Sagt i salen

1 - 50 av totalt 222 tal

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår ändringar av tjänstemannalagen. Genom ändringarna genomförs arbetsvillkorsdirektivet och direktivet om balans mellan arbete och privatliv. Lagstiftningen anpassas till de ändringar som gjorts i sjukförsäkringslagen för att genomföra familjeledighetsreformen. Utskottet konstaterar att förslaget enbart implementerar två EU-direktiv och att det inte medför några stora materiella ändringar eftersom likartade regler redan finns i tjänstekollektivavtalen...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Det är ju väldigt svårt att spå i den här frågan. Men visst kan man ju kanske resonera på det sättet att det kan bli ett nollsummespel i slutändan eller att vissa medborgare hamnar att betala mera för att få sin tidning eller främst att få sin tidning i postlådan...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Jag måste upprepa att det här är nog en väldigt svår fråga att ta ställning till eftersom tidningsdistributionen som sådan inte omfattas av den här lagstiftningen. Men av praktiska skäl så är ju detta starkt förknippat med den eftersom den här upphandlingen har gjort det möjligt att dela ut såväl samhällsomfattande post som tidningar samtidigt....

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack ledamot Lindholm. Vi har inte diskuterat explicit just FPA. Det kan tänkas att vissa aktörer måste förlänga sin fatalietid också på grund av de här fördröjningar som kan uppstå i utdelningen av posten. Men det är ju naturligtvis väldigt olyckligt. Nu ska vi också komma ihåg att i framtiden så kommer det mesta att...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Jag tror att det är en bra hälsning till myndigheterna att de behöver också se över sin egen interna postgång. De behöver se till att de får posten ut så effektivt som möjligt så att den når adressaten också inom de tider som är rimliga, helt enkelt för att kunna bemöta olika typer av frågeställningar.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack vicelantrådet. Jo, det här handlar helt enkelt om att effektivera servicen. Jag tror att det där är inte är omöjliga saker för posten att kunna tillmötesgå.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Absolut, så är det ju förstås. Även om de andra inte skulle uppfylla så kan man av särskilda skäl ändå distribuera posten till postlådan vid tomtgränsen. Det är ju så det är tänkt förstås. Begreppet särskilda skäl ger posten kanske en subjektiv möjlighet att tolka de förhållanden som gäller i det enskilda fallet.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Silander. Jag börjar bakifrån. Jo, vi begärde in de här uppgifterna från huvudmannen, inte från posten direkt och vi fick ett svar från posten i den ordalydelsen som återges i betänkandet. Den andra frågan gällde senast eller minst. Det är minst 50 procent senast och man får ju dela ut posten...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting! Landskapslagen om posttjänster föreslås ändrad så att kvalitetsnormen för försändelser lindras och så att en rätt till avgiftsfri avvikande postutdelning införs för den som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom har oskäligt svårt att hämta sin post. Landskapsregeringen konstaterar i lagförslaget att den pågående digitaliseringen kraftigt har minskat betydelsen av den...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Det här är också en ganska svår fråga att sätta sig in i. Den är också väldigt bunden till de enskilda förhållandena. Man kan tänka sig att alla brev helt enkelt inte är så anonyma, inte från myndigheter heller. Man vill att en försändelse ska vara personligen riktad till den det berör och att det...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack, talman! Fru lantråd. I efterdyningarna av tunnelkommitténs slutrapport har ni för tio dagar sedan i tidningen uttryckt att man bör gå vidare med kärnborrningarna för att få kostnadsbilden bekräftad. Jag är den första att gratulera lantrådet till ett konstruktivt förslag. Samtidigt har ni tidigare informerat allmänheten via media, inte lagtinget förrän nu, att inget...

Rainer Juslin / Fråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack! Ja, man kan ju nästan varannan dag se att infrastrukturavdelningen rekryterar nytt folk. Kostnaderna för kärnborrningarna uppskattas enligt en ledande aktör på infrastrukturområdet - med erfarenhet från verksamheter runt om i världen - till 300 - 400.000 euro. Till skillnad från de uppgifter som infrastrukturministern gått ut med och som tyvärr upprepats i media...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack fru lantråd! Ni hänvisar förmodligen till rubriken i dagens ledare i Ålandstidningen; Sätt större fokus på skärgården. Det är fint att ni kanske börjar ta efter den devisen. Att bygga ett modernt kryssningsfartyg för ett åländskt rederi kostade mer än en tunnel till skärgården. Likaså kostade det mer att bygga om hamnen i Åbo...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagstiftningen om åländsk näringsrätt revideras och moderniseras genom att lagtinget antar en landskapslag om näringsrätt och näringstillstånd. I den föreslagna lagen definieras närmare när näringsrätt med stöd av lag föreligger och på vilka grunder näringstillstånd beviljas och tillståndsvillkor fastställs. Lagen innehåller också bestämmelser om tillsyn och de befogenheter landskapsregeringen har...

Rainer Juslin / Gruppanförande / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack vicelantrådet Jansson. Jag tror att vi delar åsikten här att man behöver kontinuerligt följa upp hur lagstiftningen och tillämpningen av den utfaller och reviderar den i den ordning det dyker upp nya utmaningar. Som jag tog upp här som personliga åsikter så ser jag redan nu att de kunde ha gjorts ...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack vicelantrådet Jansson. Jag tycker också att det är ett steg i rätt riktning. Det är bra att de här redskapen finns för tillsynsmyndigheten att också kunna vidta adekvata åtgärder. Men jag tycker personligen att steget kunde ha varit lite längre.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Jag var ganska tydlig i mitt anförande. Jag bad att ni skulle skilja på dessa två olika sakerna. Vid det här tillfället så tyckte jag att det var viktigt att jag förde fram mina åsikter också. Jag har ett särskilt ansvar i egenskap av ordförande för lag- och kulturutskottet och...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Ledamot Holmström vill nu omskriva reglerna för lagtingsordningen. Jag har lite invändningar på den punkten också. Jag tycker nog att ledamot Holmström behöver kunna skilja mellan vad jag anförde som utskottets synpunkter och mina personliga reflektioner i egenskap av ordförande för utskottet och vilka jag farhågor jag ser inför framtiden....

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Silander. Tack för ett mycket bra anförande med pragmatiskt innehåll från fältet, så att säga. Jag tänker anknyta till den här skrivningen faktisk anknytning som ni tyckte att man kunde ha strukit. Men med beaktande av att det var en parlamentarisk arbetsgrupp bakom det här lagförslaget så hade nog inte lag- och...

Rainer Juslin / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Republikens presidents framställning om utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) RP 2/2021-2022

Tack, talman! Som sagt så ber jag att få sambehandla de här två föreliggande betänkandena från lag- och kulturutskottet genom att presentera dem vid detta tillfälle. ADR är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Den trädde i kraft i Finland 1979 och den 20 april 2020 beslutade lagtinget...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2022-03-16

Diskrimineringslagstiftning LF 6/2021-2022

Tack, talman! Jag förenar mig i vicelantrådets analys.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-03-14

Diskrimineringslagstiftning LF 6/2021-2022

Tack, talman! Tack viceordförande Salmén. Jo, vi lär väl få ett facit på den här frågan också när kontrollen gällande de här ändringarna görs så småningom. Men principen kvarstår, vi förfäktar vår åsikt i den här frågan. Jag kan väl tänka mig att Högsta domstolen, Ålandsdelegationen kan ha en lite annan syn i den här...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-03-14

Diskrimineringslagstiftning LF 6/2021-2022

Ja, utskottet har en verklig expert på det här området och vi får tacka utskottssekreteraren för intressanta diskussioner i utskottet.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2022-03-14

Diskrimineringslagstiftning LF 6/2021-2022

Tack, talman! För att rekapitulera händelserna så kan ska jag inleda med att det föreliggande lagförslaget ansluter till landskapslagarna som Ålands lagting beslöt om den 25 maj 2020, alltså snart två år sedan. Republikens president konstaterade emellertid den 2 oktober samma år, efter att Högsta domstolen inkommit med ett utlåtande, att landskapslagen innebar ett överskridande...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2022-03-14

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Tack ledamot Zetterman. Ja, vi delar nog det här intresset. Vi kan konstatera att det här samtidigt är ett väldigt svårt område för en lekman att hantera. I många fall får man förlita sig på sakkunskapen. Men om man jämför den digitala utvecklingen i riket med Ålands så kan man med mycket enkla medel redan...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Det här är ett kärt område. Jag instämmer i att det skulle vara tacknämligt om vi kunde få ett meddelande på det här område ganska snart även om det också kräver resurser, precis som vi påpekade i utskottet kring portalen. Det finns behov, men vi förstår ju också att det är resurskrävande att ta fram...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Valve! Det här grundar sig på ett EU-direktiv och den kortaste vägen skulle vara att bara implementera det rakt av utan att ha en process kring det. Samtidigt är det en väldigt intressant fråga tillika som den är komplicerad. Som jag sade, det är knepiga saker för en lekman att hantera....

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack utskottsordförande Pettersson. Om Fedjefjord ska ersätta Skarven så har Skarven 65 bilplatser och Fedjefjord 35, så det kommer också att bli en utmaning där. Därför är det viktigt nog att förvaltningen hela tiden har ögonen öppna på vad som finns på second hand marknaden i så fall om man inte avser att bygga nytt....

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Wikström. Jag är nöjd med att ni håller med om att det här är en väldigt viktig och angelägen fråga som riktigt behöver tas på allvar nu, för det blir problem i de här kommunerna nu när Knipan ska ersätta Viggen. Det är förresten ett felaktigt uttryck, den trafikerar i...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Tack, talman! Bästa ledamöter. Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen samt en landskapslag om vidareutnyttjande av information från vissa offentliga företag. Genom lagarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om öppna data och vidareutnyttjade av information från den offentliga sektorn. Implementeringstiden för öppna data-direktivet gick ut den 17...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack utskottsordförande Petterson för en bra redovisning. Jag tänker återkoppla till det ersättande tonnaget som man nu planerar att införskaffa. Vi har just nu faktiskt stora problem med att hitta lämpliga ersättande fartyg när de ska upp på dock. Till exempel Viggen tar 50 platser och den planerade färjan, som nu i salen har nämnts...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Tack minister Wikström. I den tidigare replikväxlingen så stödde jag mig på de uppgifter som finns på Ålandstrafikens hemsidor gällande antalet bilplatser på respektive färja. Där står det att Skarven har 65 personbilsenheter och Skiftet har exempelvis 24. Jag tycker att det är väldigt viktigt det som ledamot Holmberg tog fram. Det...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack ledamot Holmberg. Jag instämmer i det då det gäller brukarperspektivet så att säga. Den som ska tillämpa lagstiftningen ska kunna hitta alla bestämmelser i ett och samma så att säga. Det är ju naturligtvis i den bästa av världar som man skulle se det på det sättet.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag kan förena mig i den tolkningen. Det här är en hälsning till landskapsregeringen att det skulle vara tacknämligt med en kartläggning av vilka typer av lagar som lämpar sig som blankettlagar, medan andra lagar kanske helst skulle ses som fulltextlagar. Men den kartläggningen kan jag tänka mig att landskapsregeringen...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Ja, jag förenar mig i att det skulle vara tacknämligt med en kartläggning av det här problemområdet för att kunna jobba mer effektivt framöver också.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om tillämpning av rikets fordonslag. Genom förslaget blir stora delar av rikets nya fordonslag gällande på Åland och fordonslagstiftningen uppdateras så att den överensstämmer med EU-rätten. Två kapitel i fordonslagen som behandlar periodiska besiktningar och fordonsregistrering ska inte tillämpas på Åland. Detta regleras sedan tidigare...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Det här är nu en hälsning från utskottet till landskapsregeringen att vi ser gärna att man jobbar mera med fulltextlagar, men i övrigt så lägger jag inte någon värdering i hur utskottet från lagtingets sida har bedömt den här saken. Det är naturligtvis inte heller min sak här att försvara...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Upphävande av landskapslag om biografer och offentliga biografföreställningar LF 27/2020-2021

Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland upphävs. Lagen har gällt sedan 1940-talet i oförändrad form och berör hantering av så kallad celluloidfilm. Eftersom nya tekniker har införts i olika material sedan långt tillbaka och nu i modern tid i digitala format anses lagstiftningen, vid...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2021-09-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack utskottsordförande Pettersson för en mycket informativ presentation. Jag saknar dock vårt gemensamma skötebarn i avsnittet om skärgårdstrafiken. Jag tänker på tunnelkommittén och de önskemål som jag har framfört i motionen och också i övrigt, nämligen signalerna från regeringen på hur arbetet med tunneln ska gå vidare. Och för att inte få uppfattningen...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack utskottsordförande Pettersson. Jag delar inte riktigt den uppfattningen. Jag tror nog och tycker ändå att man kunde ha signalerat om behovet av eventuella tilläggsutredningar då det gäller den här berggrunden. Det skulle ha varit väldigt viktigt att få in en sådan skrivning för att lite tysta de här de spekulationerna kring berggrunden...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2021-06-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Tack, talman! Minister Wikström. Onsdagen den 19 maj emottar tunnelkommittén som leds av er minister Wikström av ett brev från ett av Nordens största ingenjörsbyråer och byggföretag. I brevet, som ministern enligt uppgifter i dagens media betraktar som en offert på fortsatta undersökningar av berggrunden, erbjuder det välrenommerade företaget en finansiering av de fortsatta undersökningarna....

Rainer Juslin / Fråga / Föredras / 2021-06-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Tack, minister Wikström. Ni och kommittén mottog brevet onsdagen den 19 maj. Två dagar senare, alltså fredagen den 21 maj, besvarar jag brevet från ingenjörsbyrån på eget initiativ eftersom jag inte tagit del av någon responderande mejlväxling av er eller någon annan i kommittén och meddelar byrån att tunnelkommittén har ett möte inbokat påföljande vecka...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-06-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2020-2021

Tack, talman! Tack, minister Wikström. Ni och regeringen har nu en enastående chans att gå från spekulationsstadiet gällande den grundläggande förutsättningen om berggrundens beskaffenhet längs den tilltänkta sträckningen till förverkligande genom att tacksamt ta emot erbjudandet från ingenjörsbyrån och skrida till verket. Om regeringen vill spara pengar så bör man visa handlingskraft och agera nu,...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Wikström för ett mycket konkret anförande. Jag understöder naturligtvis fullmakten som landskapsregeringen nu efterlyser här för att i snabb takt delvis kunna förnya flottan som är väldigt ålderstigen. Vi är nog helt överens på den punkten. Det tar tid att bygga fartyg och eftersom vi inte har en masterplan, en färdplan...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Wikström. Jag tycker ju att den här resursen borde man ha rekryterat för över ett år tillbaka i tiden, om den här saken skulle ha varit tillräckligt viktig för regeringen. Det visar på en passivitet som är lite oroväckande. Men nu har vi en resurs på kommande här från första juni...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack minister Wikström. Att förnya ett fartyg i ett komplext trafiksystem är naturligtvis bara en komponent i den här stora helheten. Därför skulle det nog vara viktigt att man skulle ha ett grepp om helheten och vilka åtgärder som kunde minska driftskostnaderna över tid. Här nämnde ni kortrutten. Jag tror att regeringen skulle vinna mycket...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Hambrudd för ett mycket intressant anförande. Ni nämnde att arbetslösheten förmodligen kommer att vara hög ännu ett tag framöver på Åland. Då tänker jag på hemmasittarna, arbetslösa är vuxna men hemmasittare kan vara grundskoleelever eller elever i gymnasieåldern. Ni har signalerat om att utbildningsutbudet ska utvecklas. Här vill jag tipsa om...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Då det gäller den förlängda läroplikten så innebär det ju knappast en förlängd skolplikt, utan det är fortfarande frivilligt att inhämta de här kunskaperna. Det är ett bra steg som ni tar där mot ett kostnadsfritt gymnasium, ni har ett jättekliv att ta framöver ännu, men det kanske är en bra början. Jag återknyter till naturbruksskolan,...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Jag kan väl tycka att det har varit lite för lågmält från regeringens sida då det gäller kommunikationen kring den stora infrastrukturella fråga som präglade många diskussioner inför och strax efter maktskiftet för ett och ett halvt år sedan. Jo, det har kommit en pandemi emellan, men all senfärdighet kan inte urskuldas med...

Rainer Juslin / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag håller också med där att vi behöver ha det här helhetsgreppet för att kunna veta hur vi ska gå vidare. Då det gäller provborrningar så är det ju faktiskt så att de är också nödvändiga för att vi ska ha ett tillräckligt underlag för det här meddelandet som vi nu...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12