Sagt i salen

1 - 50 av totalt 127 tal

Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet MOT 6/2020-2021

(Hörs ej. Mikrofonen inte påslagen.)

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2021-04-19

Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet MOT 6/2020-2021

Jag tror också att skolan är en bra grund till att börja med, och sedan ett samarbete med tredje sektorn är också bra. Just inom hästnäringen så finns det ju många olika föreningar där man kan engagera sig. Jag tycker det är oerhört viktigt att man plockar upp de individer som vill prova på...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2021-04-19

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, talman! Det självstyrelsepolitiska meddelandet berör många viktiga politikområden och ger grund för en allmänpolitisk debatt. Jag vill ta tillfället i akt att uppmärksamma förlängningen av landsbygdsutvecklingsprogrammet genom några korta kommentarer. Jag är väldigt glad över att programmet fortskrider i den ordning det gör med en förlängning under 2021 och 2022. Det är så oerhört...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2021-04-14

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Herr talman! Centerns lagtingsgrupp är övertygad om att trots stängda gränser är tidpunkten rätt satsa på besöksnäringen och det fokus har denna tilläggsbudget. Budgeten innehåller en utökad ram på fullmakt för ett besökscentrum i Bomarsund till en summa av 575 000 euro och en större satsning på marknadsföring där Visit Åland föreslås få 300 000...

Liz Mattsson / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag säger som så, jag vågar inte stå och svara på din fråga, som sagt vi hade en överväldigad majoritet och vi tycker att det här är en fantastiskt satsning på landsbygden. Detta kommer till omröstning sedan och då får alla avgöra sitt beslut helt enkelt.

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Det här tydliggör väl en del av den komplexa tid vi lever i och hur det ser ut framåt. Det är extremt svåra tider. Vi måste ju våga tro på framtiden helt enkelt, vilket jag avslutade mitt tal med. Parlamentarismen är en viktig del. Jag tror, som sagt, att omröstningen kommer att visa hur det...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag får väl referera tillbaka till finans- och näringsutskottets ordförande. Det här projektet, vilket vi fick höra också, blir dyrare om man inte vågar satsa på det nu. Jag ser det som väldigt viktigt att det satsas på nu, för det kommer också att ge intäkter på lång sikt för Åland och goda ringeffekter. Så...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Det här är ju stora och komplexa frågor och hur man analyserar dem. I det här fallet anser jag och min lagtingsgrupp att det här är ett projekt som går i linje med det som finans- och näringsutskottets betänkande sade, att vi också ska satsa på sådana typer av projekt som faktiskt kan skapa framtidstro,...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! När jag lyssnade på ledamoten Gunells anförande så känns hon känns lite uppgiven mellan varven. Jag kan förstå att man har olika perspektiv när man är med och sitter på regeringssidan, på oppositionssidan och ledamoten har varit med länge i det här spelet, eller vad man ska kalla det. Jag som kanske ser...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Jag kan faktiskt inte själv säga hur det har sett ut tidigare utan jag måste försöka se framåt. Jag tycker att de satsningar som ledamoten Gunell lyfte när hon pratade om inflyttning är jätte viktigt. Hon tog Norrbotten som exempel. Jag tror att Åland har en enorm potential där om vi hittar breda...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Jag vill bara avsluta med att tacka för ett riktigt bra anförande. Det här jobbet som ni gör i gränshindergruppen är otroligt viktigt, i synnerhet i dessa tider av pandemier. Jag tycker de andra anföranden också var bra från nordiska delegationen; Camilla Gunell och ledamot Anders Eriksson och det jobb som ledamot Holmström gör också...

Liz Mattsson / Replik / Föredras / 2021-03-29

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Det här var ju en väldigt god behandling som har gjorts i utskottet. Jag vill tacka för det. Det är väldigt viktigt att man har lyft fram fruktodlingen och den biologiska mångfaldens betydelse för fruktodlingen och bina. När den här diskussionen initierades med den här motionen så var det en jättebra grej som...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Ledamot Holmberg inledde med att det här är en viktig sakfråga för vägrenar och så vidare. Det är också en viktig sakfråga för alla våra betesmarker. Jag tror det är kanske större än vad många tror, det här med just den biologiska mångfalden. Hur viktig den faktiskt är för vår mänskliga överlevnad på jorden. Det...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Herr talman! Covid-19-pandemin har orsakat det åländska samhället en kris som är den största i mannaminne. Men vi måste hoppas på att vårt Åland ska klara pärsen och komma stärkt ur krisen. Återigen kommer en ljus vår och en sommar till mötes. En sommar livsviktig för besöksnäringen som ekonomiskt drabbats allra hårdast. Det år vi...

Liz Mattsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack talman! Centern tycker att både de näringspolitiska och de saker som rör folkhälsan är viktiga. Det gäller att hitta en balans i den här lagstiftningen. Där har vi tyckt att på många punkter så har vi kunnat dels lite underlätta för näringsliv i den tid som är just nu och samtidigt kunna införa också...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, ledamot Zetterman. Det här är saker som har diskuterats fram och det som man har tyckt att ger en god balans till lagförslaget.

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Som jag sade i slutet av anförandet så det går inte bortse att det alltid finns mycket gråzoner i dessa frågor. Det är därför också viktigt att utfallet av den här lagstiftningen följs upp, att vi är mer än väl medvetna om också de socialpolitiska aspekterna. Jag har också läst alla remissvaren, men gjort bedömningen...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Ledamot Mattsson tycker att barnkonsekvensanalyser är oerhört viktiga för lagförslag. Barnen är en stor del av vårt samhälle och det är de som ska bygga vårt samhälle, så jag tycker det är oerhört viktigt att ta med barnkonsekvensanalyser i lagförslagen. Jag hoppas också att utskottet nu hör Rädda Barnen i samband med behandlingen av lagförslaget.

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Vad det gäller servering på evenemangsläktare så gör det här att man på ett visst avgränsat begränsat område, upp till 18 år, kan servera. Man ser olika möjligheter på det här. Jag har själv funderat på det här eftersom det kom upp i remissen och talat med olika föreningar och företag som serverar alkohol. De...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Fru talman! Externpolitiska meddelandet belyser en mängd olika angelägenheter rörande externpolitik som är betydande för Åland och för vår självstyrelse. I finans- och näringsutskottet utlåtande valde utskottet några specifika områden för att göra en djupdykning och behandlade bl.a. EU:s Gröna giv, som har en ambitiös strävan av en grön, hållbar omställning. Som småskalig primärproducent på...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, ledamot Påvals. Jag kan inte annat än hålla med, det är klokt det resonemanget du för. Det är lite hur vi tolkar lagstiftningen och också hur vi sedan kommunicerar med dem som ska arbeta med det här, har den här dialogen ända från huset i Sund, huset i Finström genom parlamentariker på EU-nivå så...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack ledamot Påvals. Jag kan inte annat än hålla med i ditt resonemang. Det som också är viktigt är som ledamot Pettersson tog upp att använder de forum vi har, där sitter både du och jag med till exempel i BSPC. Där kan vi lyfta våra konkreta exempel på vad vi gör här på Åland...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, fru talman! Det som är denna programperiod är att EU:s jordbruksprogram centraliserats en del. Det kommer nu att göras i samarbete på finska sidan och det är på både ont och gott. Vi kommer lite längre från beslutsfattandet men samtidigt får vi mer kraft tillsammans med hela det finska jordbruket för vi har också...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, fru talman! Återigen, jordbrukarna är nog väldigt måna om och vill vara med i det här omställningsarbetet. Men det gäller att hålla en dialog hela tiden så att det blir så bra gjort som möjligt så att vi når målen i hållbarhetsagendan långsiktigt på ett så klokt sätt som möjligt. Återigen dialogen och jobba...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Påvals för ett förtjänstfullt anförande, det här är en fråga som är mycket angelägen. Jag vet att likt som jag så har du också ett stort intresse för den lokala maten och det småskaliga kustfisket. Man ser ett stort problem i att de inte får upp samma mängder fisk och då...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, talman! Tack för det resonemanget, ledamot Påvals. Jag tror att det framtida fisket har en stor potential att bidra till den lokala ekonomin, till landsbygdsutveckling och till levande kustsamhällen. Man såg att en industritrålare utanför Väddö på två veckor fiskade 1600 ton medan kustfisket i Stockholms skärgård tog upp 700 ton på tio år....

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Det här är verkligen en fråga som angår både kvinnor och män i allra högsta grad. Jag vill tacka för att ledamoten Eckerman hade ett riktigt bra och informativt anförande om de problemen som är kring just mens, mensskydd och mensvärk. Min fråga debatterades redan tidigare, men det praktiska utförandet av en sådan...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Det är ett sätt att gå. Det skulle också säkert vara att göra en mer långsiktig reform. Där tror jag också, likt som många andra ledamöter, att det är bra att titta på hur man gör i Skottland och hoppas att många andra länder tar vid det här. Att Åland på något sätt...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Fru talman! Månaderna går fort nu och snart är det sommar igen. Det är precis just nu planeringen inför årets säsong egentligen skall vara i full gång. Bokning av grupper, renovering av ventilationssystem, smörjning av cyklar, tillverkningar av skyltar mm. Från tidigare erfarenhet vet jag att många bussbolag planerar sina bussresor långt i förväg och...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Fredrik Karlström för ett energifullt anförande. Fast det är tunga tider så är det viktigt att vi kommer ihåg att hålla huvud högst och energin framåt i det här som är. Jag är lite rädd att man ibland vaggas in i något nytt normalt. Att man lite blir sittande hemma och...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Den åländska besöksnäringens överlevnad MOT 3/2020-2021

Tack, talman! Då måste man hitta åtgärder också för att arrangera trygga evenemang. Att det ska vara, som vi pratat om, tryggt att komma hit. Att man kommunicerar och marknadsför att det är tryggt att komma ombord på båtarna. Åland ska vara en trygg plats att komma till. Vi har mycket, som jag pratade om...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Herr talman! Ett år likt inget annat år i historien, ett år då Ålands BNP förväntas krympa med 20%, där arbetslösheten är historiska 9,5% och den fria rörligheten inte har existerat. Pandemiåret 2020 har satt världen, Europa, Norden, Finland och inte minst Åland på prov. Oundvikligt är att året 2020 med dess konsekvenser kommer att...

Liz Mattsson / Anförande / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack ledamot Högman för det förtydligandet. Ja, precis, det var ett exempel som jag ville dra. Vi pratar mycket om vad som är på gång. Regeringen får frågor hela tiden om vad som är framåtsyftande. Det här är precis ett sådant exempel där man jobbar tillsammans, både gymnasium och kommuner, med äldrevård. På det sättet...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack ledamot Josefsson. Jag tror också att det här är ett sätt att jobba med utbildning som jag hoppas vi kan implementera på flera inriktningar i framtiden. Vi fick också höra och det har kommit fram här i salen tidigare att vi har en åldrande befolkning och just inom äldrevården så är det jätteviktigt att...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag tänker så här att det finns olika utbildningar. Männen kan absolut också söka till den här utbildningen och till andra typer av sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det är också på gång en utbildning inom vindkraft till exempel. Men hur jag ser på om det är männen eller kvinnorna som har blivit mest utan jobb just nu,...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack ledamot Eckerman. Som jag också sade i mitt anförande och som vi pratade om i finans- och näringsutskottet så just rådgivning inom företagstjänster är något som är jättebra. Åland är ju ett fantastiskt ställe att vara entreprenör på. Att slussas in på den sidan är också ett sätt att få hantverkare i sysselsättning. Men...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Vi resonerade ju om det här i utskottet. Vi ser ju att det finns elever som faller mellan stolarna. Den nya skollagen som är antagen i Finland ska plocka upp dem på något sätt. Men vi har enheter på Åland som till exempel Boost och Ålands folkhögskola där man kan få läsa upp...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag läste igår att 1 407 är arbetslösa. Jag ser det här som det största problemet. Vi behöver verkligen jobba med sysselsättning. Just jobba tillsammans med näringslivet, att få folk att hitta en meningsfull sysselsättning och att man på något sätt jobbar tillsammans med näringslivet. Jag tänker till exempel inom den bransch som jag...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2020-12-17

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ledamot Zetterman för ett bra anförande. Det är fint att höra att Liberalerna kan stå bakom de här projekten. Vi diskuterar ganska mycket kring hållbarhetsagendan och de olika målen. Det som jag tycker att är så himla bra med den här presentationen är att hållbarhetsmålen är anknutna till de projekt som...

Liz Mattsson / Replik / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, fru talman! Absolut. Jag tror ju också att landskapsregeringen har använt hela det processarbetet som har gjorts under det här året, både med utvecklingsgrupperna, hållbarhetsagendan och de olika målen. Man har i skyndsam ordning tagit fram det här dokumentet.

Liz Mattsson / Replik / Föredras / 2020-12-14

Växtskydd LF 2/2020-2021

Tack ledamot Påvals. Vi diskuterar och resonerar kring jordbruk och det här med glyfosater. Det är en komplex fråga. Näringspolitik och miljöpolitik går ju som du säger hand i hand. Det som jag önskar och som jag inte hittar så mycket på Åland är just forskning kring olika saker. Hur påverkar olika saker varandra i...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-16

Växtskydd LF 2/2020-2021

Tack, talman! Jag tycker att Åland är fantastiskt också som en plattform för pilotprojekt. Det hoppas man ju, som du säger, med innovationscentret att man kanske kunde göra olika projekt här på Åland och faktiskt locka hit för att till exempel se på cirkulära system. Det är ju redan i gång, Hungry for Finland till...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack John Holmberg för ditt anförande och att du lyfter nya linjen på Ålands folkhögskola. De åren jag har försökt bekanta mig med skolan så verkar det verkligen som att den är oerhört viktig, jag har också funderat på hur man ska kunna samverka med Ålands gymnasium. Hur ser du på avståndet mellan...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Man pratar mycket om grön rehabilitering och vår landsbygd har mycket att ge till de här ungdomarna och därför är platsen bra. Men avståndet mellan Ålands gymnasium och skolan är en utmaning. Jag är helt överens med dig om att vi behöver titta på hur vi kan samverka och hitta olika möjligheter för att utveckla...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack, minister Karlström och tack Holmberg för att ni ändå lyfter turismen och kan diskutera den, det är en så viktig fråga och vi har ju all potential. Evenemangsbidrag är suveränt för att få i gång nya olika typer av evenemang. Det är också intressant med ringvägen. Jag tänkte komma med ett litet...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag skulle kunna stå och prata länge om de här frågorna för jag brinner verkligen för det. Jag har sett att det gör stor skillnad om man lyckas få ihop saker och ting. Direkt när man kommer till hamnen och terminalen i Mariehamn så borde man få marknadsföring för den här appen,...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack, vicetalman Sjögren för din motion. Biologisk mångfald är jätte jätte viktigt. I BSPC har de en working-grupp som jag ingår i som ska behandla biodiversitet på ett mer nordiskt samarbete, samarbete kring Östersjön. Vi på Åland har mycket olika saker att lyfta fram, jag liksom minister Röblom är väldigt angelägen om...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Åland ur destinationsmarknadsföringsperspektiv där är också den biologiska mångfalden viktig, där kan vi lyfta upp de åtgärder vi gör, man märker att det finns ett större och större intresse för det. Vi är den enda orten i hela Finland som har ängsnätfjärilen kvar och bevarad, det är en del av de betande djuren som har...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, fru talman! Tack ledamot Påvals, du har ett brinnande engagemang för jakt- och viltvårdsfrågor, för föreningsliv och för Axganmat, liksom jag. Jag är därför glad för dina inlämnade motioner. Jag tycker själv att man ska jobba med Axganmat i offentliga bespisningar. Det skulle ha många ekonomiska ringeffekter för Åland. Ser man till Finland och...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Så är det ledamot, Påvals. Det är väldigt korta led mellan producent och konsument här på Åland och det ska vi utnyttja till max. Vi lyfter också i budgeten den växande Axgantrenden som handlar om att köpa just närproducerade produkter och råvaror. Vi förespråkar också då att man i så hög grad som möjligt -...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12