Sagt i salen

1 - 50 av totalt 71 tal

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Herr talman! Bästa lagting och åhörare. Årsredovisning 2020 är ett tungt dokument, både i innehåll och vikt. Det är en tillbakablick på ett år då i princip ingenting var som det brukar vara. Årsredovisningen färgas i allt som beskrivs där av den pågående Covid-19-pandemin. När pandemin slog till gällde det för landskapsregeringen att få samhällsmaskineriet att...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-31

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman, bästa lagting och åhörare! Lagförslaget “Tillfälligt likviditetsstöd till kommuner” är ett stöd som, just precis som namnet säger, är tillfälligt och givet i en akut ekonomisk situation då kommunen inte längre kan betala löner och fakturor, alltså inget långsiktigt stöd. En sådan situation skulle, om inte något görs, drabba kommuninvånare bara på grund av...

Annette Bergbo / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter och åhörare. Ett samhälle med 30 000 invånare kan göra skillnad. För några år sedan startades en demoplattform för Åland som föregångare i omställningen till förnybar energi. Smarta elnät, lagring av överskott, varierad elproduktion och förbindelse med transport-infrastruktur är alla viktiga delar i Smart Energy Åland. Några år därefter kom Jorma...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-03

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman, tack! Ledamot Lindholm. Jo, jag känner till att det har hänt sig så att där man har hållit på att bygga, haft en byggnation i skärgården, så där har ådrorna närmat sig platsen därför att där fick de vara ifred för örnar. På dessa områden finns det mycket örnar. Det är väl antagligen...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Ja, som jag försökte framhålla här i mitt anförande så behöver man se på flera olika saker, inte bara en sak kan vara lösningen.

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, ledamot Holmberg. Problemet på det här området är det finns så många som inom sakkunskapen, många erfarenhetsmässigt kloka människor och empiri som pekar åt olika håll. Vad vi vet är att fågeldirektivet är enormt rigoröst och svårt. Utifrån debatten här idag så har det ju väckts tankar om att man borde komma igång lite...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Bästa lagting och åhörare. Mycket har hänt i vårt ösamhälle de senaste decennierna. Människan har brett ut sig, spridit kemikalier och bidragit till övergödning. Sjöfarten har grumlat lekvikar och marina miljöer. När en art har ökat eller minskat i bestånd har det lett till förändringar i hela ekosystemet. Bestånden av ål, torsk och tumlare är...

Annette Bergbo / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! Tack John Holmberg. Det är ett mycket intressant resonemang. Jag har inte tänkt i de banorna ska jag säga innan. Jag vet inte heller vad det skulle innebära att liera sig med omkringliggande regioner och göra någonting samordnat. Men vi måste vara öppna för alla olika möjligheter, det tycker jag att är...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Jag tycker att det vore bra att ha flera fredade områden. Men om jag förstått saken rätt så sker det här på initiativ av markägaren. Utifrån handlingsprogrammet som togs 1996 så är vi ju inte ens i början av att försöka verkställa någonting. Jag vet inte om det har blivit reviderat, avfört eller hur det...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

(Hörs ej, mikrofonen inte påslagen).

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, fru talman! Tack för den tilläggsinformationen. Vi ser väldigt mycket fram emot den här reformen, det är något helt nytt och det är en reform som förstås är ett måste. Vi har inget annat val, men det känns väldigt givande och hoppfullt.

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Fru talman! Förslaget till tilläggsbudget nummer 1 för år 2021 är ett resultat av en ansvarsfull och förutseende ekonomisk politik. Budgeten innehåller nämligen anslag och omdisponeringar i fullmakter som inte kan vänta på att ingå i den planerade omställningsbudgeten som läggs fram längre fram. I en orolig ekonomisk tid kryddad med en ännu pågående pandemi som...

Annette Bergbo / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Fru talman! Vi har idag på vårt bord lag- och kulturutskottets betänkande gällande ny offentlighetslagstiftning. Målet är att lagen ska stärka offentlighetsprincipen och öka öppenheten inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Öppenhet och transparens genomsyrar de facto också lagen rakt igenom från början till slut. Men utskottet ville ändå, i ett tillägg på tydlig plats inledningsvis i lagen...

Annette Bergbo / Anförande / Första behandling / 2021-03-22

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Tack, talman! Tack Ingrid Zetterman. Det är trevligt att vi båda två brinner för det här ämnet korruption. Huruvida, på vilket sätt i detalj man ska gå fram för att det ska vara på bästa sätt, ge mest effekt jämföra med om man binder i lag eller tar det i budget. Det tror jag inte...

Annette Bergbo / Repliksvar / Första behandling / 2021-03-22

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Fru Talman! Jag noterar att ledamot Ingrid Zetterman vill få fram en diskussion om den fråga som ställdes här och jag vet inte om jag är villig att gå in i den. Mitt anförande handlar inte om det. Jag tycker att ovidkommande faktiskt. Försöka duger Ingrid Zetterman, men det gick inte den här gången. Tack.

Annette Bergbo / Repliksvar / Första behandling / 2021-03-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Talman, ledamöter och åhörare! Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande ”Redogörelse över självstyrelse-politiska frågor” berör följdriktigt flertalet, för självstyrelsen, tunga och viktiga frågeställningar. Arbetet med att revidera självstyrelselagen är stundtals fortfarande synnerligen tungrott och komplicerat. Men nämnden drar ändå, efter en historisk tillbakablick på reformering och utveckling av självstyrelsesystemet, slutsatsen att trots alla förvecklingar är målet att självstyrelsen ska...

Annette Bergbo / Anförande / Enda behandling / 2021-02-03

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Jag menar så här att vi tänker oss inte att kunna genomföra det nu. Det är fel tid. Tiden är inte rätt för att göra det. Det här är en viktig reform som jag tycker att vi ska genomföra, försöka oss på och göra allt för att få i land, men det är...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Först vill jag hålla med om att det är ofta det som kommer emot när man lyfter fram frågor som gäller enbart kvinnor och som kostar, att det aldrig är rätt tid och så vidare. Men jag vidhåller just det att det här är så viktigt att vi ska göra det bättre upplägg...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Söderlund för den bollen. Jag hade kunnat utveckla det här och gått långt över min tid genom att föreslå hållbara varianter av mensskydd, men jag tycker inte just nu att det är det som det handlar om allra först.

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Jag håller med om att det är ofta det man möts av när det handlar om kvinnor och när det ska ske förändringar. Vi befinner oss i en extremt ovanlig situation och att sjösätta reformer på det här området också nu så tror jag att har sämre utsikter, just därför. Tack.

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, fru talman! När vi avslutade den här debatten förra gången så var stämningen här och debattens ton väldigt kreativ och respektfull. Och tiden här emellan nu så tycker jag att i olika sammanhang så har den beskrivits på ett ganska hånfullt sätt. Men jag vill gärna fortsätta på den respektfulla linjen eftersom det här...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-02-01

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack talman! Tack ledamot Jessy Eckerman som tar upp klimatfrågan lika förtjänstfullt som vanligt. Det som vi alla, inte bara det gröna partiet, har ansvar för här i salen, är att vi fram till 2051 ska se till att Åland har nått en hållbar utveckling. Det övergripande, som vi alltså alla ska jobba för är,...

Annette Bergbo / Replik / Första behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack Robert Mansén. Jag vill hjälpa till att förtydliga den här bilden - eftersom jag själv är utskottsmedlem - som Robert Mansén försöker måla upp om hur arbetet i utskottet har gått. Jag håller också med om att det är en kinkig fråga. Det märker vi ju nu. Jag stöder Manséns beskrivning av...

Annette Bergbo / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag ber om ursäkt för vissa delar i det tidigare replikskiftet. Men jag tycker ändå att det är viktigt att framhålla här att arbetet i utskottet inte lämnar det avtrycket som den här stormen med repliker har givit nu. Tack Robert Mansén!

Annette Bergbo / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Talman! Offentlighetsprincipen är central i vårt samhällssystem, en grundbult och en av pelarna i den nordiska välfärdsmodellen. Den är en garant för att var och en ska kunna ta tillvara sina medborgerliga rättigheter och få insyn i hur arbetet sköts i offentliga förvaltningar. Öppenhet främjar demokratin och tilliten. Kunskap ger makt och ökat inflytande. För att...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-01-18

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Talman! Tack för den kommentaren vicetalman Harry Jansson. Jo, det är en livgivande debatt och det är nog säkert ganska klokt, som ledamot Zetterman framförde att det behöver bordläggas. Det som vicetalman Jansson inledde med att det här är en av de viktigaste sakerna vi gör, jag ser fram emot det. Och jag ser...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Tack, fru talman! Ledamot Toivonen brukar berömma sig över att han är jätteduktig på siffror. Nu gäller det att titta på bokstäverna lite mer bästa Stefan Toivonen. Det är jättetydligt skrivet. Jag har med stolthet deltagit i debatten i dag där vi har pratar om offentlighetsprincip och viktiga bärande seriösa frågor. Men jag instämmer i...

Annette Bergbo / Replik / Remissdebatt / 2021-01-18

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Zetterman. Ledamot Zetterman talar om förbud och tvång. Jag tror på att en kommun strukturförändring utgår om den ska bli som allra starkast från frivillighet. Vi har redan sett att alternativet inte fungerar. Jag har svårt att förstå, intressant att väcka den frågan igen om hållbarhet, om vi har den...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Herr talman, bästa åhörare! I dag diskuterar vi ett ärende som har stötts och blötts, av många, i många sammanhang och under en lång tid, ett ärende som berör alla på Åland vilket inte minst senaste val gav ett kvitto på. Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om kommunreform upphävs och att kommunstrukturlagen ändras så att frivillighet styr...

Annette Bergbo / Anförande / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Tack Ingrid Zetterman igen. Jag talar med dubbla tungor. Jag ska stå till svars för det som har varit. Jag väljer att titta framåt och jag väljer att tro på det lagförslag som vi har och jag tycker inte att det naggat hållbarhet i kanterna alls. Tack.

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Tack Katrin Sjögren. Jo det känner jag igen och känner till. Jag tycker att den tanken ger ett perspektiv bakåt. Ett perspektiv nu framåt, kanske har eller vi önskar att det kan ha lite olika möjlighet att förverkligas. Jag vill i varje fall tro på att det är möjligt och...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! För det första så måste vi komma igång med det nya systemet tycker jag, med KST. Det här är ju någonting som inte bara skärgårdskommunerna känner av. Det är en stor strukturförändring och den kommer att innebära större möjligheter att bevaka människors rättigheter på ett mycket mer tydligt och rättvist sätt. Det...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Herr talman! Ledamot Nina Fellman. Många av de frågor som ställs från oppositionen är vederhäftiga, intressanta. De tittar bakåt men de tittar också väldigt mycket framåt och då skulle vi behöva ha en kristallkula. Jag har ingen kristallkula och det är inte heller min uppgift att välja och säga åt kommunerna ska ni ska bli...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack. Det här med gammalt groll sen, var det, medeltiden. Det är nog inte bara i skärgården utan det är överallt där det finns kommuner, där det finns landsting där det finns olika länder. Det är ingenting som skärgården behöver belastas för särskilt. Hur vill jag ha det? Är jag passiv? Nej jag är inte...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Tack John Holmberg. Tyckte att jag presenterade just min vision på kollegans fråga. Vi pratar också om kristallkulor och flera har nämnt dem. Men under den här långa debatten som fortsätter ungefär i samma takt och med samma frågeställningar och ganska kompakt, samma sak så har det nämnts kristallkula och jag...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamot John Holmbergs slutreplik var mycket bra. Jag håller med 100%. Skärgården är värd det. Skärgården är värd mycket och det tycker jag i mitt anförande att jag fört fram. Jag är inte passiv, Hållbart Initiativ är inte passiv i den här frågan. Det är Johan Holmbergs åsikt. Tack.

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Tack ledamot Eckerman. Det känns riktigt bra att vi båda sitter bredvid varandra i lag- och kulturutskottet. Vi förstår den här saken och vi har också gehör i de här frågorna, det ska jag tillstå. Det är inte svårt att göra rösten hörd.

Annette Bergbo / Repliksvar / Första behandling / 2020-12-02

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Fru talman! Bästa lagting och åhörare. Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om barnomsorg och grundskola nu kompletteras med bestämmelser som föll bort vid tidigare ändring och även att några mindre ändringar görs. Huvudsakligen handlar det således om en teknisk korrigering. Lag- och kulturutskottet har inte några invändningar men fann det ändå relevant och på sin plats att...

Annette Bergbo / Anförande / Första behandling / 2020-12-02

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Tack Juslin. Jag kan svara ja utan att alls darra på manschetten. Jag har stor tilltro till skolans personal och därför ville jag lyfta det här också, för jag vill att det ska synliggöra vad allt skolans personal gör. Det här är inte vanlig pedagogik som man har lärt sig när man har utbildat sig...

Annette Bergbo / Repliksvar / Första behandling / 2020-12-02

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola LF 3/2020-2021

Tack minister Hambrudd. Det var information som passar väldigt bra just nu i stunden med tanke på den debatt som vi hade innan. Tack för övrig information också.

Annette Bergbo / Repliksvar / Första behandling / 2020-12-02

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jo, chansen finns faktiskt nu, det gäller att ta den och att också utveckla den. Jag kan ju inte låta bli att nämna den positiva effekten som det också får om alla vi som kan jobba hemma låter bli att sitta i bilen och ta oss till stan. Detta har en positiv effekt på klimatutvecklingen.

Annette Bergbo / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Mikael Lindholm för ett initierat anförande ur skärgårdsperspektiv. Jag vill gärna replikera också som skärgårdsbo. Jag tänker på distansarbete som nämndes. Jag tänker på att det inte finns något dåligt som inte har något bra med sig. Covid-19 har nu öppnat ögonen för det som har pratats om i så många...

Annette Bergbo / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack ledamot Eckerman för en klok fråga. Jag vill först referera till minister Holmberg-Jansson som beskrev att det tillsätts en grupp nu där även unga ska delta för att forma någonting, en digital ungdomsmottagning och också tanken på en lågtröskel ungdomsmottagning. Det är alldeles fantastiskt för då har man gjort det som jag efterlyser. Att...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag vill tala om barnen. Barnen är våra främsta arbetsgivare. De som ska ta över, har stora förväntningar på oss. De som självklart utgår från att vi fixar det. I en pandemi i oförutsägbar spridning, en ekonomi i djup svacka och en klimatkris som skenar. Vi vill inte lämna över en ekonomisk skuld,...

Annette Bergbo / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag vet inte hur man på bättre sätt skulle kunna hjälpa unga människor i jätteung ålder när man drabbas av psykisk ohälsa första gången än att de snabbt kan få hjälp. Det är utslagsgivande för hur den här ohälsan ska framskrida och tas om hand. Jag tycker att den här regeringen verkligen har...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag är faktiskt lite osäker på om jag uppfattade att det fanns någon fråga? Okej, då tackar jag jättemycket för det. Det var intressant det här perspektivet som du för in, verkligen. Jag i mitt arbete med mina kollegor, som är mycket yngre än mig, har den förmånen att jag har längre referensram bakåt. Jag...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Det som lagtingsledamot Påvals tar upp nu. Jag är ingen expert och ingen läkare på något sätt, jag är bara en människa. Jag tänker just det där att om man funderar på den psykiska ohälsan, den fanns inte när jag gick i lyceet åtminstone. Det som ledamot Påvals berör nu, att dagens unga...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland LF 33/2019-2020

Fru talman! Landskapsregeringen föreslår att lagtinget ska anta Finlands polislag som en blankettlag och därmed upphäva polislagen som gäller nu på Åland. Lagförslaget är de facto närmast tekniskt och till sitt materiella innehåll motsvarar det nu gällande polislagen för Åland. Hållbart Initiativ stöder lag- och kulturutskottets påpekande att det inte är ändamålsenligt med en fulltextlag i...

Annette Bergbo / Anförande / Första behandling / 2020-09-28

Distansundervisning i grundskolan LF 28/2019-2020

Kan ledamoten utveckla den frågan vidare lite mer? Vi har haft en mängd olika höranden. Jag upplever att det resultat som vi har idag i vår hand, efter att ha lyssnat på alla tänkbara intressenter på det här området som har erfarenheter och som har varit med, som har dragit slutsatser och som också har...

Annette Bergbo / Repliksvar / Första behandling / 2020-09-09

Distansundervisning i grundskolan LF 28/2019-2020

Jag är glad för den frågan. Som sagt var, jag är nybörjare på det här området. Med den lilla erfarenhet som jag har nu så känns det som att det kunde inte vara mer genomarbetat än vad det är. Det kunde inte ha varit mera hört bland alla som tänkas höras kan. Jag får tala...

Annette Bergbo / Repliksvar / Första behandling / 2020-09-09