Sagt i salen

1 - 50 av totalt 88 tal

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Jag måste säga att det här tänkte jag naturligtvis på. Jag har slagits för det och med gott resultat i lag- och kulturutskottet. Jag kom fram till att vi har vissa realiteter som vi måste förhålla oss till. Jag kom också fram till att hela den här lagen är egentligen en barnkonsekvensanalys. Det var så...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Det är en berättigad fundering. Som jag sade tidigare så svarade jag på den funderingen inför mig själv, att hela det här talar till barnets bästa och barnets fokus.

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman, bästa åhörare och lagtingsledamöter! Äntligen! Landskapslagarna om barnomsorg och grundskola samt hemvårdsstöd behöver ändras för att passa in i den familjeledighetsreform som träder i kraft redan den 1 augusti detta år och den subjektiva rätten till barnomsorg utökas också. Syftet med familjeledighetsreformen är således i hög grad att öka jämlikheten i arbetslivet och mellan föräldrarna...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-02

Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag MOT 10/2021-2022

Tack, herr talman! Tack ledamot Anders Eriksson som med åtgärdsmotionen slår ett slag för att göra självstyrelsedagen till en allmän helgdag. Det är ju någonting som berör oss alla och alla tycker nog att alla borde få vara lediga och fira vår självstyrelsedag. Det har varit upp många gånger tidigare, som sades tidigare här av...

Annette Bergbo / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Herr talman, jag citerar: "Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen". Citatet är taget ur UNESCO:s text om stadgar inledningsvis. Utifrån just den grundläggande principen förklarar UNESCO sitt syfte att verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-04-04

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Fru talman! Vi vill alla skapa ett åländskt samhälle som är enklare, lättare och närmare för medborgarna. Digitaliseringen ger den möjligheten. Dessvärre har det åländska samhället inte utvecklats i samma takt som i våra närregioner. Vi har hamnat på efterkälken på grund av olika orsaker. Ibland är det pengarna, ibland att vi inte har tillräckligt...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-16

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack ledamot Påvals. Den repliken var värdefull för mig eftersom jag vet att ledamot Påvals har jobbat inom det här området. Han har varit i kontakt med människor, har stor erfarenhet och har nu också varit med och tillverkat det här programmet. Jag har bara att tacka för det. Som sagt, som jag nämnde här,...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Fru talman! Bästa åhörare, regering och lagting. På vårt bord i dag har vi landskapsregeringens alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024. En parlamentarisk kommitté startade i juni 2021 arbetet med att ta fram ett förslag på ANDTS-program som sedan fastställdes av landskapsregeringen i januari detta år. Jag föreställer mig att vi alla omfattar...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-07

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Fru talman! Ordet ”samarbete” utkristalliserar sig i flertalet textavsnitt i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande om landskapsregeringens externpolitik år 2020 och delvis år 2021. Jag önskar säga några ord främst om gränsproblematiken under covidpandemin och om möjligheten att inleda samarbete med någon eller några institutioner som driver utvecklings- och innovationsprojekt i akt och mening att främja utvecklingen...

Annette Bergbo / Anförande / Enda behandling / 2021-10-04

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag avstår. Mitt anförande handlade inte om det här. Jag tyckte att vi redogjorde, bara för några minuter sedan, ganska tydligt om det här.

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Ja, det var en vitt formulerad fråga som jag inte kan specificera just nu i anslutning till det här. Jag tycker att vi fortsätter att arbeta precis på det sätt som vi har gjort hittills, men skruvar upp takten.

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack för frågan, den är relevant. Jag önskar att jag kunde ge mer detaljerade svar. Kanske någon från regeringsbänken kan ge det i stället? Jag vet att alla åtgärder som måste vidtas också har vidtagits. All provtagning som måste ske och göras inom en särskild tidsrymd görs också. Som jag nämnde här så finns det...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jo, jag håller med. Det här är frågor som berör många. Det är ju naturligtvis också ärenden som drar ut på tiden. Men det oaktat så är det bättre att få veta än att inte veta och bättre att informera när man har någonting att informera om. Det kan jag skriva under på...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Finansutskottet berör i sitt betänkande, om förslaget till tredje tilläggsbudgeten för år 2021, bland annat anslag som krävs för att stävja nu aktuella djursjukdomarna IHN hos laxfiskar och varroa hos tambin. Det fruktade kvalstret varroa sprider sig snabbt om man inte omgående tar till resoluta åtgärder och motsvarande gäller fisksjukdomen IHN som ger sig på...

Annette Bergbo / Anförande / Enda behandling / 2021-09-29

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Gunell för frågan, den är relevant och viktigt. Det enda svar jag kan ge, och det är ärligt menat, är att vi måste ha mål. Vi har länge haft de här målen och vi kanske inte når dem, men vi får aldrig släppa våra mål.

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-02

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Tack, herr talman! Jag instämmer med ledamot Camilla Gunell som sade att det är en gåva för oss att ha EU som knuffar på. Jag tror att vi här på Åland inte är unika i det läget. Vi har samma syn där.

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-02

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Talman! Bästa lagting och åhörare! Hur vi - i vår del av världen - konsumerar vårt viktigaste livsmedel skiljer sig tyvärr på ett pinsamt, ja – svårbegripligt sätt i jämförelse med många andra länder. Vi talar om vatten. Källan till allt liv. Landskapsregeringen föreslår nu att hyreslagen ändras, som en del i arbetet att...

Annette Bergbo / Anförande / Remissdebatt / 2021-06-02

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020 RS 3/2020-2021

Herr talman! Bästa lagting och åhörare. Årsredovisning 2020 är ett tungt dokument, både i innehåll och vikt. Det är en tillbakablick på ett år då i princip ingenting var som det brukar vara. Årsredovisningen färgas i allt som beskrivs där av den pågående Covid-19-pandemin. När pandemin slog till gällde det för landskapsregeringen att få samhällsmaskineriet att...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-31

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman, bästa lagting och åhörare! Lagförslaget “Tillfälligt likviditetsstöd till kommuner” är ett stöd som, just precis som namnet säger, är tillfälligt och givet i en akut ekonomisk situation då kommunen inte längre kan betala löner och fakturor, alltså inget långsiktigt stöd. En sådan situation skulle, om inte något görs, drabba kommuninvånare bara på grund av...

Annette Bergbo / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter och åhörare. Ett samhälle med 30 000 invånare kan göra skillnad. För några år sedan startades en demoplattform för Åland som föregångare i omställningen till förnybar energi. Smarta elnät, lagring av överskott, varierad elproduktion och förbindelse med transport-infrastruktur är alla viktiga delar i Smart Energy Åland. Några år därefter kom Jorma...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-03

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman, tack! Ledamot Lindholm. Jo, jag känner till att det har hänt sig så att där man har hållit på att bygga, haft en byggnation i skärgården, så där har ådrorna närmat sig platsen därför att där fick de vara ifred för örnar. På dessa områden finns det mycket örnar. Det är väl antagligen...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Ja, som jag försökte framhålla här i mitt anförande så behöver man se på flera olika saker, inte bara en sak kan vara lösningen.

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, ledamot Holmberg. Problemet på det här området är det finns så många som inom sakkunskapen, många erfarenhetsmässigt kloka människor och empiri som pekar åt olika håll. Vad vi vet är att fågeldirektivet är enormt rigoröst och svårt. Utifrån debatten här idag så har det ju väckts tankar om att man borde komma igång lite...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Bästa lagting och åhörare. Mycket har hänt i vårt ösamhälle de senaste decennierna. Människan har brett ut sig, spridit kemikalier och bidragit till övergödning. Sjöfarten har grumlat lekvikar och marina miljöer. När en art har ökat eller minskat i bestånd har det lett till förändringar i hela ekosystemet. Bestånden av ål, torsk och tumlare är...

Annette Bergbo / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! Tack John Holmberg. Det är ett mycket intressant resonemang. Jag har inte tänkt i de banorna ska jag säga innan. Jag vet inte heller vad det skulle innebära att liera sig med omkringliggande regioner och göra någonting samordnat. Men vi måste vara öppna för alla olika möjligheter, det tycker jag att är...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Jag tycker att det vore bra att ha flera fredade områden. Men om jag förstått saken rätt så sker det här på initiativ av markägaren. Utifrån handlingsprogrammet som togs 1996 så är vi ju inte ens i början av att försöka verkställa någonting. Jag vet inte om det har blivit reviderat, avfört eller hur det...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

(Hörs ej, mikrofonen inte påslagen).

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, fru talman! Tack för den tilläggsinformationen. Vi ser väldigt mycket fram emot den här reformen, det är något helt nytt och det är en reform som förstås är ett måste. Vi har inget annat val, men det känns väldigt givande och hoppfullt.

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Fru talman! Förslaget till tilläggsbudget nummer 1 för år 2021 är ett resultat av en ansvarsfull och förutseende ekonomisk politik. Budgeten innehåller nämligen anslag och omdisponeringar i fullmakter som inte kan vänta på att ingå i den planerade omställningsbudgeten som läggs fram längre fram. I en orolig ekonomisk tid kryddad med en ännu pågående pandemi som...

Annette Bergbo / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Fru talman! Vi har idag på vårt bord lag- och kulturutskottets betänkande gällande ny offentlighetslagstiftning. Målet är att lagen ska stärka offentlighetsprincipen och öka öppenheten inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Öppenhet och transparens genomsyrar de facto också lagen rakt igenom från början till slut. Men utskottet ville ändå, i ett tillägg på tydlig plats inledningsvis i lagen...

Annette Bergbo / Anförande / Första behandling / 2021-03-22

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Tack, talman! Tack Ingrid Zetterman. Det är trevligt att vi båda två brinner för det här ämnet korruption. Huruvida, på vilket sätt i detalj man ska gå fram för att det ska vara på bästa sätt, ge mest effekt jämföra med om man binder i lag eller tar det i budget. Det tror jag inte...

Annette Bergbo / Repliksvar / Första behandling / 2021-03-22

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Fru Talman! Jag noterar att ledamot Ingrid Zetterman vill få fram en diskussion om den fråga som ställdes här och jag vet inte om jag är villig att gå in i den. Mitt anförande handlar inte om det. Jag tycker att ovidkommande faktiskt. Försöka duger Ingrid Zetterman, men det gick inte den här gången. Tack.

Annette Bergbo / Repliksvar / Första behandling / 2021-03-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Talman, ledamöter och åhörare! Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande ”Redogörelse över självstyrelse-politiska frågor” berör följdriktigt flertalet, för självstyrelsen, tunga och viktiga frågeställningar. Arbetet med att revidera självstyrelselagen är stundtals fortfarande synnerligen tungrott och komplicerat. Men nämnden drar ändå, efter en historisk tillbakablick på reformering och utveckling av självstyrelsesystemet, slutsatsen att trots alla förvecklingar är målet att självstyrelsen ska...

Annette Bergbo / Anförande / Enda behandling / 2021-02-03

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Jag menar så här att vi tänker oss inte att kunna genomföra det nu. Det är fel tid. Tiden är inte rätt för att göra det. Det här är en viktig reform som jag tycker att vi ska genomföra, försöka oss på och göra allt för att få i land, men det är...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Först vill jag hålla med om att det är ofta det som kommer emot när man lyfter fram frågor som gäller enbart kvinnor och som kostar, att det aldrig är rätt tid och så vidare. Men jag vidhåller just det att det här är så viktigt att vi ska göra det bättre upplägg...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Söderlund för den bollen. Jag hade kunnat utveckla det här och gått långt över min tid genom att föreslå hållbara varianter av mensskydd, men jag tycker inte just nu att det är det som det handlar om allra först.

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Jag håller med om att det är ofta det man möts av när det handlar om kvinnor och när det ska ske förändringar. Vi befinner oss i en extremt ovanlig situation och att sjösätta reformer på det här området också nu så tror jag att har sämre utsikter, just därför. Tack.

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-01

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, fru talman! När vi avslutade den här debatten förra gången så var stämningen här och debattens ton väldigt kreativ och respektfull. Och tiden här emellan nu så tycker jag att i olika sammanhang så har den beskrivits på ett ganska hånfullt sätt. Men jag vill gärna fortsätta på den respektfulla linjen eftersom det här...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-02-01

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack talman! Tack ledamot Jessy Eckerman som tar upp klimatfrågan lika förtjänstfullt som vanligt. Det som vi alla, inte bara det gröna partiet, har ansvar för här i salen, är att vi fram till 2051 ska se till att Åland har nått en hållbar utveckling. Det övergripande, som vi alltså alla ska jobba för är,...

Annette Bergbo / Replik / Första behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack Robert Mansén. Jag vill hjälpa till att förtydliga den här bilden - eftersom jag själv är utskottsmedlem - som Robert Mansén försöker måla upp om hur arbetet i utskottet har gått. Jag håller också med om att det är en kinkig fråga. Det märker vi ju nu. Jag stöder Manséns beskrivning av...

Annette Bergbo / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag ber om ursäkt för vissa delar i det tidigare replikskiftet. Men jag tycker ändå att det är viktigt att framhålla här att arbetet i utskottet inte lämnar det avtrycket som den här stormen med repliker har givit nu. Tack Robert Mansén!

Annette Bergbo / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Talman! Offentlighetsprincipen är central i vårt samhällssystem, en grundbult och en av pelarna i den nordiska välfärdsmodellen. Den är en garant för att var och en ska kunna ta tillvara sina medborgerliga rättigheter och få insyn i hur arbetet sköts i offentliga förvaltningar. Öppenhet främjar demokratin och tilliten. Kunskap ger makt och ökat inflytande. För att...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-01-18

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Talman! Tack för den kommentaren vicetalman Harry Jansson. Jo, det är en livgivande debatt och det är nog säkert ganska klokt, som ledamot Zetterman framförde att det behöver bordläggas. Det som vicetalman Jansson inledde med att det här är en av de viktigaste sakerna vi gör, jag ser fram emot det. Och jag ser...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Tack, fru talman! Ledamot Toivonen brukar berömma sig över att han är jätteduktig på siffror. Nu gäller det att titta på bokstäverna lite mer bästa Stefan Toivonen. Det är jättetydligt skrivet. Jag har med stolthet deltagit i debatten i dag där vi har pratar om offentlighetsprincip och viktiga bärande seriösa frågor. Men jag instämmer i...

Annette Bergbo / Replik / Remissdebatt / 2021-01-18

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Zetterman. Ledamot Zetterman talar om förbud och tvång. Jag tror på att en kommun strukturförändring utgår om den ska bli som allra starkast från frivillighet. Vi har redan sett att alternativet inte fungerar. Jag har svårt att förstå, intressant att väcka den frågan igen om hållbarhet, om vi har den...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Herr talman, bästa åhörare! I dag diskuterar vi ett ärende som har stötts och blötts, av många, i många sammanhang och under en lång tid, ett ärende som berör alla på Åland vilket inte minst senaste val gav ett kvitto på. Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om kommunreform upphävs och att kommunstrukturlagen ändras så att frivillighet styr...

Annette Bergbo / Anförande / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Tack Ingrid Zetterman igen. Jag talar med dubbla tungor. Jag ska stå till svars för det som har varit. Jag väljer att titta framåt och jag väljer att tro på det lagförslag som vi har och jag tycker inte att det naggat hållbarhet i kanterna alls. Tack.

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Tack Katrin Sjögren. Jo det känner jag igen och känner till. Jag tycker att den tanken ger ett perspektiv bakåt. Ett perspektiv nu framåt, kanske har eller vi önskar att det kan ha lite olika möjlighet att förverkligas. Jag vill i varje fall tro på att det är möjligt och...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! För det första så måste vi komma igång med det nya systemet tycker jag, med KST. Det här är ju någonting som inte bara skärgårdskommunerna känner av. Det är en stor strukturförändring och den kommer att innebära större möjligheter att bevaka människors rättigheter på ett mycket mer tydligt och rättvist sätt. Det...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Herr talman! Ledamot Nina Fellman. Många av de frågor som ställs från oppositionen är vederhäftiga, intressanta. De tittar bakåt men de tittar också väldigt mycket framåt och då skulle vi behöva ha en kristallkula. Jag har ingen kristallkula och det är inte heller min uppgift att välja och säga åt kommunerna ska ni ska bli...

Annette Bergbo / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09