo. Jag håller med ledamoten om att alla medel ska prövas. Jag vill ändå vända på sjöfågelsteken - om uttrycket kan tillåtas - gällande fredningsområdena. Min uppfattning är nämligen den att hela skärgården är ett enda fredningsområde numera i och med att ingen vårjakt lägre är tillåten. Jag vill också påminna...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack ledamot Bergbo. Jaktvårdsföreningarna har också fredat områden med stöd av stadgarna och jaktlagstiftningen, till exempel på Föglö så har tusentals hektar varit fredat, det mesta de facto tidigare då vårdjakten var tillåten. Det skedde genom en kungörelse och genom ett samarbete med vattenägarna. Men det är alltså inte längre aktuellt eftersom ingen vårjakt heller...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330 RP 1/2020-2021

Tack, talman! Tack vicelantrådet. Absolut, jag har fört diskussionen med minister Wikström i den här saken. Vi ber att få återkomma när nästa tillfälle ges och då kanske vi kan fatta ett principiellt beslut om de fortsatta förfaringssätten.

Rainer Juslin / Replik / Första behandling / 2021-04-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Minister Hambrudd! Det är viktigt att förordningarna inom undervisning och utbildning är grundligt genomtänkta och följer internationella system och allmän praxis. För ett tag sedan blev behörighetsfrågorna för klasslärare föremål för diskussion genom landskapsregeringens vilja att sätta lokal prägel på bestämmelserna, vilket resulterade i ett allvarligt avsteg från vedertagna akademiska normer. Självstyrelsen kan tillämpas på...

Rainer Juslin / Fråga / Föredras / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Minister Hambrudd, ni valde att inte skriva in i förordningen en övergångsbestämmelse, vilket brukar vara kutym, som skulle ha gett personer med äldre examen fortsatt tillträde till arbetsmarknaden. Det skulle ha varit respektfullt mot alla de hundratal ålänningar som till vardags i det tysta arbetat inom barnomsorg och skola för att stärka förutsättningarna för kunskapslyftet...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Genom er betygssättning ”icke godkänt” har ni förminskat en hel yrkesgrupp och allvarligt försvårat arbetsmarknadsläget på Åland inom ett område som redan tidigare tampats med stor brist på behörig personal. Landskapsregeringens agerande är minst sagt häpnadsväckande men inte alls förvånade. Ni valde ju inte heller att godkänna svensk lärarexamen utan tvingar även dessa lärare till...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-03-22

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Talman! Bästa kolleger. Genom detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att de bestämmelser som introducerar en ny typ av långsamt gående fordon, traktorbil på Åland, och som skulle träda i kraft den 1 mars 2021 upphävs. Lagändringarna bör träda i kraft senast den 1 mars. Den här omställningen är helt odramatisk och en logisk följd av att...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om en kommunreform på Åland upphävs samt att kommunstrukturlagen för Åland ändras så att frivilliga förändringar av kommunindelningen åter blir möjliga utgående från dagens 16 kommuner. Metoden för uträkning av samgångsunderstödets belopp föreslås ändrad och ett skärgårdstillägg samt ett särskilt understöd enligt prövning föreslås. Utskottet föreslår att lagförslagen antas med...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack ledamot Silander. Utskottet har inte diskuterat den explicita frågan som ni ställde kring samgångsunderstödets faktiska kostnader. Vi har utgått ifrån den framställning som landskapsregeringen har framställt lagtinget. Men frågan kunde ju ställas till landskapsregering förstås, men nu ser det föreliggande lagförslaget ut på det här sättet.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Lag- och kulturutskottet är i sig inget expertorgan för ekonomiska utredningar. Det är väl kanske snarare finans- och näringsutskottet som kanske kunde bemöta den här frågan kring var smärtgränsen går kring hur mycket landskapet ska finansiera kommunala kostnader. Då det gäller centralortspolitiken så konstaterade vi att den är väldigt viktig och vi ser flera olika centralorter...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack ledamot Holmberg. Det är alldeles riktigt, under remissdebatten framfördes att man borde höra finans- och näringsutskottet. Vi har i utskottet, vill jag minnas, inte explicit behandlat den frågeställningen, åtminstone förde vi inte den till omröstning. Det ligger inte i min natur - men jag måste kanske ändra mig - att tillspetsa saker och...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack ledamot Holmberg. Vi tyckte ändå att finans- och näringsutskottets betänkande beträffande budget 2021 var ganska kärnfullt. Vi valde att citera utskottets skrivningar där och dem omfattade vi ju nog. Som sagt, lag- och kulturutskottet är inte ett expertorgan på ekonomiska frågor, men det är kanske just finans- och näringsutskottet.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Det kan kosta förtroendekapital, kan jag tänka mig, bland de förtroendevalda i kommunerna som ska föra det här ärendet vidare. Om lagförslaget i sig leder till sammanslagningar så det är kanske inte ett självändamål heller, utan självändamålet ligger snarare på det planet att man generellt kan minska på de offentliga kostnaderna i så fall. Det...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack ledamot Fellman. Det är väl nog kommunerna som ska driva den här frågan. Men frågan är om initiativet kommer därifrån. Det är så många olika aspekter som ska vägas in. Det konstaterades också att det är svårt att genomföra en kommunsammanslagning när de ekonomiska förutsättningarna kanske inte nödvändigtvis leder till en starkare kommun.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Det där är ju en ömsesidig process, det ska finnas två parter som är intresserade av den typen av lösning. Visst bör lagstiftningen underlätta det. Det kan hända att den kommande kriskommunslagstiftningen upptar sådana skrivningar, men det känner jag inte till.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Då det gäller valdistrikt så fick vi uttryckligen det svaret av samhällsforskaren Siv Sandberg, som jag också tidigare har relaterat till er, att man inte uppnår den kritiska massan för att kunna reglera, i det här fallet skulle det vara lagstiftningen i så fall. Det är ju en annan lagstiftning....

Rainer Juslin / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 2/2020-2021

Tack, talman! Ålands lagting tog den 1 juni 2020 en ändring av räddningslagen som förtydligade rättigheten till ersättning för kårmedlemmar i brandkårer som deltagit i släckningsarbetet under de första två timmarna. I samband med utskottsbehandlingen uppdagades att ålänningarna som är skyldiga enligt lag att delta i räddningsuppdrag är försatta i ett sämre läge än sina gelikar...

Rainer Juslin / Fråga / Föredras / 2021-01-20

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 2/2020-2021

Talman! Vicelantrådet, vår uppfattning är väl den att ålänningarna inte ska vara i en sämre situation än vad man är i riket. Det är väldigt viktigt att allmänheten inte avstår från att delta i ett räddningsuppdrag exempelvis en skogsbrand. Det är otroligt viktigt att man får handräckning från frivilliga också utanför de frivilliga brandkårerna, så...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-01-20

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 2/2020-2021

Tack, talman! Tack vicelantrådet. Är det inte enklast nu i det här fallet då bara att helt enkelt använda den här kopiatorn och kopiera rikslagstiftningen och föra in skrivningarna i den åländska lagstiftningen. Det är ingen stor sak. Men kan jag få ett besked från vicelantrådet, när kan ålänningarna förvänta sig att vara i samma situation...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-01-20

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Tack, talman! Tack för en bra presentation av lagförslaget. Jag undrar egentligen bara principen här, borde det vara ett ärende för finans- och näringsutskottet snarare än lag- och kulturutskottet? Kanske inte ministern kan svara på det men kanske presidiet.

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2021-01-18

Republikens presidents framställning över statsrådets förordning gällande det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen RP 15/2019-2020

Tack, talman! Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar tilläggsprotokollet faller inom landskapets behörighet. Landskapsregeringen redogör för tillkomsten och innehållet i Världspostkonventionen som Finland, inklusive Åland, anslutit sig till. Världspostkonventionen är till sin karaktär ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2020-12-02

Republikens presidents framställning över statsrådets förordning gällande det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen RP 15/2019-2020

Jag tror säkert att det kommer att påverka, ledamot Silander. Det är nämligen så att terminalkostnader förväntas stiga och vi har många aktörer på området, privata sådana numera, och alla ska ju ha kostnadstäckning för det här. Jag misstänker nog att det är konsumenten i slutändan som får betala för det här.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2020-12-02

Republikens presidents framställning över statsrådets förordning gällande det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen RP 15/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Silander. Jag kan själv skriva under er anmärkning. Det är mycket allvarligt förstås. Men landskapsregeringen måste säkert också välja sina strider och vid lämpliga tillfällen, vilket jag har uttryckt också tidigare, ta upp den här saken så att de här rutinerna efterföljs från rikets sida.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2020-12-02

Republikens presidents framställning gällande statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M323 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR RP 16/2019-2020

Tack, talman! Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Landskapsregeringen konstaterar att tilläggsavtalet till ADR förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. Landskapsregeringen ser därför inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2020-12-02

Yrkesförarkompetens LF 40/2019-2020

Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ändras med beaktande av ändringar i den Europeiska unionens regelverk. Utskottet konstaterar att lagförslaget, som utgör en implementering av EU:s yrkeskompetensdirektiv, inte i sak medför några större förändringar i fråga om kravet på yrkeskompetens. Det totala timantalet i utbildningen förblir till exempel detsamma men...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2020-12-02

Beslut inom kulturbudgeten LF 41/2019-2020

Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att till Ålands kulturdelegation förs beslutanderätt i fråga om stöd till bildningsförbunds verksamhet, med stöd av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund. Utskottet konstaterar att lagförslaget utgör en kodifiering av praxis och att kulturdelegationens helhetsansvar för kultursektorn och dess finansiering klargörs. Stödförutsättningarna för bildningsförbunden förblir dock oförändrade. Utskottet har inga invändningar mot lagförslaget. ...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2020-12-02

Beslut inom kulturbudgeten LF 41/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Silander. Jag vill dra mig till minnes att man inte förde en diskussion kring den här frågan explicit. Vi vet ju att det för tillfället berör endast ett bildningsförbund. Jag kan tänka mig att det andra förbundet inte lämnade in något yttrande, men det var ingenting som kulturchefen påminde oss om.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2020-12-02

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Tack, fru talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om barnomsorg och grundskola kompletteras med bestämmelser som fallit bort under tidigare ändringar samt att några mindre ändringar av lagen görs. Utskottet har inga invändningar till lagförslaget som till stora delar utgörs av en teknisk korrigering. Utskottet önskar dock framföra en synpunkt om barnperspektiv i lagstiftningsprocessen. Lagtinget har beslutat att...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2020-12-02

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Tack ledamot Häggblom. Mig veterligen så torde det finnas, ja. Landskapsregeringen har utlovat kompensation i form av landskapsandelar för de merkostnader som lagförslaget föranleder, explicit detta förslag föranleder väl inte, men det ursprungliga lagförslaget nog, särskilt och inte minst då det gäller språkprogrammet.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2020-12-02

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Tack ledamot Häggblom. Jag är ju inte en företrädare för landskapsregeringen, men den information som kommunerna har fått i den här frågan så har man nog utlovat kompensation i form av landskapsandelar, ja.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2020-12-02

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Tack ledamot Bergbo. Det var ett mycket förtjänstfullt anförande. Jag hann trycka på replikknappen lite för tidigt för det blev till en början lite oklart för mig hur ni förhåller till den här paragrafen rent allmänt, innan det sedan då klarnade. Men jag skulle ändå vilja fråga; har ledamot Bergbo förtroende för skolorna att tillämpa...

Rainer Juslin / Replik / Första behandling / 2020-12-02

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Tack ledamot Bergbo. Jag kan konstatera att vi är helt överens i den här saken. Vi vet ju att lärarna har en gedigen utbildning också på det här området, förutom de här specifika ämneskunskaperna. Vi behöver ha tilltron till att de ska garantera elevernas säkerhet i skolan.

Rainer Juslin / Replik / Första behandling / 2020-12-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Tack, talman! Minister Wikström. Den fasta förbindelsen till Föglö var kanske den största revitaliserande infrastrukturfrågan inför valet i oktober 2019. Särskilt viktig var frågan helt uppenbart för Centern och Obundna, som med stora affischer och plakat marknadsförde tunnelalternativet framom färjförbindelse till Föglö. Jag hör själv till den kategorin av skärgårdsbor som inte ser fördelarna, vare...

Rainer Juslin / Fråga / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Tack, talman! Tack, ministern Wikström. Ni har påbörjat rekryteringen, det är bra så. Men har ni reflekterat över att vi tappat tid och styrfart i projektet? Finns det ens en projektbeskrivning att studera i dagsläget? Vi har inte närmat oss ett förprojekteringsskede i saken, inte långt nära ännu. I vätgasprojektet, ett tacknämligt initiativ från ministern,...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Tack, minister Wikström. Ni säger att det inte finns medel allokerade. Skärgårdstrafiken sparar över en miljon euro i bränslekostnader under detta år på grund av att bränslekostnaderna helt enkelt är lägre nu. Vi måste få fart på det här projektet nu. Jag ser det som slöseri med resurser om vi inte kan ta tillvara den...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2020-11-30

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Hambrudd. Jag ser att det här lagförslaget är helt på sin plats och mycket angeläget. Det är rätt att komplettera det på det här sättet på ett smidigt sätt. Man föreslår också smidiga lösningar här, exempelvis då det gäller speciallärare som ska uttala sig i första hand framom skolpsykologen då...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2020-11-16

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

I egenskap av ordförande för lag- och kulturutskottet så ser jag det som angeläget att ni tittar väldigt noggrant på den här förordningen så att inte samma lapsus uppstår som förra gången, då gällande behörigheten för exempelvis lärare med stöd av samma lagstiftning.

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2020-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Det har varit både intressant och givande att få ta del av remissdebatten som gäller budgetförslag 2021. Intressant för att se hur olika vi här i salen kan se på de effekter som de föreslagna åtgärderna förväntas resultera i och givande för att det finns så många goda förslag som borde tas tillvara...

Rainer Juslin / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag kan inte heller riktigt förstå hur man har resonerat. Det här beslutet i plenum togs som sagt för en månad sedan och det har varit tyst kring det. Men lagtinget har också haft en paus förstås så vi har inte heller kunnat uppmärksamma det. Lag- och kulturutskottet uttalar sig inte heller i...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag begärde ut alla handlingar i det här ärendet förra veckan. Jag kan inte se någon konsekvensanalys bland de remissvar som har inlämnats.

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Kompensationsåtgärderna är helt nödvändiga. Det är ju faktiskt så att 240 akademiska poäng ger en begränsad behörighet, inte för årskurs 1-6, det är bara för f-3 eller 4-6. Det passar bra in i större samhällen men det passar väldigt illa in på Åland där man förväntar sig att lärarna ska undervisa i alla i grundskolans...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Det som minister Hambrudd säger nu är att det egentligen borde stå 300 eftersom 240 poäng inte räcker för årskurs 1-6. Den skrivningen i förordningen i 25 § blir direkt vilseledande. Det är mycket beklagligt. Jag ser det här som mycket allvarligt i egenskap av ordförande för lag- och kulturutskottet.

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Det är väldigt tråkigt att vicelantrådet tar upp min förra bakgrund, min profession. Jag kan berätta för vicelantrådet att jag inte har fått back från ÅFD i en sådan här fråga. Det är möjligen någon annan efterträdare men inte jag. Vicelantrådet rör nog ihop begreppen här nu fatalt. 240 poäng ger en begränsad behörighet. Det är...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag uppmanar vicelantrådet att, med hjälp av sakkunniga inom förvaltningen, läsa det utslaget en gång till. Kanske det bringar lite mera korrekt orientering i den här frågan.

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12