Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till minister Höglund. I den här budgeten så får ju lantbruket 1,5 miljon plus garantier för lån. Det kan säkert vara motiverat i det här skedet. Men samtidigt så undrar jag vad finansministern och landskapsregeringen gör för analys över andra branschers behov och andra samhällsgruppers behov av hjälp från regeringens sida?...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

När ministern hänvisar till näringsministern så förstår jag att han gör bara en näringspolitisk tolkning av det här behovet. Det är jordbruket och så är det andra branscher. Jag tror definitivt att det kan finnas andra branscher. Men det finns också människor, hushåll, pensionärer, barnfamiljer och personer som under den här kostnadstyngden får en väldig,...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, herr talman! Och tack ledamoten Holmström. Jag tror att vi delar målsättningarna med att öka andelen skyddad mark och vattenområden på Åland och det här har länge varit en mycket svår fråga. Det finns starka motsättningar och det är någonting som väldigt sällan prioriteras när det kommer till budget. Men tiden går ju och...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Det är min uppfattning att man borde kanske fyrdubbla takten på inköp, även om landskapet skulle göra naturreservat av de områden man äger själv idag. Så det är nog det som vi borde sikta på. Och här tror jag att Socialdemokraterna och Hållbart Initiativ vill samma sak och vill gå i samma riktning. Men det...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, herr talman. Jag tänkte höra med ledamoten Holmberg vad han har för förslag eller för kunskap kring där markområden har kunnat skyddas som Natura 2000 utan att markägarna har krävt intrångsersättning eller att man gör ett köp av marken. Jag tycker att det låter lite som fromma förhoppningar. I verkligheten så är det nog...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Absolut, det sista är vi helt eniga om att frivillighet är absolut att föredra. Men vi har ett EU som säger att Åland ska ha skydda si och så mycket mark och si och så mycket vatten före 2023. Annars blir det överträdelseförfaranden och det blir som med vårjakten. Vi måste komma vidare i det...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Skärgårdstrafik i stagnation SF 12/2021-2022

Jag ställer denna fråga om skärgårdstrafik i stagnation med anledning av de ökade bränslepriserna och den oro som finns kring försämring av trafiken. Jag ställer till vederbörande ledamot av landskapsregeringen följande är skriftlig fråga: Vilka beslut avser landskapsregeringen fatta för att på lång och kort sikt förbättra, miljöanpassa och modernisera trafiken i den åländska skärgården?

Camilla Gunell / Fråga / Föredras / 2022-05-09

Skärgårdstrafik i stagnation SF 12/2021-2022

Tack för det. Minister Wikström gör säkert allt han kan åt rådande situation. Jag skulle vilja säga att den här regeringen har ju inte byggt, den har ju rivit sönder och det är väl där vi står nu. Jag skulle vilja ta ett litet steg bakåt. Det har varit känt i många mandatperioder här i...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-09

Skärgårdstrafik i stagnation SF 12/2021-2022

Om jag förstått det rätt så skulle landskapsregeringen leverera ett meddelande till lagtinget kring de här frågorna. Vad är det som ska ske nu riktigt? Vilka satsningar ska man gå in för och vilka ska man inte gå in för? Är hela kortrutten nu skrotad och alla de utredningar som nuvarande lantrådet Thörnroos tog fram...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-09

Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen SF 9/2021-2022

Tack, herr talman! Frågan handlar alltså om Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen. Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: På vilket sätt arbetar landskapsregeringen för att få in skrivningar och konsekvensanalyser om Ålands situation i regeringens säkerhetspolitiska redogörelse till riksdagen?

Camilla Gunell / Fråga / Föredras / 2022-05-02

Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen SF 9/2021-2022

Tack vicelantrådet för svaret. Jag tror att vi i sak är väldigt eniga om att det är vår yttersta vilja att Ålands status som demilitariserat och neutraliserat landskap till alla delar skall bestå och också den prövning som vi alla förstår att ett anslutningsavtal till EU kommer att innebära. Det är ju en helt ny...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen SF 9/2021-2022

Jag tror att det är väldigt viktigt att landskapsregeringen, tjänstemännen och nämnden är mycket eniga och samstämmiga kring hur det här ska göras. Jag tror att vi behöver i snabb ordning knyta till oss den expertis och kunskap som går att få tag på i samband med den här processen. Jag tror att vi måste...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack herr talman! Jag vill fortsätta med revisionen av självstyrelselagen särskilt i ljuset av det att rådet för bedömning av lagstiftning i riket nu kom med en väldigt hård kritik kring beredningen av självstyrelselagen. Den som fortsättningsvis är politiskt ansvarig för projektet i Helsingfors är Ålandsminister Anna-Maja Henriksson. Så hur kommer det nu att gå...

Camilla Gunell / Fråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Eftersom självstyrelsepolitiska nämnden redan förra sommaren var väldigt kritisk till att det förslag som då låg skulle skickas på remiss. Det förslaget skickades ändå på remiss efter att ha fått grönt ljus av lantrådet och vicelantrådet. Kritiken mot det är massivt. Och det här som nu kommer från laggranskningsrådet som säger att hela beredningen -...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Jag måste säga att jag börjar bli väldigt oroad över om det här projektet överhuvud taget ska kunna gå i hamn under den här mandatperioden. Det var meningen att vi skulle få den här självstyrelselagen som en gåva till vårt jubileum. Nu verkar vi få ett Natomedlemskap i stället. Men anser lantrådet att det fortfarande...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, herr talman! Tack till finansutskottets ordförande för presentationen. Det är ett intressant dokument. Jag funderar lite grann över är relationen till kommunerna. Det står inte här vilka kommuner på Åland som kommer att bli involverade i de här satsningarna. Kommunen har ju en väldigt viktig roll både som uppbärare av både samfundsskatt och fastighetsskatt, som...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Ja, det tror jag absolut. Det är viktigt att man fortsätter att fundera över hur det där ska spela ut sedan. Utskottet skriver också här att det är många stora myndighetsinsatser som kommer att krävas och att landskapsregeringen har liten erfarenhet och små resurser av det här. Hur bedömer finansutskottet behovet av resurser? Är det...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, fru talman! Jag tror att jag nämnde det här i förra veckan i samband med diskussionen om redogörelsen över självstyrelsepolitiska ärenden, som också nämnde den havsbaserade vindkraften. Sådana här möjligheter som vindkraften kan skapa så innebär också en viss risktagning. Det som jag nämnde då var bland annat den storleksordning som vi diskuterar, sådana...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Javisst, energipolitik har många aspekter och den cirkulära säkert också. Med tanke på de mera energipolitiska strategiska besluten så tror jag dock att särskilt den havsbaserade vindkraften och också placering och markområden lämpliga för storskaliga solparksområden vore bra att arbeta proaktivt och försöka kartlägga var det kunde var mest lämpligt. Jag antar att landskapsregeringen...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Jag tror nog att handlar om att vara realistisk och faktiskt fundera över om vi har den kompetens och om det här är en lek vi aldrig tidigare har spelat: Europas största havsbaserade vindkraftspark. Jag tror att det är en sund riskbedömning att lite värdera om vi faktiskt har tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens när...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Jag tror nog att ledamoten Holmberg ser spöken mitt på ljusa dagen. Det är nog helt horribelt. Det här handlar ju om att vara lite proaktiv och placera den här typen av satsningar så att man inte arbetar klimatmässigt med att förbättra för klimatet, samtidigt som man slår ut andra viktiga frågor, till exempel med...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Efter sommaren så tror jag att hela Europa, särskilt de som är beroende av gas, kommer att behöva göra häftiga inbromsningar i sitt nyttjande av energi. Europa står ju inför en energikris. Vi har egentligen inget annat val än att växla upp på andra områden än de fossila. Så därför tycker jag att det är...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Jag får tacka för det stödet. Jag tror också att det här är en mognadsprocess och en tankeprocess som krävs hos vår befolkning. Jag tror inte att alla ålänningar är införstådda med att vi ska bli Qatar - fredens öar och Qatar, det är liksom helt olika perspektiv - och att det handlar om så...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Ja det är det nog ingen risk i det här sammanhanget, vi har ju knappt börja prata. Jag tror ändå att det är viktigt för ett land, och i det här fallet också Åland, att ha ett ramverk, ett strategiskt dokument som är hållbart. För det går inte att ha regeringar där den ena skriver...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Vi har ju satsat på marken, det har ju kommit upp enorma vindkraftsparker i Långnabba som har gjorts på basen av en långsiktig planering och på basen av den lagstiftning som vi tog här under förra mandatperioden. Ja, jag är ingen expert på vindkraft. Om man bedömer att energin finns till havs, så varför inte?...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, fru talman! Bästa lagting. Energifrågorna är som vi alla vet högaktuella i vår värld med anledning av klimatförändringarna och kriget i Ukraina gör att Europa ställer om till fossilfrihet och gör sig oberoende av rysk gas och olja. 750 miljoner euro per dag - per dag! - betalar EU till Ryssland för gas och...

Camilla Gunell / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Jag vet att det är också gigantiskt med arbete. Jag tog själv fram lagstiftningen som har möjliggjort att Långnabba nu är byggda. Det var jätte, jätte mycket arbete också, så jag vet vad det innebär. Men jag menar att vi måste också ha någon slags reglerad spelplan för hur det här ska äga rum, och...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Jag får tacka minister Höglund för att han har tagit den här frågan så långt och att han har fört diskussioner med Kraftnät. Jag tänker bara att om man sitter i landskapsregeringen och försöker hitta hyggligt genomförbara projekt som kan underlätta prisbilden för både hushåll och företagare i landskapet, så kan det här vara ett...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Nå, den överstatliga lagstiftningen har nog Liberalerna också medverkat till kan jag säga. Så hemskt överstatligt är det nog inte. Det ger i plan- och bygglagen möjlighet för landskapet att, där det är förnuftigt, tänka i helheter. Om jag inte minns fel så är väl ledamot Holmberg en av de första som vill tänka i...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Ja, jag säger nu det här därför att jag har erfarenheter av åländsk politik och jag vet att man behöver ibland ha ganska kraftfulla ramverk och överenskommelser som man ändå hoppas att ska hålla över tid. Med de starka ord som ledamoten Holmström tog till så kan jag väl säga att det kan behövas lite...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Det är klart att det finns ett intresse av att ha en befolkning som är medveten om att spara vatten och energi. Vi ser ändå, hur medvetna de är och hur mycket vi går in för sparkampanjer, att behovet ökar. Elanvändningen och vattenanvändningen ökar. Vattenanvändningen har ökat med 7 procent under covidtiden. Den ökar hela...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, fru talman! Tack ledamoten Mansén för klargörandet av begreppen. Jag vet att det är svårt att lära sig tala elektriska. Jag har försökt i många år. När jag hör diskussionerna från Mariehamns Energi åtminstone, och jag kan tänka mig att det är samma inom Ålands Elandelslag som distributionsbolag, så hänvisar man till de fasta...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack för den bekräftelsen. Det är också de siffrorna jag har, jag har inte tagit dem ur luften, utan jag har fått dem någonstans ifrån naturligtvis. Distributionsbolagen är de som står närmast i relation till kund. En del av kunderna idag är ganska förtvivlade över hur kostnaderna ökar på elräkningarna. De kanske också behöver söka...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, herr talman! Ledamoten Holmström höll ett mycket långt och innehållsrikt anförande. Men det blev väldigt oklart för mig hur man ställer sig till motionen. Behöver Åland en energipolitisk strategi där man diskuterar de här frågorna, försöker vara proaktiv och försöker skapa en bred politisk överenskommelse som är vettig för framtiden? Är det viktigt, anser...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Jag tror nog att det är helt nödvändigt eftersom man själv inte kommer med sådana besked. Vad jag hörde av ministern Röblom så tyckte han att lagtinget själva skulle ta den här typen av initiativ. Det är nog inte riktigt så som det parlamentariska systemet fungerar. Men om jag tolkade ledamoten Holmström rätt så stöder...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, herr talman! Tack minister Röblom. Jag känner att den här motionen och det engagemang den väcker är precis rätt och det är också precis rätt tidpunkt. Det är ju viktigt i det demokratiska samtalet att inte alla bara är positiva och alla bara kommunicerar ut det positiva. Det är också vår plikt att ställa...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Med tanke på att lagstiftning är en ganska långsam process så hoppas jag att landskapsregeringen jobbar med den biten. Det är det som jag vill kalla spelplanen, att du liksom har villkoren klarlagda innan man sätter i gång med någon slags upphandling eller tillståndsgivning. Det andra när det gäller solparkens placering, ser minister Röblom något...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack till ledamot Egeland för hans anförande, som visar i ännu högre grad att min motion är relevant. Regeringen här har en betydande akilleshäl för sin politik som handlar om att etablera havsbaserad vindkraft. Så hur ska vi tro på att det finns en strategisk plan och ett hållbart regeringsblock i det här när det...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack för det mycket tydliga beskedet. Då kanske inte minister Röblom och regeringen heller ska göra Socialdemokraterna till sina fiender i den här frågan, utan snarare ta de kritiska frågorna som en är västanfläkt jämfört med regeringsblockets egna, och ta dem och besvara dem och försöka möta lagtingets önskemål.

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Det verkar som ledamoten Valvet var tuff i tonen så länge jag var utanför salen, men när jag kom tillbaka så blev det mjukt. Det är flexibel, moderat tongång som vi hört tidigare. Men varför skulle jag vilja förneka individens ansvar? Jag tycker att det är helt klart så att den billigaste kilowattimmen är förstås...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Ja, då hoppas jag att det får en positiv återverkan också i behandlingen i utskottet. Men jag blir nog lite förvånad över ledamoten Valve som nu står och understryker behovet av en fossiloberoende skärgårdstrafik, när han själv är med och legitimerar en regering som har kastat bort en elhybridfärja och förvandlat den till en tingsrättsprocess....

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, fru talman! Tack ledamoten Anders Eriksson. När Socialdemokraterna tog det här initiativet i Mariehamn så då hette det inte mobilfri, utan kritiken mot det var att det var ett förbud. Det var också ett mycket högt tonläge om individens frihet osv. Men ibland så är åtgärder ändå viktiga för helheten. Jag hoppas att utskottet,...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Dels är en viktig sak mobbningen, att man kan använda mobiltelefonen i det syftet och också göra det under skoltid om man hela tiden har den tillgänglig. Samtidigt så är ju skolan en plats där man också lär sig socialt umgänge. Så länge rasterna är väldigt tysta och alla sitter och tittar i sin skärm...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Tack, herr talman! Det är intressant att ledamoten Eriksson i Ålands Framtid idag har lanserat två motioner som båda två tidigare har lanserats av Socialdemokraterna; både en mobilfri skola och en betald fridag under självstyrelsedagen. Jag började skratta här i bänken eftersom jag läste i det stenografiska protokollet Lasse Wiklöfs tal när han lanserade den...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Jag tror att timmen är lite sen att kanske ändra på det rådande läget inför självstyrelsedagen 2022. Det blir att sikta på de kommande hundra åren. Då tycker jag att om man tar sikte på en sådan här kommitté som ska fundera över självstyrelsedagens firande så tycker jag också att vi ska överväga hur vi...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack herr talman! Ja, nu går ju Åland in i upptakten för firandet av hundra år och det här skulle ju också vara finalen för den nya självstyrelselagen. Vicelantrådet Harry Jansson är ju väldigt involverad i det här arbetet nu på slutrakan men jag tolkar vicelantrådet som ganska missmodig när det gäller självstyrelselagen och för...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Vi ska definitivt hoppas att vi klarar av det men jag tror inte att vi gör det utan att man från landskapsregeringens sida tar ett ganska fast grepp om den här situationen och ser till att det finns resurser inom skolan t ex att hantera barn med annat språk och kanske traumatiska upplevelser med sig...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Ja, det finns väldigt mycket att säga. Eftersom jag uppfattar att man inte från landskapsregeringen nu kanske tänker ta sig tiden att gå igenom Språkrådets, vad ska jag säga, om man har hört många sektorer kanske man också har identifierat nya problemområden, nya utmaningar och vilka åtgärder man i så fall föreslår för att möta...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack! Det tycker jag är mycket, mycket bra. Jag tror att vi alla ser möjligheterna i de här stora projekten. Samtidigt som man kan bli väldigt överväldigad över proportionerna i de här bolagen, vars resurser är enorma. Och där vår åländska storsatsning, Finlandskabeln, är att betrakta som en sytråd i sammanhanget. Så man behöver nog...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack! Jag tycker ordet språklotsar var en bra benämning av det jag försökte presentera. Det var precis mitt i prick och kanske det är utifrån det begreppet vi ska fortsätta diskussionen. Visst är det så, i avtalet mellan ÅHS - i alla fall som det var i tiderna, jag vet inte exakt hur det är...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04